Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0053-C0001
Номер на проект: ESF-2115-07-12002
Наименование: Подобряване условията на труд за служителите на "Мебели стил" ООД
Бенефициент: "МЕБЕЛ-СТИЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 18.07.2012
Дата на приключване: 18.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез, въвеждането на различни гъвкави форми на заетост и предоставяне на вътрешнофирмени обучения на служителите да се повишат техните знания и умения, което ще доведе до значително повишаване на конкурентоспособността и производителността на труда на предприятието.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа и провеждане на пресконференция. В рамките на настоящата дейност ще бъде сформиран екипа за управление на проекта, ще се проведе първата среща, на която ще бъде разгледан графика за изпълнение на проекта и ще се разпределят ролите и отговорностите. Ще бъде подготвена и проведена пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, дейностите по него, заложените цели и очаквани резултати.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнител. Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат изцяло съобразени с ПМС 55 и изискванията на Управляващия орган. За всяка от петте процедури ще бъде публикувана покана. Към провеждане на процедурите ще се пристъпи едва след получаване на одобрение от Управляващия орган. Проведената процедура, заедно с всички оферти и документите по оценяване на кандидатите ще бъдат изпратени на Управляващия орган.
Дейност 3: Провеждане на анкета, избор на служители и включване в гъвкави форми на заетост. Ще бъде проведена анкета сред служителите на кандидата, за да бъдат определени желаещите за включване в гъвкави форми на заетост – 56 служители и за изготвяне на планове за обучение и кариерно развитие на 20 заети лица в рамките на „Мебел стил” ООД. На всички служители ще бъде даден равен достъп както до информация за предстоящите събития по проекта, така и за възможностите за включване в него. С желаещите служители ще бъдат проведени срещи и в началото на третия проектен месец с тях ще бъдат сключени анекси към трудовите им договори, съобразно заявените от тях желания.
Дейност 4: Сключване на договори, провеждане на срещи с избраните изпълнители и изготвяне на информационни материали. Към сключване на договори с избраните изпълнители ще се пристъпи след получаване на одобрение за проведените тръжни процедури от страна на Управляващия орган. След подписване на договорите ще бъдат организирани срещи с избраните изпълнители и ще бъдат изготвени и разпространени информационните материали по проекта.
Дейност 5: Изготвяне на планове за обучение и кариерно развитие. За двадесет заети лица в рамките на „Мебел стил” ООД ще бъдат разработени планове за обучение и кариерно развитие. На всички служители ще бъде даден равен достъп както до информация за предстоящите събития по проекта, така и за възможностите за включване в него.
Дейност 6: Провеждане на обучение по презентационни умения на избрания за обучител. През петия проектен месец ще бъде проведено обучение по презентационни умения на избрания за обучител. Обучението ще бъде е продължителност 45 учебни часа.
Дейност 7: Сформиране на групи за вътрешнофирмено обучение и изготвяне на графици. В рамките на петия проектен месец, екипа за работа по проекта ще разпредели желаещите да се включат във вътрешнофирмените обучения по групи и ще определи детайлен план – график за всяко обучение и всяка група, съдържащ конкретните дни и часове.
Дейност 8: Провеждане на вътрешнофирмените обучения. В рамките на настоящата дейност ще се проведат двете вътрешнофирмени обучения, заложени по проекта. Всяко едно от тях ще бъде проведено на работното място с откъсване от работния процес.
Дейност 9: Закупуване и доставка на заложеното по проекта оборудване. Процеса на доставка на оборудването ще бъде мониториран стриктно от екипа за управление на проекта, за да не се допусне отклонение между реално доставените и поръчаните ДМА, описани в Приложение Б 4.
Дейност 10: Приключване на вътрешнофирмените обучения и събиране на обратна връзка. В края на вътрешнофирмените обучения ще бъде раздадена анкета за удовлетвореност от всяко конкретно обучение в няколко насоки: качество на учебното съдържание, качество на преподаване, доколко адекватно са подбрани темите в съответствие с нуждите на служителите, начини на провеждане на обученията и други.
Дейност 11: Мониторинг, контрол и отчетност на цялостната дейност по проекта. Мониторинга и контрола обхваща цялостната дейност по проекта – от провеждане на процедурите за избор на подизпълнители, през качеството на реализираните основни дейности и дейностите по информиране и публичност, до оценката на ефекта и анализа на постигнатите резултати. Под контрол в рамките на заложената дейност разбираме както вътрешния, така и съдействието на Водещата организация за провеждане на външен контрол от страна на Възложителя. В този аспект, за осигуряване на максимална прозрачност, ще наблегнем върху коректното техническо и финансово отчитане на проекта. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за изпълнението на дейностите. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта.
Дейност 12: Оценка на изпълнението, анализ на ефективността и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности. Последният месец от план- графика е предвиден за оценка на изпълнението и анализ на ефективността, които ще се базират на събраната от вътрешния мониторинг информация през целия период на проекта. Ще бъде проведена заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 391 BGN
Общ бюджет: 141 159 BGN
БФП: 141 159 BGN
Общо изплатени средства: 141 159 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 492 BGN
2014 74 667 BGN
2015 0 BGN
141 159 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 518 BGN
2014 63 467 BGN
2015 0 BGN
119 985 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 974 BGN
2014 11 200 BGN
2015 0 BGN
21 174 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 7 Брой лица обучени за обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз