Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0388-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07005
Наименование: Подобряване управлението и контрола на здравето и безопасността при работа във фирма "Немечек ООД" чрез въвеждане на международен стандарт OHSAS 18001:2007
Бенефициент: "НЕМЕЧЕК" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 30.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е гарантиране осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Дружеството Анализът ще включва посещение на експертите в офиса на Дружеството, измерване на основните показатели, показващи нивото на риск за здравето на служителите; преглед на документацията, която Дружеството води във връзка с въвеждане и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и др. Анализът следва да изясни най-подходящите мерки за подобряване безопасните и здравословни условия на труд и надграждане на вече съществуващите такива, които да отговарят на международно признатите стандарти в областта
Консултации с цел разработване и внедряване на стандарт OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа” Дейността ще включва преглед на състоянието за съответствие с конкретните изисквания на стандарта; определяне на дейностите, необходими за привеждане на работните условия в Дружеството в съответствие със стандарта; разработване на график за осъществяване на необходимите мерки; изпълнение на заложените дейности; изменение на документите на Дружеството (при необходимост)
Сертифициране по стандарт OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа” Проверка на извършената дейност и установяване на съответствие на действителните условия на труд с конкретните изисквания на стандарт OHSAS 18001:2007
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 316 BGN
Общ бюджет: 57 311 BGN
БФП: 57 311 BGN
Общо изплатени средства: 57 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 463 BGN
2013 45 848 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 744 BGN
2013 38 971 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 719 BGN
2013 6 877 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 597 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз