Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0044-C0001
Номер на проект: ESF-2115-06-11001
Наименование: Развитие на човешкия капитал - път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД-Пловдив
Бенефициент: Университетска Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 18.07.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата проектна цел е гарантиране на устойчива заетост на лицата над 55 години в „УМБАЛ”Свети Георги”ЕАД-Пловдив чрез обучение за повишаване на квалификацията им, като едновременно с това се използва техния професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване професионалния капацитет на останалите служители на болницата.
Дейности: Дейност1 - Управление на проекта Дейността по управление на проекта включва: 1. Планиране на ресурсите и задачите за реализиране на целите; 2. Организиране на дейностите чрез изграждане на екип, определяне на конкретните функционални задължения и отговорности на членовете на екипа, изготвяне на планове и графици, определяне и избор на участници в проектните събития, изграждане на система за публичност и информираност на обществеността и система за контрол и мониторинг на проектните дейности; 3. Ръководство – изграждане на екип за управление/ръководител на проекта, координатор, счетоводител; сключване на договори и уточняване на длъжностните характеристики, изискванията, задълженията и отговорностите; изграждане на система за комуникация вътре в екипа и с външните изпълнители, целевата група и бенефициентите; 4. Контрол за изпълнение на дейностите – разработване на правила за осъществяване на вътрешен контрол и мониторинг, както и система за управление на риска; при възникване на забавяния или проблеми ще се предприемат необходимите коригиращи действия; ще се води стриктна документация и изработване на финансови и технически отчети за отчитане пред обществеността, медиите и Управляващия орган; Управлението позволява да се минимизират негативни явления, възникнали в хода на изпълнение на проекта и се предотвратят рискови фактори. Умелото управление се предопределя от капацитета на членовете на екипа и затова кандидатът е направил рационален избор на лицата, които ще участват в него. За управление на проекта, ръководството на болницата предоставя оборудван офис и зала за обученията.
Дейност2 - Провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейността обхваща правилно и ефективно организиране и провеждане на тръжни процедури в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки(ЗОП), Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с цел възлагане изпълнението на дейности по проекта на изпълнители. Осигуряването на прозрачност и откритост, законност и отговорност като елементи на доброто управление са предпоставка за прилагане на изискванията на програмата и утвърдените правила за избор на изпълнители на проектните дейности.
Дейност 3 - Разработване на планове за обучение и кариерно развитие Дейността обхваща следните задачи: 1. Анализ на индивидуалните професионални знания и умения на персонала, образователното ниво, възможностите за развитие и повишаване на квалификацията чрез обучение и индивидуална самоподготовка. 2. Систематизиране на потребностите от повишаване на квалификацията чрез следдипломна квалификация на специалистите. 3. Разработване на индивидуални планове за кариерно развитие и критерии за професионално израстване. 4. Разработване на програми за продължаващо професионално обучение и следдипломна квалификация. Изпълнението на дейността е продиктувано от необходимостта за ефективно, пълно и задълбочено оползотворяване на човешкия потенциал на персонала.
Дейност4 – Създаване на иновативен модел за организация на труда в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Дейността обхваща следните задачи: 1.Анализ на действащата система на организация на труда и правилата за формиране на работната заплата в организацията. 2.Изработване на оптимизирана иновативна система на организация на труда чрез конкретно описание на длъжностите и работните места, на които ще се прилагат гъвкави форми на заетост, ротация на работното място и съвместяване на дейности; 3.Разработване на критерии и правила за стимулиране на заетите лица за допълнителна трудова заетост, гъвкаво работно време, съвместяване на професионални задължения, ротация на работното място с цел повишаване ефективното използване на човешките ресурси и повишаване качеството на болничните услуги. Тази дейност се предопределя от няколко идентифицирани нужди: Повишаване ефективността и качеството на болничното обслужване; По-рационално използване на човешкия потенциал и премахване на вътрешно-нормативни пречки за прилагане на гъвкави форми на заетост и ротация на работното място; Създаване на организационни възможности и предпоставки за подобряване съчетаването на професионалните задължения с личния и семеен живот.
Дейност 5 – Обучение на заети лица над 55 г. за обучители Дейността обхваща изпълнението на следните задачи: 1.Формиране на групите за обучение на обучители – от лекари, медицински специалисти, санитари, административно-стопански персонал – 9 групи; 2.Провеждане на интегрирано обучение на обучителите от избрана лицензирана обучителна организация по изготвена учебна програма. Първи етап - Процесът на идентифициране на нуждите от обучение се ограничава до индикативно поставяне на условията за подготовка на обучители на определени работни позиции. По-възрастните служители се нуждаят от повишаване на квалификацията и адаптиране на познанията и уменията към новите динамични условия на труд. В същото време техния опит им помага за по-ефективен обучителен процес. Обучението се налага и от потребностите за допълващи знания в области като психология на управлението, тренинг на работното място, ролеви игри, чуждоезикови познания,комуникационни умения, използване на ИКТ техника, опазване на околната среда и т.н. При втория етап – дефиниране на целите на обучението по отношение на знанията, уменията и нагласите и се описват крайните очаквани резултати, които трябва да се постигнат вследствие на проведеното обучение: • За новия тип поведение – активно, иновативно менторско поведение; • Критериите, чрез които ще се оцени – тестово финално оценяване; • Условията, адекватни на този тип поведение – показване на високи нива на подготвеност и очакван краен резултат; Правилното определяне на целите ще улесни избора на подходящи форми и техники на обучение и ще повиши ефекта от процеса на обучение. Третият етап – лицензираната обучителна организация представя конкретен план за обучение и учебни програми. Те трябва да са съобразени с основните характеристики /профили/ на обучаваните. Особеностите им предопределят избора на учебния курс, съдържанието на учебния материал, продължителността на обучението. Продължителността на курса е 48 учебни часа разпределени в модули в следните области: Първа област – Законова и нормативна уредба за предлагане на болнични услуги. Европейски стандарти и добри практики; Втора област – Професионални и организационни изисквания, и вътрешни наредби в болницата; Трета област – Синергията на корпоративната култура; Четвърта област – Мотивация и мотивиране на персонала. Психологически проблеми при управлението; Пета област – Практически и педагогически аспекти на менторството като метод на обучение на работното място; Шеста област – Ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управление на отпадъците; Седма област – Придобиване на чуждоезикови знания и умения; Осма област – Умения за работа с информационни и комуникационни технологии. Занятията ще се провеждат в работно време – 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Дейност6 - Провеждане на обучения на работното място Дейността обхваща следните задачи: 1. Разпределение на обучителите по работни места и определяне на конкретните цели на базата на индивидуалните потребности, идентифицирани при подготовката на индивидуалните кариерни планове; 2. Устойчиво развитие на механизма на менторството и предаване на добрите европейски практики в болничното заведение; 3. Подобряване на адаптивността на заетите лица, повишаване качеството на болничните услуги и производителността на труда; Дейността е предопределена от потребностите за перманентно повишаване на конкурентоспособността на персонала и отговаряне на динамично променящите се изисквания за качество на болничното обслужване. Чрез тази дейност се реализира добавена стойност и позитивен синергиен ефект в организацията.
Дейност 7 - Осигуряване на социални придобивки Дейността обхваща следните задачи: 1. Осъществяване на ремонтни строителни дейности по разработен проект от избран чрез обществена поръчка изпълнител. 2. Монтаж на градинско оборудване и алейно осветление в Парка за отдих на персонала. Ремонтираното и реконструирано място за почивка и релаксация ще позволи на персонала реално да намира място за отмора, релаксация и среща с колегите си след изпълнение на напрегната работа в болнична обстановка, да се релаксира. Потребността от подобна социална придобивка е идентифицирана от по-рано, но до този момент не е имало възможност да се реализира. С изпълнението на дейността ще бъдат осъществени и задоволени следните потребности: • Подобряване на условията на работното място и намаляване тежестта от физическото натоварване от болничната дейност; • Споделяне на професионални проблеми в работата и търсене на тяхното решение в работен диалог; • Социална интеграция и сближаване на персонала, чрез създаване на благоприятна среда; • Възможности за консумация на подкрепящи напитки и закуски през времето за почивка.
Дейност 8 - Информиране и публичност Настоящият проект предвижда изпълнението на следните задачи: 1. Провеждане на начална пресконференция за оповестяване пред медиите и обществеността на стартирането на проекта и неговите цели и задачи; 2. Пресконференция за приключване на проекта и оповестяване на резултатите от него; 3. Информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по проекта; 4. Постоянна обяснителна табела – поставя се до 6 месеца след завършване на проектните дейности; Информационни и комуникационни материали: Издаване на рекламни брошури с цел публичност на проекта и неговото финансиране – 500 бр.; Сертификати от проведени обучения – 277 броя; Брифинг по време на обучение на обучителите; Плакати – 50 броя; Банери/ролетни, преносими/ – 2 броя Събития: 1. Семинари – учебни материали, програми, химикали, тетрадки; Дейността е насочена към изпълнение на задължителните изисквания за публичност и информираност на широката общественост с посочване приноса на ЕС в съфинансиране на проектните дейности.
дейност 9 "Одит по проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 344 748 BGN
Общ бюджет: 319 778 BGN
БФП: 319 778 BGN
Общо изплатени средства: 319 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 950 BGN
2013 0 BGN
2014 250 823 BGN
2015 0 BGN
319 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 607 BGN
2013 0 BGN
2014 213 199 BGN
2015 0 BGN
271 807 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 342 BGN
2013 0 BGN
2014 37 623 BGN
2015 0 BGN
47 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз