Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0181-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-01005
Наименование: Подобряване на условията на труд и здравен статус в "Керам Комерс" ООД
Бенефициент: КЕРАМ КОМЕРС ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 14.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Керам Комерс“ ООД и постигане на по-добри норми и нива на безопасност и здраве при работа.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност като цяло в дружество Керам Комерс ООД Организацията на труда в предприятието Керам Комерс ООД е съобразена с конкретното производство на глинени блокове за зидария, което се осъществява в определен технологичен порядък. Предприятието има добър опит в организацията и управлението на дейностите включително и по осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд /ЗБУТ/ както и по управление на качеството чрез система за производствен контрол внедрена през 2006г. Има създадени орган по безопасност и здраве при работа. Извършена е оценка на риска и изготвена програма за минимизиране на риска. Рисковете са определени на всички работни места. Оценката на риска се актуализира периодично, като особено внимание се обръща на работните места с повишен риск: участък „Сурово производство” и рингова пещ. Силните и слабите страни в структурата и организацията на трудовата дейност в „Керам Комерс” ООД са: Силни страни: приети са и се прилагат изискванията на нормативните документи за организация на трудовия процес, има устойчива тенденция за намаляване на трудовия травматизъм, работеща система за управление на качеството, която партнира с организацията и управление дейностите по ЗБУТ, добро партньорство и диалог с регионалното звено на агенцията по заетостта. Слаби страни: експлоатират се стари машини и оборудване, ниско образователно равнище на работната сила, ограничени възможности за инвестиции за подобряване на безопасните условия на труд. Оптимизиране организацията на труда /ОТ/ е насочена към реда за протичане на трудовия процес. Анализа решава как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност, а по конкретно: -разпределението и кооперацията на труда във фирмата. -определяне на оптимално съотношения между заетите в отделните производства и звена. -формите на организацията на труда. -обзавеждане на работните места с необходимите технически и организационни средства. -приспособяване на машините и съоръженията към физиологичните възможности на човека. -поддържане на трудовата, технологична и производствена дисциплина, рационални режими на труд и почивка. -система за повишаване квалификацията и преквалификацията на работещите. -внедряване на трудови стандарти.
Реконструкция и модернизиране на машини и изграждане на аспирационна уредба за обезпрашаване в участък- сурово производство. На база на анализа и оценка на състоянието на трудовата дейност в „Керам Комерс”ООД избираме следните възможни подобрявания и реконструкция на машините както следва: Машина- Колерганг – КК 18,един от значителните източници на шум, с която се извършва технологични процеси надробяване и смилане на глината чрез въртеливо движение на двата валяка /бегуни/ върху дъното на тавата, състояща се от плътни и перфорирани плочи. При сегашното състояние поради износване на част от резервните части като зъбен венец, пеньон и перфорирани плочи нивото на шума превишава допустимите стойности и достига до 88-90 db. при допустими параметри до 85db. Реконструкция чрез замяна на зъбния венец, задвижващия пиньон и перфорираните плочи с нови по-устойчиви ще се постигне снижаване на нивото на шума под допустимите параметри. За предпазване от шума се работи с антифони. За ограничаване на рисковете при източника на възникване, т.е. намаляване и облекчаване на ръчния труд се предвижда реконструкция с модернизация на машина „Вакуум преса” СМК – 133. При сегашното състояние формуваните сурови глинени блокове са с размери – 250х250х120мм и тежина 8,5-9кг, които след изпичане теглото им е над 6кг. Чрез пресовата глава и прилежащия мундщук се извършва окончателното уплътняване на глинените пласт и формуване на изделието с желаното сечение. С монтирането и внедряването на по-прогресивна и нова пресова глава и мундщук /оформител/ с ново сечение се създава възможност за производство на по-широк асортимент глинени блокове, с по-сложна конфигурация, различни размери, по-тънки стени и висока кухиност. При производство на глинени блокове със същия размер, тежината на суровия продук спада под 8кг, а на изпечения краен продукт под 5,6кг. Най-сериозният проблем в керамичното производство обикновено е праховото замърсяване, което се получава при смилането и смесването на основните суровини – глина и шлам в мелниците за грубо и финно смилане. При съществуващото състояние праховите аерозоли в целия участък е близо до граничната стойност 6 мг./куб.м.. Но през активния летен сезон, се надвишават граничните стойности. С цел намаляване на замърсяващия фактор предвиждаме изграждане на аспирационна уредба. Същата ще се състои от три броя локални прахоуловители, разположени над валци за грубо, валци за финно смилане на глината и глиносмесител и отвеждане на уловените прахови частици чрез въздуховоди, вентилатор и циклон прахоувител. Изълнението на системата ще се извърши от външен изпълнител. Горните реконструкции и подобрения ще се реализират на два етапа. Подготвителния етап ще трае два месеца и включва: изготвяне технически задания за дейността, избор на оферта и доставка на оборудването и необходимите части. Изпълнението на дейностите ще трае два месеца и включва: изпълнения на предложената реконструкция при спазване на изискванията на ЗБУТ при ремонт на машини от сформиран технически екип на „Керам Комерс”ООД, изпълнения и монтаж от външен изпълнител на аспирационната уредба, извършване на технологични изпитвания и проби за доказване на ефективността на извършените подобрения и реконструкции и нововъведения, извършване на оценка за пригодността и документиране.
Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло с по-добри функционални и защитни показатели за нуждите на заетите лица в Керам Комерс ООД. Определени са с утвърден списък потребностите от ЛПС, техните защитни качества от конкретните рискове на работните маста, начините на ползване, сроковете на износване, съчетаното ползуване на няколко вида ЛПС и специализираното работно облекло. Въз основа на актуалната оценка на риска са оценени използуваните през предходния период ЛПС и специалното работно облекло. Нуждата от подмяна и закупуване на нови и по-модерни ЛПС и работно облекло се обуславя от характера на производството в целия трудов процес и е както следва: - На работните места в рингова пещ – работниците пекари, редачи и вадачи на изпечени изделия общо 11бр. са подложени на рискове от условията на работната среда, където праховите аерозоли /нетоксичен прах/ надвишават допустимите от 2 до 4 пъти, микроклимата е прегряващ и има опасности от наранявания на крайниците и главата. -На работните места в участък сурово, работещите са подложени са повишено ниво на шум и критично ниво на запрашаемост. -Работниците на лентата сурово, производство на площадката за изсушаване, както мотокаристите и водачите на автомобила и товарача са изложени на климатичните въздействия – влага, студ и прегряване. - При ремонтни дейности на машини и съоражения , заварчика и електротехника са изложени на механични и електрически рискове. С цел да се повиши степента на осигуреност на работещите, срещу рискове които не могат да бъдат избегнати се явява нуждата за закупуване на нови и по-ефективни ЛПС, както следва: -маски и очила за защита от нетоксичен прах -ръкавици за пекари, редачи и вадачи за защита от топлина и прах -ръкавици с по-добри защитни паказатели срещу влага и протриване и с по-голям ресурс за износване, ръкавици за заварчика, ел.техник срещу горещи метални пръски и високотемпературни излъчвания. -Антифони за защита от шум -Респиратор за заварчик за защита от лъчения -Обувки за заварчик, пещар и работници в рингова пещ -Замяна на обувки половинки с боти за по-добра защита от прах и влага -Работни костюми – полу и цели гащиризони за по-добра защита от прах /противозамърсяващи и прахозащитни/ За зимния период на работните места са нужни обувки и костюми с по-добри защитни показатели срещу ниски температури и прах.
Разработване на стандарти и процедури за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на модернизираното работно оборудване и технологии 1. Въпреки че работодателят е осигурил всички необходими мерки за осигуряването на ЗБР, липсата на документирани вътрешно фирмени стандарти в комбинация с текучеството на персонала води до чести отклонения от страна на работниците по отношение на спазването на добрите практики в областта на БЗР. Подобни документирани вътрешно фирмени стандарти са препоръчани и в резултат от оценката на риска, като форма за намаляване до минимум на отклоненията и предотвратяване на потенциални трудови злополуки и професионални заболявания. Работодателят е осигурил тези документи, но е необходимо те да бъдат преразгледани и актуализирани в светлината на резултатите от Анализа в Дейност 1 и във връзка с модернизираните по Дейност 2 системи, така че да се гарантира, че тези документи са актуални и ефективно постигат целта си,ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за разработване на съответните процедури и стандарти.
Обучение на работещите в Керам Комерс ООД за безопасна работа във връзка с модернизираното работно оборудване. Обучението се съобразява със спецификата на модернизирането и нововъведено оборудване и ще се извърши в следните модули: - Обучение за безопасна работа и обслужване на ново монтираната аспирационна уредба за обезпрашаване - Обучение за безопасна работа с реконструирания колерганг КК-18 - Обучение за безопасна работа с модернизираната Вакуум преса – СМК 133 Обучението ще се проведе не само с пряко обслужващия персонал на конкретното модернизирано оборудване и ново монтираното, но и на всички работещи, които имат косвен досег до тези машини. Обучението ще бъде извършено по предварително утвърдена учебна програма и учебен график и ще се извърши от външна обучаваща организация. В програмата на обученията се включват информационно-обучителни модули за спецификите за отделните хоризонтални принципи: - Равенство между половете и превенция срещу дискриминация - Споделяне на добри практики. - Социално партньорство и работа в екип. След извършване на дейностите по обучение се издава документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 499 BGN
Общ бюджет: 97 425 BGN
БФП: 94 171 BGN
Общо изплатени средства: 94 171 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 500 BGN
2013 37 798 BGN
2014 37 874 BGN
2015 0 BGN
94 171 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 725 BGN
2013 32 128 BGN
2014 32 193 BGN
2015 0 BGN
80 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 775 BGN
2013 5 670 BGN
2014 5 681 BGN
2015 0 BGN
14 126 BGN
Финансиране от бенефициента 3 290 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз