Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0363-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02015
Наименование: Безопасен труд за МЦ "Света София"
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТА СОФИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Обща цел: повишаване на мотивацията на служителите за безопасен и здравословен труд, като източник на удовлетворение от извършваната работа и възможност за съчетаване на работата и личния живот.
Дейности: 1. Проектно управление и популяризиране на проекта Изпълнението на проекта ще стартира със сформирането на административен екип за организация и изпълнение. Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител, технически координатор на дейностите и експерт тръжни процедури. По време на първата среща на екипа ще бъдат изготвени необходимите договори за всеки един от членовете му с цел официализиране на работата в съответствие с българското трудов законодателство. Така сформираният екип ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на проекта съобразно предварително планираните дейности и времеви график. В рамките на проекта, членовете на екипа ще съдействат и за изпълнението на предвидените мерки за публичност и прозрачност както следва: 1. Изготвяне и разпространение на 600 бр. брошури; 2. Организиране и провеждане на пресконференция; 3. Поставяне на обяснителна табела Екипът по проекта ще бъде отговорен за ежедневното администриране на всички аспекти на проекта, за изготвянето и представянето пред ДО на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна помощ.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Реализацията на дейността ще стартира с организирането и провеждането на избор на външна организация, която да изготви анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Изборът ще бъде осъществен при спазване на ПМС 55 и ръководството за изпълнение на проекти по програмата. За целта се предвижда събирането и оценката на три съпоставими оферти, като с класирания на първо място участник оценен по предварително обявена методология ще бъде сключен договор за услуга. Избраният изпълнител ще следва да предостави като краен резултат анализа на състоянието съдържащ най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност IV. Заключение
3. Mодернизация и обезопасяване на съществуващи, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; Дейността има за основна задача да отрази вече направени препоръки за минимизиране на риска при работа, посредством модернизацията и обезопасяването на работните помещения чрез поставяне на Вентилационна и Отоплителна инсталация. Реализацията на дейността ще премине през два основни етапа: - Подготвителен, по време на който ще бъдат осъществени необходимите действия по оформяне на избора и съответната документация по правилата на ПМС55 за избор на изпълнител за ремонт и Реално изпълнение, по време на който етап ще бъде извършено поставяне на Вентилационна и Отоплителна инсталация, съгласно описано в приложение Б3
4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Дейност 4. ще бъде възложена на избран изпълнител по договор за доставка, като за целта ще бъдат събрани и оценени три съпоставими оферти. Офертите следа да бъдат представени от потенциални доставчици след изпращане на писмена покана. Доставката на работно облекло и лични предпазни средства следва да съответства на описаното в приложение А3.1 на бюджета на проекта. Необходимостта от закупуване на ново работно облекло и лични предпазни средства съобразно описаното се обуславя от потребността от цялостна подмяна на същите в следствие на износване от обичайна употреба.
5. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. За изпълнението на дейността ще бъде избрана външна организация изъплнител, която ще следва да предостави на служителите обучение за безопасна работа с новозакупеното по проекта оборудване. Продължителността на обучението следва да е минимум 90 часа, да не е Задължителният въвеждащ инструктаж за безопасност на труда съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, да съдържа хоризонтални принципи и да предоставя на служителите необходимите умения допринасящи за осъвремняване на работният процес. Конкретната програма за обучение следва да бъде предложена от избрания изпълнител, при спазване на минималните изисквания от страна на възложителя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 068 BGN
Общ бюджет: 72 278 BGN
БФП: 72 278 BGN
Общо изплатени средства: 72 278 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 214 BGN
2013 46 645 BGN
2014 7 420 BGN
2015 0 BGN
72 278 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 482 BGN
2013 39 648 BGN
2014 6 307 BGN
2015 0 BGN
61 437 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 732 BGN
2013 6 997 BGN
2014 1 113 BGN
2015 0 BGN
10 842 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз