Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0136-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13004
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Ромпетрол България " АД
Бенефициент: "РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа са: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да подготви анализа. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
3. Ремонтни работи на покрива на резервоара за бензин с капацитет 2000 м 3 - боядисване със специална пожароустойчива и безопасна за здравето на персонала боя. Обосновка: Резервоарите за съхранение на горива произведени от нефтопродукти се боядисват със специална огнезащитна боя. Покритието трябва да осигурява и отразяваща способност по отношение на общата слънчева радиация, не по-малко от 70%. Недостатъци на съществуващата система: Резервоарите са открити и са под влиянието на тежките температурни условия с рязко променящи се температури и големи температурни амплитуди. Резервоарите са монтирани в непосредствена близост до река Дунав с която граничи Петролния терминал. Големите температурните амплитуди и влажният въздух оказват силно влияние на специалната огнезащитна боя, която се разрушава и обелва, както е показано на приложените снимки. Чрез боядисване със специална пожароустойчива боя ще бъде постигнато следното: 1. Защита на съоръжението от външните условия и непозволяването на протичането на корозионни процеси в металните стени на резервоара; 2. Пълна защита на резервоарите от огън. 3. Минимизиране на риска от експлозия на резервоара породена от пожар и последващите изключително негативни последици, както за персонала и околните предприятия и населени места, така и за околната среда като цяло, т.е. замърсяване на въздуха, водата и почвите и пораждане на екологична катастрофа на национално и международно ниво. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да достави специалната пожароустойчива боя.
4. Модернизация на системата за осветление на външните работните площадки – монтиране на на нови Ех осветителни тела Обосновка: Сега използваните осветителни тела са модел от старо поколение, от преди 5-6 години, които не гарантират 100% защита навъзникнал пожар от къси съединения на осветителните тела. Недостатъци на съществуващата система: 1. Възможност при късо съединение да се получи искра, следствие на която да се създаде пожар в условията на силно пожароопасна зона. 2. Последващи изключително негативни последици, както за персонала и околните предприятия и населени места, така и за околната среда като цяло, т.е. замърсяване на въздуха, водата и почвите и пораждане на екологична катастрофа на национално и международно ниво. Чрез модернизирането на системата ще бъде постигнато следното: 1. Елиминиране на възможността за възникване на пожар, вследствие на късо съединение на осветителните тела на работните площадки. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да достави съвременнота оборудване – Ех осветителни тела.
5. Доставка на работно облекло и ЛПС за работа в Петролна база -Терминал Русе – пълен комплект зимно и лятно работно облекло, включително работни обувки и летни и зимни работни фланелки; студозащитни ръкавици; защитни ръкавици за работа при положител Обосновка: Работниците и служителите на Петролен терминал Русе са изложени на работа на открито през цялото работно време поради естествота на работните процеси. Терминала е разположен до река Дунав, вследствие на което атмосферните условия са свързани с изключително студено време през зимата и много горещо време през летния период. Влажността на въздуха е голяма, теченията на въздуха са силни целогодишно. Парите от горивата са високи при разтоварване и товарене на горивата. Описаните неблагоприятни условия на работа пораждат професионални заболявания и са силен фактор за появата на трудови злополуки. Това изисква да се закупят най-висок клас работна облекло и лични предпазни средства и по-точно: - пълен комплект зимно и лятно работно облекло, включително работни обувки и летни и зимни работни фланелки – работно облекло за работниците и служителите в Петролната база; - студозащитни ръкавици; - защитни ръкавици за работа при положителни температури на околната среда; - маска със сменяем патрон за предпазване от пари; - работна каска с предпазно стъкло. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да достави: - зимно и лятно работно облекло, включително работни обувки и летни и зимни работни фланелки – Закупени 16 броя комплекта за всеки служител по 1 брой комплект. Обувките са 16 броя за служителите и работниците; - студозащитни ръкавици - Закупени 16 броя комплекта за всеки служител по 1 брой комплект; - защитни ръкавици за работа при положителни температури на околната среда - Закупени 16 броя комплекта за всеки служител по 1 брой комплект; - маска със сменяем патрон за предпазване от пари - Закупени 16 броя комплекта за всеки служител по 1 брой комплект; - работна каска с предпазно стъкло - Закупени 16 броя комплекта за всеки служител по 1 брой комплект.
6. Разработване на стандарти за безопасност и здраве при работа Обосновка: 1. Въпреки че работодателят е осигурил всички необходими мерки за осигуряването на БЗР, липсата на документирани вътрешно фирмени стандарти в комбинация с текучеството на персонала води до чести отклонения от страна на работниците по отношение на спазването на добрите практики в областта на БЗР. Подобни документирани вътрешно фирмени стандарти са препоръчани и в резултат от оценката на риска, като форма за намаляване до минимум на отклоненията и предотвратяване на потенциални трудови злополуки и професионални заболявания. Работодателят е осигурил тези документи, но е необходимо те да бъдат преразгледани и актуализирани в светлината на резултатите от Анализа в Дейност 2 и във връзка с модернизираните по Дейност 3 и 4 системи, така че да се гарантира, че тези документи са актуални и ефективно постигат целта си. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи преглед и актуализация предвид резултатите от Анализа на следните стандарти: - стандарти за безопасно обслужване и манипулиране с товаро-разтоварна система. - стандарти за безопасно обслужване и манипулиране със съоръженията за съхранение на течни горива.
7. Разработване на втора версия на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е изпълнено. За да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието, чрез прилагането на актуализирани процедури за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия и гарантиране непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД е необходима да се разработи нова втора версия на OHSAS 18001, вследствие на дейностите изпълнени по настоящия проект. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи втора версия на система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
8. Обучение на служители за безопасна работа при променената организация на дейността. Обосновка: Обучението на служителите за безопасна работа предвид извършването на ремонтните работи по Дейност 3 и 4, преустройство на работните процеси с оглед на резултатите от Анализа, разработването на вътрешно фирмените стандарти и внедряването на втора версия на Система за управление на БЗР цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение за безопасна работа с модернизираното оборудване –продължителност – 45 учебни часа, 16 участника – 16 служители от Петролна база. - Обучение по разработената нова версия на Система за управление на БЗР – 30 учебни часа, 16 участника – 16 служители от Петролна база. - Обучение за безопасна работа чрез познаването на стандартите за безопасно обслужване и манипулиране с товаро-разтоварна система и стандартите за безопасно обслужване и манипулиране със съоръженията за съхранение на течни горива – 45 учебни часа, 16 участника – 16 служители от Петролна база.
9. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 1000 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение дружеството ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, материали за обучение, документи на системата за управление и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, материали за обучение, документи на системата за управление ще бъдат публикувани и на интернет страницата на РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД за свободен достъп от всички заинтересовани страни. РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Подизпълнители - Клиенти - Общинска администрация в гр. Русе - ИА ГИТ - Регионални браншови организации - Регионални синдикални организации Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 033 BGN
Общ бюджет: 175 957 BGN
БФП: 140 765 BGN
Общо изплатени средства: 138 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 725 BGN
2013 92 176 BGN
2014 15 545 BGN
2015 0 BGN
138 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 116 BGN
2013 78 349 BGN
2014 13 213 BGN
2015 0 BGN
117 679 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 609 BGN
2013 13 826 BGN
2014 2 332 BGN
2015 0 BGN
20 767 BGN
Финансиране от бенефициента 38 407 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз