Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0025-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-24-69
Наименование: "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг"
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 17.07.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Главната цел на проекта е да се приложи интегриран подход за решаване на проблемите във ВиК сектора на гр. Червен бряг, като реализацията му да спомогне за изграждане на устойчива система за отвеждане на отпадъчните води в гр. Червен бряг, за повишаване на качеството на съществуващите ВиК услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в р. Искър в съответствие с практиките и политиките на ЕС и в контекста на приоритетна ос 1 на ОПОС.
Дейности: Дейност 6: Одит Община Червен Бряг ще възложи текущ одит на проекта. Изпълнението на тази дейност ще бъде съобразено с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС, и по- конкретно: • спазване на приложимите международни счетоводни и одитни стандарти; • извършване на проверки на дейностите по проекта, в съответствие с принципите за добро финансово управление; • извършване на проверки за удостоверяване, че проектът е реализиран с необходимите ресурси; • извършване на проверки, удостоверяващи, че всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейската и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС; • извършване на проверки на наличността и валидността на първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност; • проверки за удостоверяване, че неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред; • проверки на счетоводните системи и осчетоводявания; • проверки за двойно финансиране; • проверки за спазване на законодателството в областта на държавните помощи; • проверки на мерките за информация и публичност. В екипа на одитора ще бъдат включени и юристи с компетенция в прилагането на ЗОП и подзаконовите нормативни актове. Целта на одита е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. В тази връзка, Община Червен Бряг ще възложи текущ одит на проекта, изпълнителят на който ще представя на общината междинни одитни доклади към всяко искане за средства от ОПОС, с одитно мнение за: • законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на ч 19, ал. 2, т. 22 „б" от ЗОП; • осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Червен Бряг Изпълнителят по договора за одит ще представи и окончателен одитен доклад, към окончателното искане за средства по ДБФП между Община Червен Бряг и УО на ОПОС, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно Насоките за извършване на одит по ОПОС.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3.1 – Инженеринг за изграждане на ПСОВ гр. Червен бряг: Подобекта за инженеринг на ПСОВ гр. Червен Бряг с капацитет 15000 Е.Ж. включва изготвяне на работен проект и изграждане на съоръжения, които е необходимо да бъдат изградени заедно с цел да е възможно правилното функциониране на ПСОВ. Дейност 3.2 – Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопроводната мрежи на гр. Червен бяг.
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1 Строителен надзор: Независим строителен надзор по смисъла на §24 от „Допълнителните разпоредби" на ЗУТ по договора за инженеринг ще упражнява пълен контрол по време на строителството и ще носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; управление на проекта от името на Бенефициента (инвеститорски контрол); Извършване на оценка на съответствието на работните проекти и изготвяне на доклад за съответствие, въз основа на което ще се издаде разрешение за строеж, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителства изпълнение на строежите, съобразно одобрените проекти и изискванията на действащото законодателство; изпълнение на работите в договорените в договора за строителство срокове; предприемане на необходимите мерки за преодоляване на забава или във връзка с друго отклонение от договора за строителство; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на строителството; опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; качеството на използваните материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за строителство, като проверява сертификатите на доставените материали, конструкции и детайли, да установява състоянието им на обекта и да разрешава тяхното ползване при условие, че отговарят на съответните стандарти и други изисквания; изготвяне на окончателен доклад за въвеждане в експлоатация и представя всички необходими документи за приемане на обекта; Надзора при завършване на строежа изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад, окомплектован с необходимите документи за оценка на строителството, съгласно действащата нормативна база; за изпълнение на други задължения по осъществяване на строителен надзор, съгласно действащото в страната законодателство; да осигури непрекъснато присъствие на негови компетентни служители на местостроежа, като отразява в дневника на строежа съответните констатации, заповеди, инструкции; да има сключена застраховка "Професионална отговорност", която ще е с валидност до приключване и приемане на работите по договора за строителство, както и до края на гаранционните срокове; да спира със заповед строежа когато това се налага - изцяло, отделни части от него или отделни СМР като уведомява за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; да разрешава с писмена заповед продължаването на строителството след отстраняване на причините наложили спирането; да има организация и програма за работа, необходима за осигуряване на качествен строителен надзор; да контролира цялостния строителен процес в съответствие с количествените сметки на строителя, съгласно офертата и договора за строителство; в процеса на изпълнение контролира и изисква качествено освидетелствуване на всички производствени процеси и влагани материали, в съответствие с нормативни документи, стандарти и др.; докладване за всички възникнали нередности (всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз). 7.2 Авторски надзор: Целта на авторския надзор е: Да следи за стриктно изпълнение на проекта; Да дава указания и разяснения по изпълнеието на проекта, които надлежно вписва в заповедната книга; При отклонения от проекта уведомява писменно строителя, надзора и възложителя; При неоходимост осигурява допълнителни чертежи, указания и пр. за да осигур точното изпълнение на проекта; изпълнение на строежите, съобразно одобрените проекти и изисквг действащото законодателство; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; да има сключена застраховка "Професионална отговорност", която ще е с валидност до приключване и приемане на работите по договора за строителс както и до края на гаранционните срокове. Авторския надзор ще упражнява пълен контрол по време на строителството и носи отговорност: да спира със заповед строежа когато това се налага - изцяло, отделни части от него или отделни СМР като уведомява за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; да разрешава с писмена заповед продължаването на строителството след отстраняване на причините наложили спирането; докладване за всички възникнали нередности.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: Община Червен Бряг е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. За контрол на изпълнението на проекта се предвижда да се формира ЗИП /звено за изпълнение на проекта/ и да се приложат разработените в Общината механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при необходимост. Община Червен Бряг ще осъществява управлението на проекта по следния начин: • Организацията и управлението на проекта ще бъдат организирани съгласно поканата за кандидатстване. ЗИП ще се формира от служители на Общината и от външни наети лица. Задачите по управлението на проекта, които се предвижда да се възложат на служители на Общината и на служителите, заети по служебно или трудово правоотношение, ще бъдат определени съгласно задължения на всеки член на ЗИП във връзка с изпълнението на проекта, като ще бъде избегнато тези задължения да не попадат в длъжностните им характеристики. • ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП, като при изготвянето на техническата спецификация за поръчката специално внимание ще бъде отделено на условието да няма припокриване на задачите между служителите на Общината и изпълнителя по договора за обществена поръчка за управление. В ЗИП ще се формират следните длъжности: Ръководител на проекта; Финансист; Технически сътрудник - Отговорник за съхранение на документацията по проекта; Лице по нередности; ВИК специалист; Външна техническа помощ на ЗИП 5.1.1. Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели 5.2 Публичност: печатни материали (брошури) с информация за изпълнения проект; поставяне на билбордове на местата на строителство; поставяне на постоянни обяснителни табели на мястото на временните билбордове; поставяне на информационни табели; пресконференции 2 бр - за стартиране и приключване на втория етап; официални церемонии 2 бр. - първа копка и официално откриване на обекта; информационни стикери за поставяне върху закупеното в рамките на проекта оборудване.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Отчуждаване на парцел за направа на път за достъп до ПСОВ 039032. Отчуждаването на парцела е необходимо условие за реализация на проекта и е в пряка връзка с него. Стойността на парцела е 49 000 лв. и не надвишава 10 % от стойността на общите допустими разходи. Земята няма да бъде използвана за земеделски цели и след приключване на проекта няма да остане за ползване от горския фонд или за земеделски цели. Парцела е придобит от Община Червен Бряг.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1: Проучвания и проектиране, направени преди кандидатстването: Прединвестиционно проучване за „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен Бряг - ОП "Околна среда 2007-2013"; Изготвяне на анализ „Разходи ползи"; Изготвяне на оценка на съответствието на Идейните проекти за доизграждане и рехабилитация на градските ВиК мрежи и изграждане на ПСОВ; Изготвяне на геоложко, хидрогеоложко и хидроложко приучване на териториите, които засягат инвестиционното намерение; Идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води; Идеен проект на рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Червен Бряг; Изготвяне на уведомление до РИОСВ — Плевен за инвестиционно намерение и на заявление за преценка на необходимостта от провеждане на процедура по ОВОС и оценка на съвместиността. Издаване на разрешителни за заустване и преминаване през р. Искър и др. съгласувателни мерки с компетентните органи; Изготвяне на формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013"; Подготовка на документации за възлагане на обществените поръчки, свързани с реализациата на проекта след сключване на ДБФП с МОСВ за строителство на проекта. Поддейност 1.2: Необходими проучвания и проектиране след кандидатстването: Работен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (предвижда се да се възложи в рамките на обществена поръчка за Инженеринг за Изпълнение на ПСОВ и ВиК мрежи); Работен проект за рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Червен Бряг (предвижда се да се възложи в рамките на обществена поръчка за Инженеринг за Изпълнение на ПСОВ и ВиК мрежи).
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Входен подемен механизъм; Решетка и пясъкозадържател; Станция за приемане на утайка от фекални води; Биологично пречистване; Вторично утаяване; Отстраняване на фосфора; Обработка на активната утайка; Захранване с вода за технологични нужди
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 317 957 BGN
Общ бюджет: 15 591 477 BGN
БФП: 15 008 155 BGN
Общо изплатени средства: 16 743 104 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 008 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 663 591 BGN
2014 3 036 084 BGN
2015 9 043 429 BGN
16 743 104 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 160 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 730 873 BGN
2014 2 428 867 BGN
2015 7 234 743 BGN
13 394 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 847 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 932 718 BGN
2014 607 217 BGN
2015 1 808 686 BGN
3 348 621 BGN
Финансиране от бенефициента 4 718 887 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Рехабилитирани / реконструирани / модернизирани канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 3 Новоизградени канализационни мрежи (включ. колектори)
Индикатор 4 Новоизградени сградни канализационни отклонения
Индикатор 5 Новоизградени водоснабдителни мрежи
Индикатор 6 Рехабилитирани / реконструирани / модернизирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 7 Новоизградени сградни водопроводни отклонения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз