Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0066-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-11003
Наименование: Безопасни условия на труд в "ДИНА КОМЕРС" ООД
Бенефициент: "Дина Комерс" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Основната цел на настоящия проект е подобряване условията на труд и оптимизиране на трудовата дейност в „Дина Комерс” ООД, което ще доведе до повишаване на производителността на и намаляване на условията за трудови злополука и професионални болести.
Дейности: Управление на проекта Управлението на проекта включва следните дейности: 1. Сформиране на екип на проекта, запознаване на членовете на екипа с техните отговорности, изработване на правила за отчитане и изпълнение 2. Подготовка на график за провеждане на процедурите за избор на изпълнители, подготовка и провеждане на процедурите 3. Подготовка и изпращане на месечни справки за изпълнението на проекта към ДО 4. Подготовка и изработване на междинен/финален доклад за отчитане на проектните дейности пред ДО. Управлението на проекта е една от най-важните фази във всеки проект. Правилното и професионално управление гарантира изпълнение на заложените проектни цели, навременно изпълнение на проектните дейности и ефективно финансово изпълнение.
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Дина Комерс” ООД Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в „Дина Комерс” ООД ще бъде направен след провеждане на процедура за избор на изпълнител. Той ще се състои от следните части: описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; описание на силните и слаби страни в структурирането на организационната дейност на трудовия процес и описание на разработените и внедрени оценки на риска в „Дина Комерс” ООД; защо и как ще бъде оптимизирана работата и защо е нужно проектиране на организацията на трудовата дейност. Тази дейност ще е от изключително значение за „Дина Комерс” ООД и организацията на трудовата й дейност, тъй като фирмата развива три основни дейности, силно различаващи се една от друга и съответно с различни мерки и методи за организиране на работния процес. Оптимизирането на цялостната трудова дейност и проектирането на организацията, ще спомогнат за повишаване качеството на работа и създаването на благоприятни условия за труд на работещите в предприятието.
Реконструкция и обезопасяване на покривната част на цеха за бетонови изделия Избрания изпълнител ще извърши ремонтни дейности: - Доставка и монтаж на покривна трапецовидна ламарина ЛТ 40 с деб.0,8мм. С рVс покритие по покрив - Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина с дебелина 0,7мм., с полиестерно покритие в цвят по RAL - Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина с дебелина 0,7мм., с полиестерно покритие в цвят по RAL Ремонтните дейности, описани тук са в съответствие с определението „текущ ремонт” съгласно Чл.43. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) от допълнителните разпоредби §5 на Закона за устройство на територията: "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: а) засяга конструкцията на сградата; б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. Изпълнението на дейността, ще допринесе за намаляване на навлизащата в сградата влага през покрива и подобряване на условията за поддържане на благоприятни и здравословни атмосферни условия в цеха за работниците.
Внедряване на стандарта за безопасни условия на труд OHSAS 18001 Въвеждането на Системи за управление на здравето и безопасността при работа цели планирано подобряване на условията на труд и свеждане до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Организациите не могат да съществуват в изолация, страните, който са заинтересовани от въвеждането на безопасни условия на труд са: работниците, клиентите, доставчиците, обществото, бизнес партньорите, застрахователите и др. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски системи. Внедряването на стандарта ще мине през следните етапи: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: • провеждане на първоначално обучение; • преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт; • анализ на състоянието и определяне на структура на стандарта за „Дина Комерс” ООД; • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.; 2 ЕТАП Разработване на документите: • разработване на документите от СУ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване: • провеждане на обучение по внедряване; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; 4 ЕТАП Функциониране: • провеждане на обучение на вътрешни одитори; • извършване на вътрешни одити;
Сертифициране на стандарта за безопасни условия на труд Сертифицирането ще се извърши от специализирана сертифицираща организация, която ще бъде избрана след провеждане на процедура за избор на изпълнител. Процеса на сертифициране ще мине през следните етапи: • Етап 1 – Преодит, който включва преглед на документацията и определяне готовността за сертификационен одит. • Етап 2 - Сертификационен одит, където ще се определи съответствието на „Дина Комерс” ООД и процедури с OHSAS 18001. • Етап 3 - Издаване на сертификат за съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
Визуализация на проектните дейности Визуализацията на проектните дейност обхваща всички дейности, свързани с популяризирането на проекта сред обществеността и заинтересованите страни. Представянето на целите, дейностите и резултатите от проекта, може да послужи като модел за подготовка и разработване на подобни проекти в други сфери на промишлеността и да се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС. За визуализация на настоящия проект ще се изпълнят следните дейности: 1.Публикации в печатни издания 2.Информационни постери 3.Отпечатване и разпространение на флаери
Одит на проекта Независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на проекта. Независимият финансов одит ще докаже спазване на процедурите за определяне на разумна сигурност чрез проверка на: 1. спазването принципите на счетоводството; 2. последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 3. методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита; 4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита; 5. процеса на счетоводното приключване; 6. достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация; 7. съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 168 BGN
Общ бюджет: 141 548 BGN
БФП: 141 548 BGN
Общо изплатени средства: 141 524 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 434 BGN
2013 0 BGN
2014 112 091 BGN
2015 0 BGN
141 524 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 018 BGN
2013 0 BGN
2014 95 277 BGN
2015 0 BGN
120 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 415 BGN
2013 0 BGN
2014 16 814 BGN
2015 0 BGN
21 229 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз