Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0216-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12006
Наименование: БЕЗОПАСЕН ТРУД, ЗДРАВИ СЛУЖИТЕЛИ, ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Бенефициент: "Прогрес" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 11.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд и на професионалния и здравен статус на заетите в Прогрес АД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството чрез адаптиране на управленските процеси в предприятието, водещи до повишаване производителността на труда.
Дейности: УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА 1.Стартиране на проекта. 2.Разпределяне правомощията и задълженията на екипа. 3.Утвърждаване график за процедури по ПМС 55. 4.Провеждане на процедурите и избор на доставчици на материали и услуги.Сключване на договори. 5.Организация, контрол и отчет на действията по т.4 6.Периодични заседания на екипа по управление на проекта и мониторингови среши с представители на ДО. 7.Реализация на целите на проекта. 8.Закриване и отчитане на проекта.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО. I. Въведение В тази част от Анализа се описват: - Браншовата принадлежност и икономическия статут на бенефициента - леене на чугун; - Организацията на работния процес в отделните производствени направления (технологични звена) на основното производство: • Топене на метал (индукционни пещи); • Приготвяне на формовъчна смес (Смесоподготовка); • Приготвяне на сърцева смес (Смесоподготовка); • Изработка на леярски сърца на Рьоперверг машини и Ръчна формовка; • Изработка на леярски форми и чугунолеене на Автоматична формовъчна линия (АФЛ), Полуавтоматична формовъчна линия (Конвейер), Машинна формовка – за едрогабаритни детайли; Сушене на леярски форми и леярски сърца- за по-специални детайли; • Почистване на отливки (Чистачен участък); • Изработване на моделно-сърцева екипировка; • Вътрешен транспорт при основните процеси- мостови кранове и мотокари. - Работните места и длъжности в основното производство и брой на заетите лица по категории труд; - Организационна структура и връзки; - Съществуване и действие на трудови стандарти във фирмата; - Системи за организация на трудовия процес и режими на труд и почивка /безсменни, сменни и непрекъснати/; - Наличие или отсъствие на трудови норми и норми за използване на машините; - Възраст на машинния парк, дял на ръчни, механизирани и автоматизирани процеси на производство; -Наличие на система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с елементите й: организация и управление на дейността, система за контрол и управление на професионалния риск, обслужване от Служба по трудова медицина. II. Изложение и анализ Одит на цялостната дейност по организация на трудовия процес и на състоянието и дейностите по осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд в основно производство. - Изследване на наличието, изчерпателност и актуалност на вътрешнофирмените нормативни документи, съответствието им с действащото законодателство, както и тяхното прилагане и спазване. - Изследване и анализ на съществуващите системи за контрол и мониторинг на рисковете създавани от работното оборудване, работната среда и трудовия процес. - Наличие и прилагане на процедури за проверка и поддръжка на оборудването. - Оценка на осъществявания контрол върху изправността и поддръжката на системите за безопасност, КПС и ЛПС. - Анализ на провеждания миниторинг на факторите на работната среда: микроклимат, осветеност, шум, вибрации, лъчения, прах, химични агенти- необходимост от допълнителни и периодични измервания. - Силни и слаби страни на организацията на трудовия процес: организация на работното време (сменна работа, нощен труд, междудневна и междуседмична почивка, допълнителен платен годишен отпуск; намалено работно време); физиологични режими на труд и почивка; ергономичност на работните места, работните операции, работната поза и работните движения; спазване на физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести. - Съответствие между длъжностните изисквания и професионалната квалификация и пригодност на работещите. - Степен на информираност на работещите за професионалните рискове и възможности за личното им участие в контрола и управлението на риска; - Анализ и оценка на провежданите обучения на отговорните лица и целия персонал: 1/ в съответствие със законовите изисквания и 2/ за формиране на поведение, гарантиращо безопасност и здраве на работните места и положителна мотивация за спазване правилата за безопасен труд- необходимост от нов подход и методи за обучение на различни нива: ръководители организатори на производствени звена работещи. - Наличие на процедури за документиране и анализ на инцидентите, повредите, проявите на непредпазливост и нарушенията на правилата за безопасен труд. - Наличие на План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, актуалност, информираност на отговорните лица и работещите за задълженията им; ефективност на проиграване на аварийните ситуации, предвидени в плана; обучение и готовност за оказване на първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ - Анализ на нивото на трудов травматизъм, професионална и обща заболеваемост и сравнение на данните на бенефициента със средните за отрасъла. - Наличие и вид на извършените оценки на риска; анализ на професионалните рискове; ефективност на прилаганите мерки за контрол и управление на риска. - Наличие и актуалност на утвърдена Програма за минимизиране на риска; степен на изпълнение на плануваните мерки и дейности за минимизиране на риска и ефекта от тях. - Оценка на степента на прилагане на съществуващите трудови стандарти. - Оценка на съществуване и степен на прилагане на социални стандарти. - Наличие и прилагане на браншови стратегии и добри практики. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на цялостната дейност по организация на трудовия процес ще определи точно при кои производствени направления от основно производство е нужно подобряване, усъвършенстване и иновиране на дейностите за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд. Констатираните при Анализа „слаби страни” ще обосноват необходимите дейности за подобряване и оптимизиране на организацията на труда в предприятието и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Необходимите дейности трябва да бъдат конкретни, резултатни и оценими, реалистични и достижими, ресурсно обезпечени и с определени срокове за изпълнение. За ефективно въвеждане и прилагане на дейностите по подобряване на организацията на труда, трябва да се създаде отговорен екип, който да извършва тяхното планиране, въвеждане, периодичен контрол и отчитане. В екипа да бъдат включени отговорните ръководители, както и представители на работещите в Дружеството. Въвежданите и прилагани дейности за подобряване на организацията на трудовия процес и оптимизиране на условията на труд да бъдат отчитани и популяризирани сред работещите, за да се повиши тяхната мотивация, отговорност за изпълнението и личното им участие в тези дейности. IV. Заключение Ефектът от усъвършенстване организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в Дружеството ще се отчете по различни измерими показатели: - Понижаване показателите за честота и тежест на трудовите злополуки; - Намаляване честотата на професионалните заболявания; - Намаляване на работещите с трайно намаление на работоспособността; - Понижаване на честотата на случаите на заболявания с временна неработоспособност и честота на трудозагубите; - Намаляване на инцидентите, грешките, проявите на непредпазливост и нарушенията на правилата и инструкциите за безопасна работа; - Подобряване производителността на труда, изпълнението на трудовите норми, качеството на продукцията и намаляване на некачествената продукция. - Намаляване текучеството на работещите в Дружеството.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ, СВЪРЗВАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД. 1. Действия, извършвани от работника по-време на работа: 1.1.Почистените от формовъчна смес чугунени отливки с максимални габаритни размери 1200mm и маса до 150кg се доставят чрез ел. мостови кран на работното място в палети. Работникът поставя необходимия брой отливки / отливка на работната маса.Почистването на отливката се извършва след закрепването й на специална поставка. Чрез ъглошлифовачна машина тип GWS 21-230 с абразивен диск работникът почиства всички делителни линии, чепръци и неравности от всички страни на отливката. Готовата отливка поставя в палет. (Снимка № 1) 1.2. Рязане с ъглошлифовачна машина на наливни системи и мъртви глави за отделянето им от чугунената отливки. (Снимка № 2) Работникът използва по време на работа специално работно облекло (взависимост от сезона-зимно/лятно), работни обувки с метално бомбе и ЛПС - предпазна шапка, маска с прахов и химичен филтър, предпазни очила, антифони, предпазни ръкавици и предна предпазна престилка. (Снимка № 3) 2. Потенциални опасности на които са изложени работниците - почиствач шмиргелист - ъглошлайфмашини: - Неблагоприятно въздействие на прах- смесен със съдържание на свободен кристален силициев диоксид над 2%; - Неблагоприятно въздействие от шум - от използваното оборудване; (Снимка № 4) - Неблагоприятно въздействие на вибрации «ръка –рамо» - от използваното оборудване; (Снимка № 5) - Тежка физическа работа- пренапрежение на ОДА динамично и статично натоварване, принудителна работна поза; поддържане на работния инструмент; (Снимка № 6) 3.Замерени фактори на работната среда: -дневно ниво на експозиция на шум - 100,8 Дб/А/-над горна стойност за предприемане на действие/85 Дб/А/; прах-смесен със съдържание на свободен кристален силициев диоксид над 2% инхалабилна фракция - 9,0 мг/м3/ - над граничната стойност на експозиция - 5мг/м3; - вибрации «ръка-рамо» - 1,57м/сек - под дневната стойност на експозиция за предприемане на действие 2,5м/сек; осветеност отговаря на нормативните изисквания; микроклимат отговаря на нормативните изисквания. 4. Обосновка Изработването на три работни маси с по две работни места за шмиргелене с минимални размери 1000х1200 мм, снабдени с аспирация в долната си част и подвижни прегради. Прахоуловителят е в помещението и отделения прах се събира в бункер. Филтърния елемент е сух: патронен или ръкавен тип и има възможност да се преработи до вариант с импулсна регенерация. Вентилаторът на системата е извън помещението с цел редуциране на шума при работа. ** Желаният резултат е представен в Снимка 7 и Схема аспирация. •
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ЛПС, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И СПЕЦИАЛНИ РАБОТНИ ОБУВКИ Ползвани до момента ЛПС, специално работно облекло и специални работни обувки ЛПС,специално работно облекло и специални работни обувки с по добра защита от: код 23106 - FFP1D Прахозащитна полумаска с клапан срещу твърди и течни аерозоли. код 10097426 - FFP1VD Прахозащитна полумаска с клапан срещу твърди частици от фин метален и дървесен прах. Защитни очила 4800 Р код 2202-00 РVС рамка с поликарбонатен визьор, пряка вентилация, прахозащитни. Защитни очила PANOLUX код 2233-00 очила с поликарбонатен визор, с индиректна вентилация; защита срещу киселинни пръски и прах. - Антифони вътрешни за многократна употреба - код 1271 с корда, цилиндрични от мек, порест поливенилхлорид, редукция на звуковото налягане - 25dB -Външни антифони код 3М1435 Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха,редукция на звуковото налягане–25 dB - Антифони вътрешни за многократна употреба DuoBand код 10024506 Антифони с електронно регулиране на шума и ниво на говор, сгъваеми - Външни антифони Peltor H9A код 47227 Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха; редукция на звуковото налягане- 26 dB Работни ръкавици -Canvas-G-код 0001-03 багрен брезент с памучен хастар с 1 пръст Работни ръкавици - Magpie с 5 пръста - код 0002-06 подсилени-цепена телешка кожа и плат, подсилени длан, палец и показалец Работни ръкавици от трико с 5 пръста Bulbul-код 0001-77 безшевно трико от памук/полиестер, ластичен маншет Работни ръкавици от трико с 5 пръста Knot код 0001-61 неизбелено, плетено, памучно трико, без маншет, дължина 32см Aнти вибрационни ръкавици модел ROYAL - код 11 634 материал - еластично трико и изкуствена кожа с допълнителни вложки на дланта и върха на пръстите, перфорирани в зоната на пръстите за вентилация Aнти вибрационни ръкавици VIBRAGUARD - код A07-112 материал - нитрил, защитна вложка на дланите и пръстите Защитна каска от ПЕ - JSP MK II код 2402 изработена от полиетилен с висока плътност; околожка от полиетилен с шест точково закрепване ; тегло 310 грама; срок на експлоатация 3 години; Защита от токов удар до 440 V. Защитна каска от ПЕ - LP 2014 код 2401 изработена от полиетилен с висока плътност; околожка от текстил; четири точково закрепване; тегло 310 грама; срок на експлоатация 3 години,защита от токов удар до 1000 V. Защитна престилка - BIANCA код 1406-3 Материал- PVC, защита от механични замърсявания, пръски от агресивни течности Защитна престилка - Vinyl код APVC - 45W Материал- Винил, защита от механични замърсявания, вода, пръски от агресивни течности Защитни обувки категория S1 PANDA код 1919S1-цели Сая-естествена кожа Антистатично ходило PU/PU; устойчивост на ходилото на течни горива; противоплъзгащо ходило; поглъщане на енергията от ходилото от основата;метално бомбе. Защитни обувки категория S1Р ТOLEDO ANKLE S1P код 3752 S1Р- цели Сая-естествена кожа Антистатично ходило PU/PU; устойчивост на ходилото на течни горива; противоплъзгащо ходило; поглъщане на енергията от ходилото от основата; метално бомбе;метална пластина;устойчивост на пробождане от твърди предмети. Защитни обувки категория S1 PANDA 1219S1 - половинки Сая-естествена кожа Антистатично ходило PU/PU; устойчивост на ходилото на течни горива; противоплъзгащо ходило; поглъщане на енергията от ходилото от основата; метално бомбе Защитни обувки категория S1Р TOLEDO LOW - половинки код 3962 S1Р Сая-естествена кожа Антистатично ходило PU/PU; устойчивост на ходилото на течни горива; противоплъзгащо ходило; поглъщане на енергията от ходилото от основата; метално бомбе;метална пластина;устойчивост на пробождане от твърди предмети. Работни боти ALBA ANKLE S3 код К03-S3 сая-водоотблъскваща естествена кожа; подплата-антиалергична, абсорбираща потта TNT; стелка подвижна, абсорбираща влагата; ходило PU/PU, антистатично; метално бомбе и метална пластина Работни боти Welder S1 код С295 S1 сая-естествена кожа;с предпазен език; подплата-антиалергична, абсорбираща потта; стелка-абсорбираща влагата; ходило PU/PU, антистатично;метално бомбе специализирани обувки за заваръчни дейности. Работен костюм ASIMO 100% памук -240 г/м2 със светлоотразителен кант код J-004 G; Цял гащиризон от плат 100% Cantex 1210, 350г/м2 с ограничена горимост - (Свойството ограничена горимост се дължи на състава на нишките от които е изработена тъканта) модел 54618803
ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ При стриктно спазване изискванията на Регламент(ЕК)№ 1828/2006 от 8 декември 2006 г., Кандидатът ще: • Организира пресконференции за откриване и закриване на Проекта, • изготви информационни табели,афиши, дипляни и други рекламни материали с логото на ОП и наименованието на проекта, • осигури информация за етапите на реализация на Проекта чрез ежемесечни публикации в своята интернет страница www.progress-sz.com • публикува в регионалната и национална преса 4 иформационни карета за изпълнението на проекта, • реализира заснемане и излъчване на 3 броя репортажи, отразяващи целите и реализацията на Проекта, които ще бъдат излъчение по Телевизия Стара Загора, всеки по 4 пъти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 237 BGN
Общ бюджет: 96 628 BGN
БФП: 77 302 BGN
Общо изплатени средства: 77 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 398 BGN
2013 0 BGN
2014 57 893 BGN
2015 0 BGN
77 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 488 BGN
2013 0 BGN
2014 49 209 BGN
2015 0 BGN
65 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 910 BGN
2013 0 BGN
2014 8 684 BGN
2015 0 BGN
11 594 BGN
Финансиране от бенефициента 24 247 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз