Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0054-C0001
Номер на проект: ESF-2115-01-11003
Наименование: Иновативен модел на кариерно развитие в "АСО 011" ООД - обучение, гъвкавост, конкурентноспособност.
Бенефициент: "Ей Ес Джи Секюрити" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • подобряване качеството на човешкия капитал чрез инвестиране в по-добро образование; • гарантиране устойчива заетост за лицата над 55 години; • повишаване на квалификацията и производителността на труда; • повишаване адаптивността и конкурентоспособността на персонала; • създаване места за осигуряване на социални придобивки, пряко свързани с дейността и повишаването на качеството на предоставяните услуги от фирмата • развитие и подобряване на настоящите професионални компетентности на персонала и придобиване на нови умения; • укрепване на системите за развитие на човешките ресурси във фирмата; • прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост за лица до 29 г. и над 55 г. • създаване на добри практики и модел с цел привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната; • създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия
Дейности: 1. Обучаване на обучители Подготовка: Изготвяне на документи за процедура по подбор на изпълнител за провеждане на курс „обучение на обучители”. Избор по задание с минимални критерии: Включени модули свързани с национални и местни стратегии за развитие и сигурност, хоризонталните принципи и модул фирмена сигурност. Продължителност в часове - 132 часа. Продължителност в месеци - 3 месеца. Курсът следва да завърши с придобиване на документ удостоверяващ завършено обучение. Избран изпълнител. Изпълнение: Провеждане на обучение целева група 2-ма работника заети в фирмата над 55 г. с голям професионален опит и знания, от избрания доставчик на услугата. Финален тест и придобиване на документ потвърждаващ завършеният курс.
2. Вътрешно фирмено обучение Подготовка: Назначаване на обучените обучители на втори трудов договор на длъжност „експерт обучение и квалификация”. Изготвяне на документи за процедури по подбор на изпълнител за доставка на материални и консумативи. Закупуване на необходимите материали и консумативи за провеждане на курс „Опитът и иновациите в едно”. Подготовка и разработка на учебна програма, модули, теми, графици, слайдове и финални тестове за провеждането на курса, включващ модулите: „Тероризмът и глобалната сигурност – част от националната стратегия за сигурност” „Иновации в информационната сигурност -част от съвременната бизнес среда” „Практически опит – контрол на достъпа и работа с документи за самоличност” „Равенство между половете, равен старт, превенция от дискриминация – преди и сега” „Опазване на околната среда и управление на отпадъците – част от подготовка в охраната на административни сгради”. Изпълнение: Провеждане на курсове. Всеки курс ще бъде общо 96 часа (теория и практика). Двамата лектори ще провеждат теоретичните занятия в офисите на фирмата, а практическите занятия в обектите на фирмата. Броят на включените в обучението е 80 човека. Ще са разпределени в 6 курса по 2 месеца - общо 12 месеца. Първите 2 курса ще са с по 2 групи по 6 човека. А следващите 4 курса ще са с п 2 групи по 7 човека. Естеството на дейността на фирмата и графиците на работниците не позволяват по големи групи от 7 човека. Обучението ще се провежда, два пъти седмично, по предварителен график съпоставен с текущите графици за работа на служителите. Провеждане на финални тестове и раздаване на сертификати на успешно завършилите.
3. Разработване на планове за обучение и кариерно развитие Подготовка: Изготвяне на документи по процедура за подбор на изпълнител за разработване на планове за обучение и кариерно развитие. Изпълнение: Да се разработят и предоставят планове за обучение и кариерно развитие на 80 бр. служители на длъжност „охранител”
4. Въвеждане на гъвкави форми на заетост и материални стимули Подготовка: Избор и назначаване на 18 служителя ( до 29 г. и над. 55 г. ) на плаващо работно време и споделяне на работното място с допълнително споразумение към настоящият им трудов договор. Изпълнение: Работещи, на допълнително работно време и споделили едно работно място и мотивирани с допълнително заплащане, работника: - 16 работника на длъжност „помощник организатор охрана” - 20 часа месечно. Разпределени на подчинение по 4-ма при служителите на длъжност „организатор охрана”. - 2 работника на длъжност „монтьор сигнално-охранителни системи” – 20 часа месечно. Разпределени при двамата налични служителя на тази длъжност. Целевата група ще продължи да изпълнява настоящата си длъжност по трудов договор „охранител” на сумарно работно време. За изпълнението на допълнителните си споразумения ще бъдат стимулирани с допълнително възнаграждение.
5. Обособяване и експлоатиране на фитнес зала и масаж ВСИЧИКИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ СЪС „СМР” НА МЕСТАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ СА ЗА СМЕТКА НА „АСО 911” ООД И НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ТОЗИ ПРОЕКТ. ПОМЕЩЕНИЯТА СА НАЕТИ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОГРАМАТА И СЪС СЪГЛАСИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. Подготовка: Изготвяне на документи за процедура по подбор на изпълнител за доставка на фитнес оборудване и масаж по спецификация - Приложение Б4 от бюджета. Избран изпълнител. Монтаж на оборудването за фитнес зала и масаж. Подбор на квалифициран персонал пряко зает в фитнес залата и масажа – 1 бр. „инструктор” и 1 бр. „масажист”. Назначаване на трудов договор на персонала пряко ангажиран по дейността в местата за осигуряване на социални придобивки. Изпълнение: Функциониране и експлоатиране и поддръжка на местата за получаване на социални придобивки – фитнес зала и масаж. Поддържане на квалифицираният персонал пряко зает с дейностите в местата.
6. Вътрешен контрол, управление и отчетност. Подготовка: Сформиране на екип на проекта, състоящ се от: ръководител, счетоводител, координатор. Назначаване на екипа на Граждански договори. Провеждане на въвеждаща среща на екипа по проекта, разпределение на задълженията и детайлен план-график на дейностите. На срещата ще бъдат обсъдени организационни въпроси във връзка с проекта. Изпълнение: Вътрешният контрол и управление ще се осъществяват ежедневно от ръководителя на проекта, според описаните му задължения. Координаторът ще изготви и поддържа „дневник по вътрешен контрол и отчет”. В него ще се протоколират: всички срещи на екипа за управление; взетите решения; евентуалните пречки и проблеми, които възникват в процеса на обучение; всички мониторингови посещения и срещи от страна на ДО, УО и МЗ и т.н., както и всички препоръки и насоки дадени от тях. Ще се поддържа собствен архив на документите по проекта. Счетоводителят ще води финансов отчет на изразходваните по проекта средства, за да се следи движението на средствата. За всяка извършена услуга ще се изисква разходно-оправдателен документ, приемно-предавателен протокол и договор.. Цялата документация ще бъде събирана и класифицирана и ще бъде на разположение в офиса при поискване за проверка Направените разходи по проекта ще се отчитат съгласно изискванията на българското законодателство и правилата на Структурните фондове. Ръководителят, счетоводителят и координаторът ще изпълняват стриктно описаните си задължения в раздел II. ЕКИП ЗА УПРАЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА.
7. Визуализация. Подготовка: Изготвяне на документи за процедури по подбор на изпълнител по дейност на „Визуализация”. Избор на изпълнители за заданията. Изпълнение: В началото на проекта ще се проведе информационно събитие (пресконференция), на което ще бъдат поканени местни и национални медии и ще бъдат запознати с началото на проекта и с финансовият принос на Общността. По време на изпълнение на дейностите, ще бъде поместена информация на интернет страницата на дружеството за напредъка по проекта, с цел осигуряване на прозрачност при взимането на решения и тяхното прилагане. Върху закупеното оборудване ще бъдат поставени обозначителни стикери. На входовете на офисите на фирмата ще бъдат залепени плакати. В заседателната зала, ще се постави информационна табела. При приключване на проекта ще бъде изготвена и разпространена брошура на проект и второ информационно събитие (пресконференция), на което ще бъде представено постигнатото по проекта. Ще бъде осъществена публикация в един национален ежедневник. Всички информационни и визуализационни дейности и материали ще бъдат съобразени с изискванията на Оперативната програма.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТС-България" ООД
СЕЛФИНВЕСТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 578 BGN
Общ бюджет: 87 531 BGN
БФП: 87 531 BGN
Общо изплатени средства: 87 531 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 716 BGN
2013 0 BGN
2014 69 815 BGN
2015 0 BGN
87 531 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 058 BGN
2013 0 BGN
2014 59 343 BGN
2015 0 BGN
74 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 657 BGN
2013 0 BGN
2014 10 472 BGN
2015 0 BGN
13 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз