Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0112-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-07001
Наименование: "Фирмената политика за осигуряване на ЗБУТ - елемент от ценностната система на управлението на "Кераминжинеринг" АД"
Бенефициент: "КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 20.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване политиката по условията на труд в дружеството и привеждането и в пълно съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Управление на проекта Извършва се от Екипа на проекта. Установява се надеждна система за управление на всички етапи от реализацията на проекта. Целта е да се изгради механизъм за управление и отчитане на проекта.
Разработване на цялостен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в трите дъщерни предприятия на дружеството Дейността предвижда разработване на цялостен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, обхващащ направленията на работа и в трите дъщерни предприятия на „Кераминженеринг” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателство по ЗБУТ и при спазване изискванията на Програмата.. Съобразно конкретната дейност на всяко дъщерно дружество в рамките на дейността се предвиждат проверки на оценките на риска, извеждане и оценяване на всякакви допълнителни мерки за контрол и как това, ще се отрази на досегашните мерки и процедури. В анализа ще бъдат заложени: • конкретни мерки и мероприятия, насочени към превенция, ограничаване и управление на риска на работното място на база на съществуващото състояние в момента • процедури и правила за непрекъснато и прогресивно подобряване на БЗР с тенденция към намаляване до пълно ликвидиране на трудовите злополуки, професионални болести, инциденти, аварии и др. • мероприятия за повишаване на съзнанието за безопасност и здраве вътре във фирмата чрез преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност • мерки за запазване на устойчива работоспособност на работниците, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване производителността на труда • други.
Закупуване на лични предпазни средства с по-висока степен на защита на работниците Предвижда се закупуване и доставка на по-модерни лични предпазни средства с по-висока защита съгласно характеристиките заложени в Приложение А 3.2 от бюджета.
Дейности за информаираност и публичност Дейността включва: • провеждане на начална и заключителна пресконференции по проекта • изработване на информационни табла – 3 бр., които ще бъдат поставени съответно в офисите на трите дъщерни дружества. Същите ще указват името на проекта, емблемата на Европейския съюз и името на ЕС, името на финансиращия фонд (в случая, Европейският социален фонд), логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” • разработване на уеб сайт на проекта, на който да бъде качена информация за целите, дейностите и резултатите по проекта, както и за финансиращата програма. • изработване на информационна брошура по проекта в тираж 500 бр., която да дава информация за целите, дейностите и резултатите по проекта, както и за финансиращата програма.
Приключване на проекта Дейността включва финално отчитане на резултатите от проекта – изготвяне на краен финансов и технически отчети за изпълнението на проекта. След изготвяне на отчетите същите ще бъдат внесени за одобрение пред Договарящия орган с цел успешно приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 420 BGN
Общ бюджет: 90 771 BGN
БФП: 90 771 BGN
Общо изплатени средства: 90 764 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 280 BGN
2013 0 BGN
2014 56 484 BGN
2015 0 BGN
90 764 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 138 BGN
2013 0 BGN
2014 48 011 BGN
2015 0 BGN
77 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 142 BGN
2013 0 BGN
2014 8 473 BGN
2015 0 BGN
13 615 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз