Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0078-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-02001
Наименование: Подобряване условията на безопасен труд в "Еко Проект" ООД
Бенефициент: "ЕКО ПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място при спазване на законодателството по безопасност и здраве при работа, чрез привеждането им в съответствие с нормите и изискванията на европейският пазар.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1.Управление на проекта Дейността се изпълнява от Кандидата чрез сформиран екип за управление на проекта. Установява системи за управление и мониторинг на проекта. Координира и съгласува дейностите по изпълнение на проекта. Наблюдава и контролира изпълнението на проекта. Кандидатът подготвя тръжни документи и избира изпълнители по ПМС 55. Анализира информацията и изготвя междинни отчети (на тримесечие) и финален отчет за изпълнение на проекта. Осъществява непрекъснат финансов мониторинг и контрол на разходваните средства. Представя проекта пред медиите
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2. Информиране и публичност Разработва се План за информиране и публичност, съгласно изискванията посочени в чл.2-10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006 за комуникация, визуализация и информиране на обществото за целите на проекта и резултатите от реализацията му. В предварителният план за информиране и публичност са заложени – пресконференции за откриване и закриване на проекта, публикации в местната преса –4 броя, изработка и раз-пространение на плакати и брошури, рекламни материали, информационни табели и др.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност . Чрез експеретен екип, изпълнител, има за задача да проучи състоянието на трудовата дейност и организацията на работния процес в „Еко Проект”ООД. Експертният екип на изпълнителя ще изработи методология за анализа, ще направи SWOT анализ на структурата в организацията на трудовия процес, на разработените оценки на риска , както и последващите планирани и извършени мероприятия , с цел намаляване на риска. Той обосновава необходимостта от оптимизиране на работния процес с цел недопускане на трудов травматизъм . В заключение ще обобщи постигнатите резултати, чрез метода MAWA, от реализацията на проектните дейности , като отчете индикатора за резултат -намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализа на трудовия травматизъм.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4. Разработване и внедряване на сис-тема за управление на здравословните и без-опасни условия на труд BS OHSAS18001:2007. В стремежа си да осигури на работниците и служителите в „Еко Проект” ООД безопасна работна среда и да развие култура на безопасност при работа Кандидатът планира въвеждането на международно признатата система за Здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Дейността ще се изпълни в следната последователност: Етап “Подготовка и планиране”-Диагностика на съществуващата управленска практика в Дружеството и изготвяне на план за изграждане, въвеждане и подготовка за сертифициране; Идентификация на опаснос-тите, оценка и управление на риска за работ-ниците и служителите в „Еко Проект”ООД и идентификация на нормативната рамка свър-зана със ЗБУТ приложима за дейността на Дружеството; Определяне на отговорности и работен екип за изпълнение на програмата за въвеждане на СУЗБУТ; Подготовка и обу-чение на персонала за активно и мотивирано участие в изграждането, въвеждането, поддръжката и надграждането на СУЗБУТ в съответствие с изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Етап“Изграждане и въвеждане на СУЗБУТ”- Извършване на идентификация на опасностите,оценка и класификация на риско-вете, поетапно създаване на документация на СУЗБУТ в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 процедури, работни инструкции, наръчник по ЗБУТ; Определяне на политики по ЗБУ – цели и функции на дру-жеството, количествени индикатори за отчи-тане на напредъка по осигуряване на ЗБУТ в Дружест-вото; Разработване на програми на СУЗБУТ за постигане на целите и механизъм за монито-ринг и оценка на изпълнението им; Обучение на персонала по прилагане на документацията по СУЗБУТ; Подпомагане и консултиране при въвеждането на създадената документация на СУЗБУТ; Създаване и събиране на записи по ЗБУТ, свързани с функционирането на системата. Етап “Проверка”- Измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; раз-следване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприе-тите коригиращи и превантивни мерки и действия; поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; провеждане на вътрешни одити. Етап “Самооценка и подобряване на СУЗБУТ” - Етапът обхваща горните елемен-ти по отношение на действия, които се пред-приемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ; Обучение на вътрешни одитори и оказване експертна помощ при провеждане на първият им одит; Планиране и провеждане на вътрешни одити, обхващащи цялата СУЗБУТ, определяне и въвеждане на коригиращи действия за отстраняване на несъответствия идентифицирани по време на одита; Провеж-дане на преглед от ръководството на”Еко Проект” ООД.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5. Изграждане на Аспирационно-вентилационна система в производствен участък Пластмасите се обработват под формата на пелети, гранули или прах, включвайки различни добавки, стабилизатори и др. Точният състав на емисиите при загряване на материала за по-нататъшна обработка и при частична термична деструкция е различна, но всички отделящи се емисии могат да причинят сериозно дразнение на очите, носа и за белите дробове. В някои случаи ефектите могат да бъдат трайни и необратими. При термичната обработка на полиетилена по време на производствения процес могат да се открият многобройни въглеродни съставки, описани в обособената оценка на риска при работа с химични агенти – част от приложената документация. При част от процесите при този участък в работната среда се отделят опасни химични вещества и прах. Прахът е от органичен състав, съставен от органични фракции, включително и респирабилната с размер на частиците от 0.5 до 5 микрона и притежава вредни, както физични и химични свойства на въздействие върху организма на работещите – бронхити, пневмонии, алергични реакции и професионални кониози. Освен на дихателните пътища, той оказва дразнещо въздействие на очите, причинявайки т.н. прахови конюнктювити. При топлинната обработка на материала за производство, във въздушната среда на производственото помещение се отделят: полиетилен и мономерите му – дразнещо алергично въздействие; формалдехид – силно дразнещо и алергизиращо действие, токсично действие върху централната нервна ситема и зрението; бутан и други алкани – силни наркотици и токсичното им действие се проявява при висока концентрация във въздуха и може да предизвика задушаване, загуба на съзнание и смърт; въглероден моноксид – отделя се при всеки температурен процес, включващ органичен субстрат, силна отрова, предизвиква задушаване или замайване. Всичко изброено до тук е предпоставка за интоксикации и професионалниз аболявания, свързани с дихателните пътища, кожни и алергични заболявания. Това обосновава изграждането на аспирационно – вентилационна система в производствения участък, предвидена от кандидата в програмата за минимизиране на риска.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6. Закупуване на Лични предпазни средства. Характерните опасности в «Еко Проект» ООД се обуславят основно от следните фактори: 1. Работа около подемници, подемни устройст-ва, кранове и конвейри; работа с промишлени пещи, контейнери, силози бункери и тръбо-проводи (Приложение 1, т.1.1.6 и т.1.1.10 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС е Защитна каска (Приложе-ние 2, т.1.1. към чл.17 от Наредба № 3/2001), с цел защита на главата. 2.Работа на строителни площадки и в скла-дове; преработвателни и експлоатационни работи; Там където има риска от разтопени вещества (Приложение 1, т.2.1.5 ; т.2.2.1 ; т.2.2.3 и т.2.5.1 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са Защитни обувки, с устойчиви на пробож-дане ходила, антистатични, с метални бомбета и пластини (Приложение 2, т.6.3 и т.6.4. към чл.17 от Наредба № 3/2001), с цел защита на долните крайници. 3.Работа с механично задвижвани инструмен-ти; със и около разтопени вещества; с полуве-ризатори и течности; с лъчиста топлина (При-ложение 1, т.3.1.4 ; т.3.1.10 ; т.3.1.11 и т.3.1.12 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвър-дено в списъка за ЛПС са защитни очила от «закрит тип», лицеви щитове или екрани (Приложение 2, т.3.2 и т.3.3. към чл.17 от На-редба № 3/2001), с цел защита на очите или лицето. 4. Работа при зареждане на пещи и кофи, където има прах (Приложение 1, т.4.1.5 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са Дихателни маски и филтри (противопрахови, противогазови) (Приложение 2, т.4.1 към чл.17 от Наредба № 3/2001), с цел защита на дихателните органи. 5.Други дейности с наднормен шум (Приложе-ние 1, т.5.1.5 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са Предпа-зители за ушите-вътрешни и външни антифони (Приложение 2, т.2.1 и т.2.2 към чл.17 от Наредба № 3/2001), с цел защита на слуха. 6. Пробождане и срязване; механични въздействия; химически вещества; електри-чество и топлина (Приложение 1, т.6.5.1; 6.6.3; 6.6.4 и 6.7.3 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са Ръкави-ци (Приложение 2, т.5.1.1; т.5.1.2; т.5.1.3 и т.5.7 към чл.17 от Наредба № 3/2001), с цел защита на предмишницата. 7.Работа на открито при дъжд и студ (Прило-жение 1, т.7.1 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са Ватенка и термопанталон-термични облекла за защита от студ (Приложение 2, т.9.2.6 към чл.17 от Наредба № 3/2001), с цел защита от неблагоприятни климатични възействия. 8.Механични и топлинни фактори (Прило-жение 1, т.7.1 към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са Обезопа-сяващи облекла за защита в агресивна сре-да (Приложение 2, т.9.2.1 към чл.17 от Наред-ба № 3/2001), с цел защита от въздействието на механични и топлинни фактори. 9.Работа с видеодисплеи и монитори (Прило-жение 1, към чл.17 от Наредба № 3/2001). ЛПС утвърдено в списъка за ЛПС са Очила «открит тип» за работа с видеодисплеи и монитори(Приложение 2, към чл.17 от Наредба № 3/2001),с цел защита на очния апарат. С изпълнението на тази дейност се предвижда подсигуряване на ЛПС, от утвърдения списък с по-добри технически параметри, коефициент на ефективност срещу риска, с по-добра съвместяемост и комфорт при използването им, от подсигурените към момента.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 034 BGN
Общ бюджет: 120 070 BGN
БФП: 120 070 BGN
Общо изплатени средства: 120 070 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 800 BGN
2013 0 BGN
2014 95 270 BGN
2015 0 BGN
120 070 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 080 BGN
2013 0 BGN
2014 80 980 BGN
2015 0 BGN
102 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 720 BGN
2013 0 BGN
2014 14 291 BGN
2015 0 BGN
18 011 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз