Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0051-C0001
Номер на проект: ESF-2115-07-13001
Наименование: Равен старт на всички
Бенефициент: ХЕРОС ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на процеса за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси, чрез стимулирането на гъвкави форми на заетост и създаване на условия за устойчива заетост на лица над 55 годишна възраст използвайки професионалният им опит за надграждане капацитета на заетите лица, чрез обучението им за обучители.
Дейности: Дейност 1 : Дейности, свързани със стартирането на проекта Разработва се окончателен план-програма за работа в екипа и начините на взаимодействие.
Дейност 2: Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в „Херос”ООД. Разработване на планове за обучение на обучители , състоящо се от два модула : І модул-Психология и същност на тренинга – 25 уч.часа. ІІ модул-Планиране, контрол и оценка на процеса на обучение- 20 уч. часа. Разработване на тематични планове за обучение на работното място всеки от които по 50 уч.часа: І тема: Повишаване на уменията на операторите на шевни машини, чрез усвояване на техники и похвати за бързо и качествено изработване на изделието ІІ тема: Повишаване на уменията на гладачите, чрез усвояване на техники и похвати при гладене. ІІІ тема: Повишаване на уменията на спомагателните работници , чрез усвояване на техники и похвати за сортиране, разпределяне и придвижване на изделията към конкретното работно място. ІV тема: Повишаване уменията на материално отговорните лица за мониторинг и контрол на движението на материалите. V тема: Повишаване на уменията на административния персонал при боравенето със специализиран софтуер. VІ тема : Повишаване капацитета на заетия обслужващ персонал. Провеждане на работна среща на Изпълнителя с представители от целевата група за събиране на емпиричен материал, с цел подготвяне на анализа и дефиниране на професионалните интереси, личностни качества, умения и професионалната им пригодност необходими при разработване на плана за кариерно развитие. Разработване планове за кариерно развитие, чрез анализ на ситуацията и дефиниране на професионалните интереси, личните качества, умения и професионална пригодност на заетите в „Херос”ООД.
Дейност 3 : Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в „Херос”ООД за обучители. Изработване на график за провеждане на обучението.По разработените планове за обучение на обучители Изпълнителят провежда обучителен курс от 2 модула - „Психология и същност на тренинга” – 25 уч.часа и „Планиране, контрол и оценка на процеса на обучение”- 20 уч.часа, за да могат заетите 9 лица над 55 годишна възраст да придобият специфични похвати и техники , така че да споделят с по-младите си колеги своите професионални умения и опит. Сертифициране на обучените обучители.
Дейност 4 : Провеждане на обучение на работното място на заетите в „Херос”ООД работници и служители от обучените за обучители лица над 55 годишна възраст. Изработване на график за провеждане на тематичните обучения – 10 броя, всяко от които по 50 учебни часа.По разработените тематични планове за обучение на работното място, обучителите чрез специфични похвати и техники споделят с по-младите си колеги /70 лица/ своите професионални умения и компетенции. Лицата от целевата група са разпределени в 10 групи, както следва: - швачи – 4 групи; - гладачи – 1 група; - спомагателни работници – 1 група; - материално отговорни лица – 1 група; - административен персонал- 1 група; - обслужващ персонал – 1 група. Всяка група е обучавана според конкретната специфична нужда на звеното в предприятието в рамките на 50 учебни часа.
Дейност 5 : Оборудване на място за хранене и въвеждане в експлоатация; Оборудване на кухня на мястото за хранене с конвекторна фурна, тостер , шкаф-маса хладилна и микровълнова фурна и пускане в експлоатация, за създаване на условия за здравословно хранене на заетия персонал в „Херос”ООД.
Дейност 6 : Оборудване на място за отдих и въвеждане в експлоатация Оборудване на място за активен отдих и почивка със закупуване на крос тренажор, гребен тренажор и комбиниран уред и въвеждането му в експлоатация
Дейност 7 : Въвеждане на гъвкави форми на заетост – ротация на работното място 14 заети лица ще преминат на гъвкави форми на заетост – ротация на работното място. Това е предпоставка за създаване на множество умения, гарантиращи устойчива заетост, а не гарантирано работно място.
Дейност 8 :Информиране и публичност. Разработва се План за информиране и публичност, съгласно изискванията посочени в чл.2-10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006 за комуникация, визуализация и информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от реализацията му. В предварителният план за информиране и публичност са заложени – пресконференции за откриване и закриване на проекта, публикации в местната преса –2 броя, изработка и разпространение на плакати и брошури, рекламни материали, информационни табели и др. рекламни материали.
Дейност 9 : Управление на проекта. Дейността се изпълнява от Кандидата чрез сформиран екип за управление на проекта. Установява системи за управление и мониторинг на проекта. Координира и съгласува дейностите по изпълнение на проекта. Наблюдава и контролира изпълнението на проекта. Кандидатът подготвя тръжни документи и избира изпълнители по ПМС 55. Анализира информацията и изготвя междинни отчети (на тримесечие) и финален отчет за изпълнение на проекта. Осъществява непрекъснат финансов мониторинг и контрол на разходваните средства. Представя проекта пред медиите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 065 BGN
Общ бюджет: 53 972 BGN
БФП: 53 972 BGN
Общо изплатени средства: 53 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 000 BGN
2013 26 444 BGN
2014 14 589 BGN
2015 0 BGN
53 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 200 BGN
2013 22 478 BGN
2014 12 401 BGN
2015 0 BGN
45 079 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 800 BGN
2013 3 967 BGN
2014 2 188 BGN
2015 0 BGN
7 955 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз