Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0029-C0001
Номер на проект: ESF-2115-04-11001
Наименование: Подобряване на перспективите за заетост във Фиеста 13
Бенефициент: "Фиеста 13" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши производителността на труда и да се създадат условия за устойчива заетост за служителите в предприятието.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1. Сформиране на екип за организация и управление. За успешното изпълнение на целите и дейностите, предвидени в настоящото проектно предложение, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси се предвижда създаване на фирмен екип, включващ ръководител проект, счетоводител и координатор. Екипът ще извърши следните дейности: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите и обученията, текущ контрол, изготвяне на документация за избор на идпълнител, междинни и финален отчет; сключване на договори с банка и откриване на специална сметка за осъществяване на авансовите и финални разплащания; дейности за визуализация на проекта.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2. Организиране и провеждане на обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за обучители. Трима души служителите на фирмата на възраст над 55г. ще преминат обучение за обучители. За целта в рамките на дейността се предвижда осъществяването на избор на обучаваща организация с опит в провеждането на подобен вид обучение. Минимални изисквания към обучението: 1. Продължителност – не по-малко от 60 часа; 2. Ресурсна обезпеченост – изпълнителят следва да осигури подходящи помещения и материали; 3. Обучението следва да завърши с издаването на документ на успешно завършилите; 4. Програма, включваща следните модули (или еквивалент): • Вербална и невербална комуникация; • Обучение за справяне с конфликти; • Изграждане на умения за задържане на вниманието и овладяване на групата; • Изграждане на умения за структуриране и прилагане на обучителни програми; • Овладяване на интерактивни методи и техники при провеждане на обучения и тренинги; • Ефективни методи на преподаване и учене; • Менторство и др. Обучителната програма разработена от избрания изпълнител, с включени и дейности, съдържащи хоризонтални принципи.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучение на работното място на заетите лица във ФИЕСТА 13 ООД от обучените за обучители. Изпълнението на дейността е съобразена както с конкретните приоритети и потребности на фирмата, но е и в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1. Обученията са в унисон и със стратегически документи като в Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 г., Българската “пътека” за гъвкавост и сигурност на пазара на труда и Лисабонската стратегия. Дейността ще обхвнане служители за позициите „сладкар” и „продавач”. Планира се поетапно провеждане на обученията, така че да не се възпрепядства като цяло трудовия процес. Графикът за провеждане на обученията ще бъде съобразен както с професионалната, така и с личната ангажираност на лицата от целевата група. Обучението за позиция „Продавач” ще бъден насочено в посока повишаване на знанията и уменията за: - Състава и технологията на обработка на захарни изделия; - Опаковката и маркировката; - Мърчандайзинг; - Съхранение и транспортиране; - Работа с клиенти. За позицията „Сладкар” обучението ще обхване тематика като: - Състава и технологията на обработка суровините и материалите за захарни изделия; - Повишаване на уменията за работа с професионални сладкарски машини и кухненско оборудване; - Санитарно-хигиенни изисквания; - Създаване и развитие на умения за творчески решения в декорацията и оформлението на продукти в сладкарството. Като цяло обученията ще бъдат преди всичко с практическа приложимост. Ще бъдат оценявани резултатите за всеки участник от целевата група чрез анкета на входа и изхода на обучението. Продължителността в часове, се предвижда да бъде в рамките на 48 часа за участник. В края на обучението за всеки служител, участвал в него, ще бъде издаден сертификат от ФИЕСТА 13 ООД. Предвижда се в края на обучението то да бъде преминато от 122 служители.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4-Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо раб. време, ротация на раб.място) за заети лица до 29-г. възр., включително и осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, В рамките на целевата група попадат служители на длъжности „сладкар” и „продавач-консултант”. За всички назначени като сладкари ще бъде въведен въведено намалено и гъвкаво работно време от 7/6.30 часа, а за летните месеци от Май до Септрмври – 4 часов работен ден. Промяната се въвежда и изцяло съобразява с условията на труд типични за сладкарските цехове и намалената консумация на сладкарски продукти според сезона. За всички назначени като продавач-консултанти ще се приложи системен и последователен подход на ротация на работното място и промяна на назначението, като се даде възможност на служителите да преминат през длъжности обхващащи целия процес по облужване и работа с клиенти и различни продукти, част от портфолиото на фирмата. Това ще създаде предпоставки за повишаване на професионалните умения и компетенции на служителите, ще повиши производителността на труда при работа с клиенти, ще намали текучеството и гарантира устойчивост на заетостта във фирмата.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5. Осигуряване на социални придобивки за служителите – места за отдих и почивка Реализирането на дейността ще премине през два етапа: подготвителен и същинска реализация на дейността. По време на подготвителният етап на дейността ще бъде извършен избор на изпълнител за извършване на предвидените строително ремонтни дейности, както и избор на доставчик на оборудване и обзавеждане на местата за отдих и почивка. След сключване на договорите за строителство и доствака ще се премине към същинското изпълнение на дейността, в резултат на което ще има обособени две стаи за почивка на персонала, които ще бъдат напълно оборудвани с всичко необходимо за персонала.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6. Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица във „Фиеста 13” ООД. За да се постигне оптимално съхранение и развитие на човешкия потенциал във фирмата; улесняване на участие в заетостта и достъпа до всички ресурси, права и услуги, предвиждаме да бъде възложено на външен изпълнител изготвянето на планове за обучение и кариерно развитие на служителите във „Фиеста 13” ООД. Оперативните цели са: повишаване качеството на човешките ресурси чрез квалификация и преквалификация в съответствие с индивидуалните потребности изграждане на цялостна стратегия за продължаващо професионално обучение; подобряване на организацията на човешките ресурси; оптимизиране на системата за оценка на индивидуалното трудово представяне. Визията се свежда до повишаване на потенциала на човешките ресурси.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 919 BGN
Общ бюджет: 113 306 BGN
БФП: 113 306 BGN
Общо изплатени средства: 113 279 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 584 BGN
2013 0 BGN
2014 77 695 BGN
2015 0 BGN
113 279 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 246 BGN
2013 0 BGN
2014 66 041 BGN
2015 0 BGN
96 287 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 338 BGN
2013 0 BGN
2014 11 654 BGN
2015 0 BGN
16 992 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз