Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0039-C0001
Номер на проект: ESF-2115-07-13002
Наименование: Подобряване адаптивността на персонала за по-висока конкурентноспособност
Бенефициент: ЕТ "МАГИК-МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта, съгласно общата цел на схемата “Социални иновации в предприятията”, е да приложи иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в ЕТ “МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА“ и да осигури социални придобивки за работниците и служителите във фирмата.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта, провеждане и отчитане на процедури за избор на доставчик на материали, консумативи, външни услуги Дейността, насочена към техническото и финансово осигуряване на изпълнението на проекта. Стартира с първа работна среща на екипа за конкретизиране изпълнението по Плана за действие. Срещите на екипа са ежемесечни, при необходимост и по-често. С цел оценка на удовлетвореността на преките бенефициенти по време на обучението ще бъдат проведени 3 анкети - при стартирането, в хода и след приключване на обучението на работното място. Ще бъде приложено ПМС 55/2007 за избора на обучаваща организация за обучителите, доставката на материалите и консумативите за обучението и за нуждите на екипа на проекта, за застраховане на обучаемите, разработване на материали за информация и визуализация, ремонтни дейности и доставки..
Дейност 2. Обучение за обучители на заети над 55-годишна възраст Опитът на възрастните работници е ценен капитал за производствените нужди на фирмата. Във нея работят 12 заети над 55 г. /9% от общата численост/. Трима от тях притежават специфични знания и опит, придобити при дългогодишния им трудов стаж, включително и в конкретнтото производство, които обаче, не притежават умения и не владеят техники за предаване на опита им на по-млади и новопостъпили работници. Обучението, в което те ще бъдат включени ще ги подготви теоретично и ще ги мотивира за предаването на знания и опит на млади и/или не толкова опитни работници. Те ще придобият базисни знания по андрагогика - за спецификите на възрастния като учащ се; за основните фактори, влияещи върху желанието и способността на възрастния да се образова и възпитава; за особеностите на ученето на възрастните; за различните типове обучение и системи за организацията му; за образователните технки, които се използват като основа за формирането на умения за практическо реализиране на дейности, свързани с повишаването на квалификацията и преквалификацията на възрастните. Обучението им ще се извърши от подходяща обучаваща организация – изпълнител. То ще се реализира в рамките на 48 учебни часа и ще приключи с издаване на сертификат за обучител на лицата, успешно преминали обучението.
Дейност 3 Обучение на работното място Фирмата – Кандидат определя капацитета на човешкия ресурс като основен фактор за формиране на икономическите и финансови резултати. В този смисъл ръководството на фирмата счита, че производителността на труда трябва да се повишава, като всеки работник/служител следва да придобие нови или да повиши притежаваните производствени и практически умения за участие в технологичния процес. По този причина обучението акцентира върху придобиване и развитие на практически умения и опит в основни или специфичини операции от шивашкото производство. Обучението ще се проведе от работници и служители във фирмата-кандидат с дългогодишен опит и практика, преминали курс за обучители. В обученията ще бъдат включени общо 121 от заетите лица във фирмата в две основни тематични направления: 1. Специфични и технически аспекти на отделните производствени операции от шивашкия технологичен процес – обхванати 96 работници и служители на длъжности, пряко ангажирани с производството на облекло (моделиери, кроячи, шивачи, гладачи, помощни работници и др.). Обучителите – работници с опит, наети на длъжности „машинен техник”, „шивач права машина”и „гладач” и преминали успешно обучение за обучители, ще обучат последователно 8 групи с по 12 участника, с продължителност на обучението от 45 учебни часа. Обучението проведено в работна среда, ще бъде комбинация от различни методи за ндивидуално и групово информиране, разясняване, показване, предаване и затвърждаване чрез практически упражнения на специфични за отделните работни места и операции техники и похвати. Обучаемите ще бъдат запознати и с техническите параметри и възможности на техническото обрудване, начини за ефективното му използване, съхранение на годността му и предотвратяване на повреди и аварии. Включените в обучението лица ще придобият знания и умения както за заеманата от тях длъжност, така и за другите сродни или свързани с нея. Целта е стабилизиране и развитие на производствения потенциал на всеки работник на позицията, която заема, придобиването на умения и увереност в собствената му работа, но също и осъзнаването нейната значимост в общия технологичен процес. По този начин чрез обучението ще бъде увеличен производствения капацитет на фирмата, ще бъдат създадени условия за взаимозаменяемост и познаване на технологичните производстевни процеси. 2. Основни техники и практически умения за работа в шивашкото производство - 25 заети в дейности по административно и техническо обслужване на производствения процес (счетоводители, сътрудници, техници, ОТК , снабдители и др.) ще се включат в обучение с преобладаващо практическа насоченост към основни операции от шивашкото произовдство. Обучението ще се проведе от обучените за обучители 3 работници с опит в дейности по поддръжка на техническото оборудване, шиенето на дамско облекло и гладенето в рамките на 60 учебни часа. Чрез обучението в конкретната производствена среда административните и технически служители ще придобият преки познания за процеса, който обслужват и подпомагат. Това ще създаде възможност за включването им в производството в периоди на интензивна производствена дейност. Целта е повишаване на професионалната култура на административния персонал и формирането на резервен човешки ресурс, подготвен за работа в производството. Според условията на схемата, обучителите ще получават допълнително възнаграждение за положения труд. 3. Информационно-обучителен модул за хоризонталните принципи на ОП „РЧР” – всички 121 крайни бенефициенти, който ще се проведе от експертите, ангажирани с разработването на индивидуалните планове за кариерно развитие. В рамките на 45 учебни часа ще се предостави информация и ще се презентира ОП “РЧР” – цели, приоритети, мерки за постигането им, схеми за финансиране, като се акцентира върху заложените хоризонтални принципи. Модулът ще повиши познанията на крайните бенефициенти за принципите и целите на европейската политика в областта на човешките ресурси - подобряването на притодността за заетост при спазване на всички правни и етични норми за равнопоставеност с оглед предотвратяване на всички условия и предпоставки за възникване на дискриманицонни процеси.
Дейност 4 Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите във фирмата 127 заети във фирмата лица Плановете за обучение и кариерно развитие ще се базират на стратегическите цели за развитието на фирмата и повишаване на конкурентноспособността й на европейските пазари, където тя реализира производството си. Плановете ще се разработят от специалиста по човешките ресурси и техническия сътрудник във фирмата, които ще бъдат включени в изпълнението на проекта чрез сключване на възлагателни договори. Разработването на индивидуални планове ще дефинира възможностите за развитие на потенциала на всеки работник и служител и ще увеличи шансовете му за устойчива заетост . Дейността ще подпомогне и фирмената политика за развитие на човешките ресурси, като я свърже с фирмената стратегия за развитие, ще й позволи по-ефективно използване на човешкия ресурс, на уменията и пригодността му за работа, включително и чрез пренасочване в други производствени дейности и/или преминаване на друго ниво на заплащане на вложения труд.
Дейност 5 Въвеждане на гъвкави форми на заетост за заети лица от определени категории, свързани с условията на схемата Дългогодишната практика и наблюденията върху състоянието и развитието на работната сила във фирмата-кандидат дава основание ръководството на фирмата да предприеме действия за промяна и прилагане на различни, включително и нетрадиционни форми за организация на работния процес. Основание за прилагането гъвкави форми на заетост е очерталата се с годините необходимост ангажираните в отделните операции работници и служители да стабилизират или развият придобития до момента опит и рутина, а част от тях да го доразвият чрез придобиване на нови или допълнителни знания и умения в други технологични операции и дейности. Съобразяването работното време с личните ангажименти на част от работниците/служителите е фактор за повишаване на ангажираността на отделния работник към фирмената политика и просперитет. Фирмата-кандидат счита, че прилагането на гъвкави форми за заетост и особено ротацията на различни работни места ще има и ефект за подобряване на екипността и микроклимата във фирмата. Производственият процес в шивашкия бранш дава възможност за прилагане на иновативни подходи и излизане от традиционната рамка на 8-часовия работен ден и петдневна работна седмица. В гъвкави форми на заетост ще бъдат включени общо 38 заети лица от фирмата от следните категории: • 13 младежи до 29-годишна възраст; • 11 самотни родители; • 9 лица над 55-годишна възраст; • 4 родители с деца до 3-годишна възраст; • 1 майка на дете с увреждания; По отношение на заеманите длъжности включените лица се разпределят както следва: • Шивачи – 17 • Гладачи – 5 • Кроячи – 3 • ОТК - 3 • Общ работник шивачество – 5 • Опаковчик – 2 • Юрисконсулт – 1 • Специалист ЧР – 1 • Отчетник счетоводство – 1 Като съвчестими със спецификата на производствения процес са формите на работа с ротация на работното място и плаващо работно време. В Ротация на работно място ще бъдат включени младежите до 29 години (общо 13), заети в производствени и административни дейности. В тази форма ще се включат и 5 работници над 55-годишна възраст, които не са обучители по проекта, с с опит, както в специфични за фирмата и бранша дейности, така и в други професионални области. С лицата ще бъдат сключени допълнителни споразумения към основните им трудови договори за извършване на ротационен принцип на обмен (предаване и приемане) между служителите на знания, умения и техники на работа на сходни позиции с различна специфика. Предвижда се размяната на местата да се извършва с периодика, определена в зависимост от конкретните обстоятелства и актуални производствени нужди от работна сила. Ще се осъществява предварителен обмен на информация между служителите, който ще предхожда фактическата размяна на местата с оглед осигуряване на плавен преход между осъществяваните трудови дейности. Очакваните ефекти от прилагането на формите за работа чрез ротация на работното място са свързани с придобиването и разширяването на производствените умения, респ. развитие на потенциала на младите работници и служители, работейки в различни дейности и операции, а вследствие на това и повишаване на производителността и качеството на труда.. Ротацията на работното място ще подпомогне и процеса на подобряване на взаимозаменяемостта на фирмения персонал. Във формата Плаващо работно време ще бъдат включени 16 лица с ангажименти, свързани с грижата и възпитанието на малки деца и 4 работника над 55-г. възраст. Формата на работа е наемане на 6 часов работен ден по основен трудов договор и сключване на допълнително споразумение за участие в обучение на работното място. Обучението ще се провежда от обучител през първата част на периода, а през останалото време работникът ще затвърждава и усъвършенства получените при обучението практически знания, умения и опит, ще получава наставления и подпомагане от работещите в тези дейности работници с дългогодишен опит (над 55 годишна възраст). Работният график ще бъде разработван за конкретен период, в зависимост от производствената необходимост и съобразно персоналните възможности на работниците. Работното време ще бъде разместено в рамките на технологичния цикъл, респ. на работния ден, седмица, месец, при зачитане потребностите на производстевната програма. Обучението ще бъде в различна част от работния ден (в началото, в края на работния ден или около обедната почивка), за да се осигури непрекъсваемост на технологичния процес и изпълнение на основните трудови задължения от обучителите. Наетите лица, включени в гъвкави форми на заетост ще бъдат стимулирани за участието си чрез предоставяне на трудови възнаграждения до 100 лв месечно.
Дейност 6. Обособяване, оборудване и поддържане на зала за отдих и хранене Ръководството на фирмата-кандидат има амбиции за създаване на подходящи условия за полагаемия се и необходим отдих на фирмения персонал. Оформените места за отдих на открито в двора на фирмата се ползват от работниците и служителите, но сезонно. Определени са потребностите от подходящи условия за краткотраен отдих, освежаване, хранене и за социални контакти. Ползваният сграден фонд е собственост на фирмата – кандидат, което позволява вземането на решение за преразпределение предназначението на помещенията в него. На тази основа проектната идея включва и дейности по обособяване, оборудване и поддържане на помещение за отдих и хранене на персонала, работещ във фирма ЕТ „Магик”. Предвижда се в ползвано до момента помещение за склад с площ от 79 кв.м. да бъде обособена залата за отдих и хранене. Ще се направи избор на изпълнител на СМР - текущ ремонт, включващ стъргане на стара боя, изкърпване, шпакловане, грундиране, боядисване латекс и блажна боя на стени, топлоизолация и др. За целта ще се използва финансовата подкрепа на ЕФРР. Предвижда се помещението да се ползва от всички работещи във фирмата, близо 140 лица. Кандидатът счита, че помещението е с достатъчна площ за обособяване на различни по предназначението си кътове, така че да се осигурят условия за максимална удовлетвореност на персонала по отношение условия за хранене и отдих, освежаване, общуване и др. Кандидатът се нуждае и от финансова подкрепа от ЕФРР за осигуряване на необходимото оборудване на помещението, за да изпълнява то функционалното и социалното си предназначение. За обезпечаване на подходящи условия за хранене и отдих, залата ще се оборудва с конвектор, хладилник и климатик. / разписани в бюджета и с приложени технически спецификации/. Предвижда се за персонала на фирмата да се организира доставяне по заявки на обедно меню на производствена цена – прясно приготвена храна, която ще бъде затопляна в залата за отдих и хранене. Тук ще бъдат монтирани и апарати за освежителни и топли напитки, пакетирани хлебни и захарни изделия. Предназначението и очакваната посещаемост на залата за отдих и хранене от целия персонал (близо 140 лица) минимум веднъж дневно, налага осигуряването на неговата поддръжка и хигиенизиране. За целта се предвижда на 2 служителя на фирмата да бъде възложено с допълнително споразумение да организират заявките и осигуряват обслужването на работниците и служителите, ползващи услугата за хранене, да се грижат за опазването на техниката и оборудването, да съблюдават и съдействат за поддържане на необходимите санитарно-хигиенни условия, да поддържат приветлив и уютен вид на кътовете за отдих и съдействат за организирането и провеждането на групови вътрешно-фирмени събития.
Дейност 7. Информиране и публичност Дейността ще се извърши чрез: - възлагане на изработване на материали по визуализация и публичност – изработване на 3 информационни табели и 10 плаката за проекта, тиражиране и разпространение на 130 бр. информационна дипляна; изработване на 130 бр. тениски/мъже/, работни престилки/жени/ с логото на проекта, 130 бр. рекламни чанти, 130 химикалки с логото на проекта - информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: стартова информационна среща с целевата група; стартова и финална пресконференция; 2 прессъобщения; работна среща със заинтересовани страни. На предвидената заключителна работна среща на екипа със заинтересовани страни и с участието на преки бенефициенти ще бъдат представени резултатите от проекта пред работодатели от шивашката индустрия в целевия район на проекта и обучаващи организации. Очакванията са опитът по проекта да насърчи дейности и проекти за непрекъснато обучение, въвеждане на гъвкави форми на заетост и създаването на социални придобивки за работниците и служителите на фирмите. Предвид характера на мерките по визуализацията, публичността и информацията, те ще бъдат прилагани през целия период на изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 137 BGN
Общ бюджет: 137 308 BGN
БФП: 137 308 BGN
Общо изплатени средства: 133 396 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 427 BGN
2013 22 818 BGN
2014 76 151 BGN
2015 0 BGN
133 396 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 263 BGN
2013 19 395 BGN
2014 64 728 BGN
2015 0 BGN
113 387 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 164 BGN
2013 3 423 BGN
2014 11 423 BGN
2015 0 BGN
20 009 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 3 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 4 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 5 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз