Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0257-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02009
Наименование: "С грижа за създаването и управлението на благоприятни предпоставки за здравословни условия на труд във фирма "Мармодом" ООД"
Бенефициент: "Мармодом"ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд в „МАРМОДОМ” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за администриране и управление на проекта. Екипа за управление и администриране на проекта включва: 1. Ръководител проект; 2. Счетоводител; 3. Технически администратор; Сформирането на екипа за администриране и управление на проекта представлява основа за неговото успешно реализиране. То включва изработване на детайлен план-график за разпределение на отговорности и функциите на членовете на екипа, финансова план за разходване на средствата, както и система за работа на екипа, включваща методика и срокове за възлагане и изпълнение на всяка задача в съответствие със заложения план на действие, система за конфиденциалност, отчетност и контрол, както и система за комуникация относно резултатите на проекта.
Дейност 2: Подготовка на малка общественна поръчка за изготвяне на „Анализ на условията на труд и изготвяне на програма за контрол над субоптималните показатели при фирма „Мармодом” ООД” Фирма „Мармодом” ООД не разполага с експерти за изготвянето на анализа, задължителна дейност, описана в 3.1.4 Дейности, допустими за финансиране от настоящите Насоки за кандидатстване. Това налага изпълнението на Дейност 2 – подготовка на малка обществена поръчка, за да се избере външен изпълнител. Дейността има следните под дейности: Под дейност 1: Назначаване на комисия за подготовка на документацията за извършване на услуга от външен изпълнител. Под дейност 2: : Определяне на специфични изисквания за техническата и финансова оферта, според настоящите насоки за кандидатстване по схемата „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.02 за изготвяне на „Анализ на условията на труд и изготвяне на програма за контрол над субоптималните показатели при фирма „Мармодом”ООД”. Под дейност 3. Избор на оферта и сключване на договор.
Дейност 3: „Анализ на условията на труд и изготвяне на програма за контрол над субоптималните показатели при фирма „Мармодом” ООД” Включването на „безопасността и здравето при работа” в целите на фирма „Мармодом” ООД, свързани с бизнеса им и управлението, като производителност, качество и опазване на околната среда е важно условие за ефективното функциониране на системата и практическото подобряване на условията за БЗР. За тази цел е подходящ един гъвкав подход, съобразен с ръста и характера на дейността, за който е необходим комплексен анализ и постоянно мониториране на процеса на осигуряване на оптимални трудови условия и среда в „Мармодом” ООД. Анализът ще доведе до постигане на: - добро ниво на превенция; - намаляване на риска от професионални злополуки и заболявания и на свързаните с тях разходи и трудозагуби във фирма „Мармодом” ООД; - подобряване на фирмения имидж на „Мармодом” ООД чрез намаляване на професионалния риск; - повишаване качеството на труда и конкурентно способността на фирма „Мармодом” ООД; - функционален социален диалог; Преработването на съществуващите правила и стандарти по безопасност и здраве при работа в съответствие с европейското право и практика, с оглед да се осигури цялостно въвеждане на съвременната практика и изисквания в областта на безопасността и здравето при работа за определена икономическа дейност, както и покриването с изисквания на необхванатите в достатъчна степен области на трудовата дейност е важна задача, която стои на преден план за фирма „Марфмодом” ООД. Планиранато и възлагането на анализ на състоянието на условията на труд показва, че безопасността на персонала е грижа и приоритет на фирмата и показва готовност и желание за активна работа по осъществяване на реформата на правилниците по безопасност на труда.
Дейност 4: Подготовка на малка общественна поръчка за „Разработване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и сертифициране на – BS OHSAS 18001:2007” Фирма „Мармодом” ООД не разполага с експерти за разработване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труда съобразена с изискванията за сертифициране на BS OHSAS 18001:2007. Това налага изпълнението на Дейност 4 – подготовка на малка обществена поръчка, за да се избере външен изпълнител. Дейността има следните под дейности: Под дейност 1: Назначаване на комисия за подготовка на документацията за извършване на услуга от външен изпълнител. Под дейност 2: : Определяне на специфични изисквания за техническата и финансова оферта според настоящите насоки за кандидатстване по схемата „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.02 за „Разработване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и сертифициране на – BS OHSAS 18001:2007. Под дейност 3. Избор на оферта и сключване на договор.
Дейност 5: Разработване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и сертифициране на – BS OHSAS 18001:2007 За да се стигне до одобрение при сертификация на BS OHSAS 18001:2007, „Мармодом” ООД трябва да демонстрира система за управление на здравословните и безопасните условия на труд, която да отговаря на изискванията на BS OHSAS 18001. Дейността предвижда в „Мармодом” ООД да се: • - изгради система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, която е създадена според и отговаря на изискванията на „Мармодом” ООД; • - документира и внедри политика и цели по здравословни и безопасни условия на труд, които съответстват на рисковете и включват ангажимент за спазване на приложимите законови и други външни изисквания и за непрекъснато подобряване на системата; • - идентифицират опасностите и да се оцени риска от тях; • - предприемат подходящи мерки за ограничаване, намаляване и управление на тези рискове; • - създаде адекватна вътрешна структура, за да може да с егарантира, че персоналът на Мармодом”ООД, работещ за тях, е запознат с изискванията на СУЗБУТ и е компетентен да извършва дейности, които имат въздействие върху здравословните и безопасни условия на труд; • - създаде вътрешна и външна комуникационна среда по теми, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; • - създаде необходимите предпоставки за участие на персонала на „Мармодом” ООД при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да се консултират подизпълнителите, доставчиците и другите външни заинтересовани страни; • - определи и прилага контрола по спазване на изискванията на системата; • - създава записи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; • - предприема коригиращи и превантивни действия, свързани със здравословните и безопасни условия на труд; • - има ефикасна система за провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството;
Дейност 6: Провеждане на процедура за доставяне и внедряване в работния процес на “Аспирационна стена за улавяне на прах при обработката на изделия от камък”- 1брой Служителите на фирма „Мармодом” ООД, работещи в цех „Скални облицовки” са изложени на постоянното влияние на производствен прах от неорганичен произход поради естеството на работния процес. За измерване на съдържанието на производствен прах във въздуха на работното помещение се използват прахомери и други уреди, основани на гравиметричен (тегловен) метод. Защитата от производствения прах на служителите на фирма „Мармодом” ООД в момента се осигурява от използване на индивидуални защитни средства, като работни костюми, ръкавици и ботуши. За защита на дихателните пътища се поставят изолиращи и филтриращи противопрашни маски. За да се повиши безопастния и здравословен труд на своите служители и да осигури здравословна и екологична среда на работа фирма „Мармодом” ООД залага Дейност 6 в своето проектно предложение, а именно закупуване на 1 брой аспирационна стена за улавяне на прах при обработката на изделия от камък. Дейността има следните под дейности: Под дейност 1: Назначаване на комисия за подготовка на документацията за извършване на услуга от външен изпълнител. Под дейност 2: : Определяне на специфични изисквания за техническата и финансова оферта за “Аспирационна стена за улавяне на прах при обработката на изделия от камък”- 1 брой. Под дейност 3. Избор на оферта и сключване на договор.
Дейност 7: Подготовка на малка обществена поръчка за „Обучение на служителите на фирма „Мармодом” ООД за безопасна работа с ново въведеното работно оборудване и технологии” Дейността има следните под дейности: Под дейност 1: Назначаване на комисия за подготовка на документацията за извършване на услуга от външен изпълнител. Под дейност 2: Определяне на специфични изисквания за техническата и финансова оферта според настоящите насоки за кандидатстване по схемата „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.02 за извършване на „Обучение на служителите на фирма „Мармодом” ООД за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии”. Под дейност 3. Избор на оферта и сключване на договор.
Дейност 8: Обучение на служителите на фирма „Мармодом” ООД за безопасна работа с ново въведеното работно оборудване и технологии. За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността на работното място е необходимо обучение. Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа би спомогнала за: - повишаване на информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от изграждането на по-продуктивни, по-безопасни и здравословни работни места; - намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари; Обучението включва няколко етапа: А. Първоначално интерактивно обучение- 45 академични часа Б. Провеждане на обучение по внедряването на новоразработената програма за организация на трудовата дейност - 45 академични часа В. Провеждане на обучение за вътрешно одитори -45 академични часа
Дейност 9: Визуализация и публичност на проекта. Визуализация и публичност предвижда няколко поддейности: Под дейност 1: Изработване на информационна табела с името на проекта и финансиращия орган. Под дейност 2: Публикации в местен ежедневник – 2 бр. Под дейност 3: Изработване на : 1. Информационна брошура – 1000 бр. 2. Рекламни химикали, съобразени с изискванията съгласно регламент (ЕС) 1828/2006 – 1000 броя 3. Тефтери - съобразени с изискванията съгласно регламент (ЕС) 1828/2006 – 500 броя
Дейност 10: Подготвяне на финална финансова и технологична/техническа документация по проекта. Представяне на финално финансово и техническо отчитане на осъществените дейности и постигнатите резултати по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СОФКОНТРОЛ КОНСУЛТ ООД
"Велес МТ" ЕООД
ТТ ПЛЮС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 975 BGN
Общ бюджет: 122 255 BGN
БФП: 122 255 BGN
Общо изплатени средства: 122 255 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 195 BGN
2013 0 BGN
2014 92 060 BGN
2015 0 BGN
122 255 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 666 BGN
2013 0 BGN
2014 78 251 BGN
2015 0 BGN
103 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 529 BGN
2013 0 BGN
2014 13 809 BGN
2015 0 BGN
18 338 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз