Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0044-C0001
Номер на проект: 4МС-02-212-А-2/30.09.2013
Наименование: „Постигане на по-добро управление, чрез инвестиция в CRM софтуер в Престиж 96”
Бенефициент: "Престиж 96" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на нашия проект е да развием своите конкурентни предимства като инвестираме в закупуването на CRM софтуер, което ще доведе до увеличаване ефективността на бизнеса ни, по-добри продажби, цялостно разширяване на дейността ни и създаване на устойчив напредък. Постигането на растеж и затвърждаването на позициите ни на пазара ще подпомогне и изпълнението на една от целите на оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, а именно „да се развие конкурентно и ефективно производство и бизнес”, както и на основната цел „развитие на динамична икономика конкурентоспособна на европейския и световен пазар”. „Престиж 96”, като голямо производствено предприятие допринася за осигуряването на работни места, за създаването на продукти с висока добавена стойност и за положителното развитие на българската икономика. За да продължи разрастването на фирмата ни и да се задържим като перспективен производител ние трябва да поддържаме висока удовлетвореност сред клиентите си,
Дейности: Дейност I. Подготвителни дейности
Дейност II.Дейности по закупуване на софтуер
Дейност III. Дейности по закупуване на сървъра
Дейност IV. Заключителни дейности
Дейност V: Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност VI: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 950 BGN
Общ бюджет: 66 599 BGN
БФП: 49 949 BGN
Общо изплатени средства: 49 949 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 949 BGN
2015 0 BGN
49 949 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 457 BGN
2015 0 BGN
42 457 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 492 BGN
2015 0 BGN
7 492 BGN
Финансиране от бенефициента 22 650 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Сформиран екип
Индикатор 5 Успешно п роведена тръжна процедура за избор на доставчик
Индикатор 6 Сключен договор за доставка на CRM софтуер
Индикатор 7 Доставен и внедрен CRM софтуер
Индикатор 8 Увеличаване на използваните софтуерни модули в предприятието
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик на сървър
Индикатор 10 Подписан договор за доставка на сървър
Индикатор 11 Доставен и инсталиран сървър
Индикатор 12 Увеличаване на сървърите в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз