Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0161-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11003
Наименование: Подобряване условията за безопасен труд в "Терем-Летец"
Бенефициент: "Терем-летец" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 25.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е насочена към подобряване условията на труда в“ ЛЕТЕЦ – ТЕРЕМ “ ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Проекта ще допринесе за адаптиране на управленските и технологичните процеси към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в предприятието .
Дейности: 1. Сформиране на екип на проекта и избор на подизпълнители Разработване и внедряване на система за управление на проекта. Детайлизиране на плана за действие и бюджета на проекта. За успешното управление на проекта ще бъде сформиран следния управленски екип: ръководител на проекта, счетоводител , координатор, технически сътрудник и методист по проекта. Екипът ще бъде назначен за работа за период от 12 месеца – времето необходимо за изпълнение на проекта и 2 месеца за резерв. Водещата организация ще осигури офис за управлението на проекта. Членовете на екипа ще провеждат регулярни срещи, които ще бъдат отворени за участие от представители на подизпълнители и заинтересовани лица . Ще бъде направен подробен план за изпълнение на проекта, което ще гарантира по –добра координация между водещата организация и подизпълнителите по проекта. Ще бъдат Проведани тръжни процедури по постановление ПМС 55/12.03.07г. за условията и реда за определяне на подизпълнители .
2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ 1.Описание на сегашното състояние на организацията на работния процес в завода – условия за труд, квалификация на персонала, състояние на наличното оборудване, рискове от аварии,контрол за изпълнение предписаните мерки за безопасност на труда и здравето – общо и по работни места 2.Описание и анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Анализ на разработените оценки на риска, на тяхната обективност и достатъчност, необходимост от нова оценка, проблеми с внедряване на програмата за минимизиране на риска в работата на завода. Оценка на действащата организиция на труда в завода. 3.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждите за повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –описание начините за внедряване на ново разработената организация на труда в завода. Методи за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност в предприятието.Контрол на изпълнение на внедряването на стандартите ( нормалите) за безопасна работа на съоръженията в завода. 4.Изводи за очакваните резултати от разработката на проекта в частта за състоянието и организацията на производствения процес в завода. Необходими материали и консумативи за реализация на предписаната организация на производствения процес.
3. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА СТАНДАРТИ (НОРМАЛИ) ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ Новата технология в авиоремонта на“ТЕРЕМ -ЛЕТЕЦ” ЕООД “ Базово техническо обслужване на летателните апарати “ изисква нова организация на труда , нови средства за ремонт и норми за Безопасен труд . Това налага включването на тази дейност 3 в проекта , която се изразява в : Превод на паспортите на нови съоръжения , като модерната високотехнологична апаратура за извършване на безразрушителния контрол за покриване изискванията на Part 21 за събиране, анализиране и внедряване на получената информация в ремонтната дейност. Разработване на нормали за работа с новата технология “ Базово техническо обслужване “ при спазване на всички норми и безопасни условия на труд съгласно приетите общоевропейски норми по Part 145 (M); . Закупуване при наличие и възможност на готови стандарти (нормали) . Тези стандарти( нормали) се явяват надстройка над паспортите на съоръженията и надграждат съществуващи такива в завода . Нововъведените норми, конкретни изисквания и задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа са в съответствие с националните и Европейските норми и спомагат за реализиране на принципите на единния европейски пазар в областта на Безопасния труд и Екологията на работното мяасто .
4. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С НОВОВЪВЕДЕНО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ Тази дейност е предизвикана от внедряване на нови технологии при извършването на базовото техническо обслужване на въздухоплавателните средства, със следните основни направления: - устойчиво развитие на човешките ресурси, сертифициране на удостоверяващия персонал съгласно приетите общоевропейски норми по Part 145 (M); - постоянно подобряване условията на роботната среда с цел изпълнение на изискванията , залегнали в Part 145 (M); - използване на модерна високотехнологична апаратура за извършване на безразрушителния контрол за покриване изискванията на Part 21 за събиране, анализиране и внедряване на получената информация в ремонтната дейност. - създаване на нова организация за работа и нови стандарти за Безопасен труд . Ето защо този проект дава голяма възможност за допълнително надграждащо обучение по Безопасни условия на труд : - 58 обучаеми са включени в 7 групи за обучение по Общите условия , мерки и норми за БЕЗОПАСНА РАБОТА С НОВОВЪВЕДЕНО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ . - 40 от са включени в 4 групи за обучение по Спесифичните условия , мерки и норми за БЕЗОПАСНА РАБОТА С НОВОВЪВЕДЕНО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ по отделните авиационни специалности . Дейността включва разработване на програма и график за обучението по групи . Подборът на обучаемите лица ще се основава на принципите на равнопоставеност, равните възможнасти. В последствие служителите ще бъдат запознати с графиците за провеждане на обучението, които ще бъдат предварително съгласувани с техните ангажименти и натовареност на работното място. Програмата за всяка група е с хорариум 90 учебни часа по 45 минути , от които 45 часа са теория и 45 часа практика. Обученията следва да са съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии. В програмите на обученията се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и обосновават нуждата от подобен вид обучения. Също така обученията ще съдържат хоризонтални принципи, като въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи . Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване иливнедряването на нови технологии. При обученията се има предвид разработване и написване на презантационни материали за всяко от обученията. За целта в екипа е предвиден методист, който да подготвя и контролира обученията. Освен това по време на обученията методиста ще наблюдава изпълнението на обученията от гледна точка на съвместимост на материала с нуждите на целевата група, разглеждане и адаптиране на съдържанието на обучителния материал. Обученията ще се проведат във зали и работни помещения на завода , което ще увеличи ефективността на проекта .Ще се организира и обмяна на опит с авиофирма « Скорпио Еър « и « Центъра за техническо облужване на Луфханза « , които се намират в съседство и експлоатират и обслужват нова авиационна техника и използват нови технологии в своята дейност .
5. Закупуване на материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта В завода от няколко години не са подменяни старите работни облекла и има остра нужда от закупуване на нови и по-модерни работни специални облекла за своите служители и работници . Ще бъдат закупени материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта съгласно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специални облекла въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Според Оценката на риска спецификата на работата и условията в завода са такива , че за всички работни места има опасност от изстудяване и прегряване . Необходимо е да бъде подменен материала за изработката на облеклата с по-съвременни и добре изолиращи свойства , предпазващи от измръзване и прегряване и да бъдат закупени нови предпазни средства .
6. Придобиване на дълготрайни материални активи В лабораториите за ремонт на авиационно оборудване и агрегати за производствените помещения в Цех „Авиационна техника”. с обща застроена площ от 990 кв.м. , климатичните условия не са добри ,поради липса на достатъчно отопление през зимата , опасност от прегряване през лятото и необходимост от вантилация на 4 работни места . Този проблем може да бъде решен чрез : 1.Закупуване и мантаж на климатици от конверторен тип за производствените помещения в Цех „Авиационна техника” етажи-2 и 3 „Агрегатен участък”. 2.Подобряване на вентилационната система в производствените , чрез закупуване на подходящи абсорбатори за производствените помещения в Цех „Авиационна техника” етажи-2 и 3 „Агрегатен участък”.
7. Популяризиране на проекта Провеждане PR – кампания за постигане на информирана гражданска позиция по развитието на човешките ресурси : пресконференции – в началото и в края на проекта Изработване на брошура с описание на идеята на проекта, целите, както и очакваните резултати.Изготвяне на съобщение за идеята на проекта и публикуване в периодичния печат, заснемане на видеоматериал - 1 бр., изготвяне и разпространение на рекламни материали - 300 бр., изготвяне на 2 транспаранта с логото и наименованието на проекта съгласно изискванията на програма РЧР
8. Мониторинг и отчетност на дейностите За ефективно изпълнение на тази дейност ще се провеждат редовни заседания и срещи на проектния екип, осъществяващ мониторинга и контрола. Ще бъдат разработени междинни и окончателни отчети, съдържащи необходимата документация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 425 BGN
Общ бюджет: 152 766 BGN
БФП: 152 766 BGN
Общо изплатени средства: 152 757 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 285 BGN
2013 108 072 BGN
2014 5 400 BGN
2015 0 BGN
152 757 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 392 BGN
2013 91 861 BGN
2014 4 590 BGN
2015 0 BGN
129 843 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 893 BGN
2013 16 211 BGN
2014 810 BGN
2015 0 BGN
22 914 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз