Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0232-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-10002
Наименование: "Подобряване условията на труд в Монбат АД"
Бенефициент: Монбат АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 20.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Монбат” АД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Работни срещи, на които се представят и приемат основните документи, които са нужни за изпълнението на проекта – функциите на екипа за управление на проекта, мониторинг и вътрешен контрол. Прецизират се задълженията на основните изпълнители по проекта: ръководител, координатор и счетоводител.
2. Подготовка на тръжни процедури по ПМС 55 Подготовка на тръжни документи; Публикуване на обява; Провеждане на процедурата и избор на изпълнители; Подписване на договор с изпълнителите;
3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на отделни елементи от нея Да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; Да се направи обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –описва се надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;
4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; В „Монбат” АД има нужда от подновяване на личните предпазни средства и закупуване на по- устойчиво работно специалното защитно работно облекло, като се залага да се закупи облекло с по-добри киселинно устойчиви характеристики от използваното в момента в предприятието. Останалите консумативи – полумаски, ръкавици и др. също са с по-добри предпазни характеристики от използваните в момента.
5. Публичност и визуализация „Монбат” АД ще отдели секция на собствената си интернет страница, посветена на проекта и ще информира широката общественост за дейностите и резултатите постигнати по проекта. Планират се още издаването на прессъобщения в началото и при приключването на проекта. Фирмата ще постави постоянна обяснителна табела, на която ясно ще бъде посочена операцията, която изпълнява по оперативната програма, съфинансирана от ЕСФ.
6. Одит на проекта Съгласно правилата на Регламент 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, след приключване на дейностите по проекта „Монбат” АД трябва да извърши одит на проекта и всички необходими дейности за визуализацията му. За целта „Монбат” АД ще сключи договор с одитираща институция, която трябва да извърши проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. При необходимост одиторът ще трябва да проведе и пълен одит въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация, свързани с финансирането на проекта. Одиторът ще трябва да изрази мнение дали декларираните от „Монбат” АД разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора и ще изготви доклад за заверка на разходите. Одитът ще се извърши след приключване на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
Аттекс груп ЕООД
Оптимал ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 727 BGN
Общ бюджет: 129 507 BGN
БФП: 103 605 BGN
Общо изплатени средства: 103 605 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 276 BGN
2013 32 025 BGN
2014 35 304 BGN
2015 0 BGN
103 605 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 835 BGN
2013 27 221 BGN
2014 30 008 BGN
2015 0 BGN
88 064 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 441 BGN
2013 4 804 BGN
2014 5 296 BGN
2015 0 BGN
15 541 BGN
Финансиране от бенефициента 45 345 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз