Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0008-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-01001
Наименование: Здравословни и безопасни работни места - гаранция за ефективен и производителен труд
Бенефициент: “СВИЛОЦЕЛ”ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в съответствие с европейските стандарти и създаване на организационна култура за производителна и качествена работа, основана на опазване здравето и безопасността на труда.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В рамките на дейността се предвижда: • Сключване на граждански договори с членовете на екипа за управление на проекта (посочени в Раздел II на формуляра); • Определяне на правила за работа на екипа и за докладване; • Създаване на детайлизиран план-график за дейностите по проекта и комуникационен план за информиране и публичност на проекта; • Провеждане на регулярни ежемесечни заседания на екипа за отчитане на напредъка на проекта, резултати и подготовка на документацията към Договарящия орган на ОП РЧР (справки, междинни и финален доклади и отчети). Тези работни срещи ще включват също: o Запознаване на членовете на екипа с изпълнението на плана за действие, процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; o Обсъждане на изпълнението на плана за действие и резултатите; o Контрол върху изпълнението на договорите с изпълнителите; o Мониторинг върху осъществяването на дейностите, спазване на срокове за доставки, както и върху тяхното качество. • Периодично изготвяне на информация – справки, отчети, текстове за публикуване в Интернет-страницата на Свилоцел ЕАД. • Провеждане на анкети сред целевата група по проекта за удовлетвореността им от ЗБУТ и – една при стартиране на проекта и една при приключване на проекта. • Събиране и класифициране на всички работни материали по проекта на хартиен и електронен носител. Дейността ще създаде условия за успешната и навременна реализация на дейностите, което от своя страна ще допринесе за постигане на заложените цели и на очакваните резултати. Мониторингът ще спомогне при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, да се извършва своевременно проучване на причините за него и да се вземат мерки за отстраняването им. Подборът на членовете на екипа за управление на проекта е продиктуван: • От доказани подходящи компетенции • От наличието на опит при осъществяването на подобни дейности в предходни вътрешно-фирмени проекти, реализирани със собствени средства. • За осигуряване на баланс в разпределението на задачите и отговорностите при изпълнението на проекта. Членовете на екипа за управление на проекта участват и имат принос към формулирането на целите, идентифицирането на целевата група и проблемите, които следва да се разрешат чрез изпълнението на този проект. В резултат на усилията им, се очаква проектът да стартира с ясна визия, разпределени отговорности и дефинирани задачи. Отделни дейности в Свилоцел ЕАД се изпълняват на проектен принцип и реализирането на настоящия проект ще се надгради опита на предприятието в управлението на проекти, включително и за управление на проекти, които са финансирани от ЕСФ и ЕФРР.
Дейност 2: Избор на изпълнители съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните поддейности: Поддейност 2.1: Разработване на технически задания и критерии за провеждане на избор на изпълнители по ПМС55/12.03.2007 г.: • Документация за процедура за избор на изпълнител /Дейност 3/: Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност • Документация за процедура за избор на доставчик /Дейност 4/: Обезопасяване на канализационни отвори и шахти с предпазни решетки и капаци в съществуващ обект • Документация за процедура за избор на доставчик /Дейност 5/: Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа • Документация за процедура за избор на изпълнител /Дейност 6/: Информиране и публичност Поддейност 2.2: Провеждане на тръжните процедури по ПМС 55/12.03.2007 г. и сключване на договори с изпълнители и доставчици. В рамките на тази подейност се предвижда провеждането на следните процедури: • Изпращане на покани за представяне на оферти до потенциални изпълнители и доставчици. • Събиране на оферти. • Разглеждане и оценяване на офертите според предварително изготвените критерии и методика за оценка. • Избор на изпълнители и доставчици. • Сключване на договори с изпълнители и доставчици. Процедурите ще се организират и изпълняват от Свилоцел ЕАД и чрез тази дейност ще се спази принципа за добро финансово управление на проекти, ще се създадат условия за избор на доставчици на услуги и материали при търсене и избор на икономически най-изгодната оферта. Ще се осигурят гаранции за стриктно спазване на финансовата дисциплина и качество на предоставените услуги и доставки.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност • Изготвяне на „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Свилоцел ЕАД” (по-нататък за краткост „Анализ”) за цялото предприятие, в съответствие с принципите за осигуряване на ЗБУТ. Настоящата дейност е в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по схема BG051PO001-2.3.02: „Безопасен труд”. Чрез извършването на дейността ще се постигне професионален, независим и обективен анализ на настоящето състояние на организацията на трудовата дейност и ще се набележат бъдещи стъпки и конкретни дейности за подобряване на условията на труд на работещите в Свилоцел ЕАД. Пред изпълнителя на дейността ще се постави изискването, заложено в Насоките за Схема „Безопасен труд”, „Анализът” да съдържа следните основни раздели: • Въведение • Изложение и анализ • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност • Заключение С оглед планиране на бъдещи действия в Свилоцел ЕАД, ще се изиска в „Анализът” по тази дейност да се обърне внимание на и да се включат: 1.1 Анализ на съществуващите управленски и трудови процеси - описание на съществуващите управленски практики и организицията на трудовия процес. Описание на условията на труд, въведените практики за опазване здравето и работоспособността на работещите и за профилактика и минимизиране на риска от вредното въздействие на вредните фактори на трудовата среда. Съпоставка с водещите практики в света и възможностите за въвеждане на добри модели. 1.2 Анализ на силните и слабите страни в организацията на трудовата дейност, набелязване на проблемни области. Анализ и замерване на факторите на работната среда. Съпоставка с водещите практики в света и възможностите за въвеждане на добри модели. 1.3 Разработване на стандарти/практики за управление на трудовите процеси при безопасни и здравословни условия на труд. Изготвянето на проектиране на организацията на трудовата дейност, ще даде информация за предприемане на мерки за: Подобряване условията на труд относно параметрите на микроклимата на някои работни места, въздействието от наднормените стойности на фактора “шум“ в работната среда, осигуряване на удобни и ефективни лични предпазни средства; обезопасяване на работни места с рискове за работещите и като цяло предприемане на ефективни мерки за подобряване на организацията на работа и управление на процесите. В резултат на направените изводи ръководството на Свилоцел ЕАД ще има възможност да приведе производството според европейските изисквания на пазара на труда за осигуряване на здравословни работни места.
Дейност 4: Обезопасяване на канализационни отвори и шахти с предпазни решетки и капаци в съществуващ обект • Доставка на материали за монтаж на предпазни решетки и капаци • Монтиране на предпазни решетки и капаци на канализационни отвори и шахти в участък Каустизация и регенерация на варта (КРВ) на цех “Каустизация и Регенарация на Варта и Отделение Изварителни разтвори” (КРВ и ОИР) С настоящата дейност ще се обезопасят канализационни отвори и шахти (онагледени в снимковия материал в „Придружаващи документи”) и ще се елиминират предпоставките за възникване на трудови злополуки за работещите в участък Каустизация и Регенерация на варта в цех „КРВ и ОИР”. В този работен участък на кота 0 метра е изградена промишлена канализация с дълбочина от 50 до 100 см и широчина от 35 до 80 см. и в която се оттичат алкални флуиди и карбонатен шлам от салникови уплътнения на помпи и води от охлаждания. Над канализационните шахти и отвори се поставят метални решетки и капаци (обикновено с 1 м. дължина, за да могат да се вдигат при необходимост), за предпазване попадането на хора в канализацията. При оценката на риска е идентифициран риск от спъване, подхлъзване и падане в открита цехова канализация. В тези участъци ежедневно и многократно преминават работещите от цеха и персонал от Цех „Ремонтен”, което завишава вероятността от възникване на риска, а в резултат получаване на контузии или фрактури, както и контактни алергични реакции от канализационните води. Травми и злополуки от подобен вид, често водят до продължителна нетрудоспособност. Понастоящем участъка е обезопасен чрез поставяне на знаци и сигнали за безопасност, но по-сигурните предпазни мерки се състоят в защита чрез предпазни решетки и шахти, които да осигуряват безопасност и сигурност на пешеходния маршрут. Поради спецификата на химическото производство тези предпазни средства бързо корозират и се повреждат, което налага тяхната периодична подмяна, която дейност е залегнала в профилактичната програмата на Свилоцел с мероприятие за подобряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на риска. С реализиране на тази дейност в рамките на проекта, Дружеството ще направи подмяна на корозиралите и амортизирани капаци и решетки с нови, които ще осигури намаляване на риска, подобрени условия и сигурност при изпълнение на трудовите функции на хората в този участък. По тази дейност предвиждаме да бъдат обезопасени опасни канализационни отвори с обща площ 98,77 м2 като за покриването им, ще се закупят и монтират 212 решетки с размери съответно: 1. Дължина 1000 мм, Широчина 370 мм – 50 бр. 2. Дължина 1000 мм, Широчина 470 мм – 128 бр. 3. Дължина 1000 мм, Широчина 540 мм – 25 бр. 4. Дължина 1000 мм, Широчина 770 мм – 7 бр. 5. Дължина 840 мм, Широчина 840 мм – 1 бр. 6. Дължина 880 мм, Широчина 800 мм – 1 бр. За настоящата дейност Свилоцел ЕАД ще закупи Контактно заварени решетки DIN 24537 поцинковани, както и Винкел за укрепване на каналите, чрез тръжна процедура по ПМС55/12.03.2007 г. Те ще бъдат монтирани на принципа „текущ ремонт по стопански начин”. По този начин ще се обезопасят канализационни отвори и шахти и ще се елиминират предпоставките за възникване на трудови злополуки за работещите в участък КРВ на цех „КРВ и ОИР” и за преминаващите от цех „Ремонтен”.
Дейност 5: Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа • Доставка на 220 бр. целолицева маска с едно гнездо 3S BASIC PLUS • Доставка на 220 бр. комбиниран филтър 3S BASIC PLUS комбиниран модел-A2B2E2K1 за целолицеви маски 3S BASIC PLUS. • Доставка на 45 бр. каска предпазна от ПЕ до 440 v, 310 гр. ПВХ околожка с 6 точково закрепване, с възможност за поставяне на антифони модел JSP MK II. • Доставка на 45 бр. антифони външни за каска JSP MK II модел TRIXTOUN. Една от най-важните превантивни мерки при наличие на рискове, които не могат да бъдат избегнати или намалени с колективни средства на защита, е използването на Лични предпазни средства. Изискванията към тях, които законодателството по здраве и безопасност поставя са: да осигуряват защита от рисковете, без да увреждат здравето, да отговарят на условията на съответното работно място, да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите. При наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, като те трябва да са съвместими и при едновременното им използване да продължават да са ефективни срещу съответните опасности. В настоящия момент Свилоцел ЕАД изпълнява законовите изисквания, като редовно осигурява лични предпазни средства на работещите, които са изложени на различни увреждащи здравето рискове. Всяка година се актуализира списъка на длъжностите и лицата, които трябва да използват ЛПС при работа съгласно оценката на риска и променящите се производствени условия. По икономически причини Дружеството закупува най-изгодните от финансова гледна точка ЛПС, които не винаги са най-ергономични и удобни за ползване, като защитата, която тези средства осигуряват е на базово ниво на предпазване. Наличието на токсични химични вещества (серен двуокис, хлорен двуокис и други химични вещества), използвани при производството на целулоза, предполага осигуряването на съвременни ЛПС с ефективна защита и удобни за употреба, каквито са планирани за закупуване по този проект. Целолицевата маска е удобна за ползване, с комбиниран филтър, който осигурява предпазване от всички химични вещества, отделяни при производството и идентифицирани в Оценката на риска. Към момента тази защита се осигурява от промишлено-филтруващи противогази (предоставени от Гражданска защита преди 1989 г.), които са морално остарели и доста неудобни за употреба. Каските и антифоните са ЛПС, които се използват от работещите в Суровинно подготвителен цех и осигуряват индивидуална защита от няколко рискови фактора на работната среда – наднормен шум и удар от падащи и изхвърчащи предмети. Използването на повече от едно ЛПС винаги затруднява работещите и намалява тяхната мотивация да го използват, което води до увеличен риск от трудови злополуки. Осигурявайки на работещите в този цех на длъжности МТС (Машинист транспортни съоръжения) и МКОБ (Машинист корообелващ барабан) съвременни комбинирани каски с антифони, ще им се предостави възможност за тяхното удобно използване, ефективна защита от вредните фактори и опазване на здравето на работещите. Изборът на комбинация „предпазна каска-антифон” от една и съща номенклатура ще осигури удобство при ползването на комбинирани лични предпазни средства, най-малкото заради възможността антофонът да се закрепи чрез закопчаване към каската и ще осигури висока степен на стабилност на личното предпазно средство по време на работа.
Дейност 6: Информиране и публичност За да може безвъзмездната помощ, предоставена от ЕСФ и ЕФРР по ОП РЧР да получи широко публично достояние, се предвижда разработване, организация и осъществяване на Програма за визуализация на проекта. В рамките на Програмата за визуализация на проекта ще се извършат следните действия: • Подготвяне и разпращане на прессъобщения до местни, регионални и национални медии с информация за проекта. • 2 пресконференции за до 35 човека /една в началото на проекта за представяне на неговите цели и дейности, една в края на проектните дейности за представяне на постигнатите резултати по проекта/. • Разработване на 1 Интернет-страница на проекта към основната Интернет-страница на Свилоцел ЕАД /www.svilosa.bg/, в която периодично ще се публикува информация за дейностите и постигнатите резултати. • Поне 4 платени публикации в печатни медии – 2 в началото на проекта и 2 в края на проекта • Разработване и отпечатване на информационни материали, както следва: o 10 бр. плакати – формат А2 (42,0 х 59,4 см), цветност 4х0, печат едностранно - за местата, където ще се извършват СМР, за цеховете за чиито служители ще се закупят ЛПС, за административната сграда на Свилоцел ЕАД, за ДО на ОП РЧР (1 бр.) ; o 300 бр. информационни дипляни за проекта /при стартиране на проекта - 50 бр. за участниците в първата пресконференция, с информация за цели, дейности и очаквани резултати по проекта; при приключване на дейностите по проекта - 250 бр. за представителите на целевата група и участниците в заключителната пресконференция, с информация за постигнатите резултати/ - формат А4 с два бига, хартия 115 г., хром гланц, цветност 4х4 - за представители на медиите и за работещи в Свилоцел ЕАД o 300 бр. химикалки – пластмасови, автоматични, цветност 4х0, за представителите на медиите и за лицата от целевата група от Свилоцел ЕАД o 1 бр. винилов банер с поставка с логото на ЕСФ, ЕФРР и ОП РЧР– размер 100х70 см, цветност 4х0 - ще се постави на видно място на стартиращата и заключителната пресконференции, и през останалото време на изпълнение на проекта, ще се намира на видно място на входа на административната сграда на Свилоцел ЕАД. o 3 бр. постоянни информационни табели – материал PVC, формат А3, цветност 4х0 Организацията на пресконференцията, изработването на информационните материали и Интернет-страницата ще бъдат възложени на изпълнител по реда на чл. 12 от ПМС55/12.03.2007 г. с една оферта с оглед сумата 3 410 лв. (без ДДС) Предвидената информационна кампания е съобразена с изискванията, посочени в Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР. При реализирането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и изискванията, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ЕФРР: на всички печатни материали и на Интернет-страницата ще бъдат поставяни флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, ЕФРР и на ОП РЧР, и текст, информиращ за финансирането на проекта със средства от ЕС. За да бъде привлечена по голяма аудитория към информацията за проекта ще се използват както традиционни методи – публикации в медиите, така и модерни технологии – Интернет-страницата на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 361 BGN
Общ бюджет: 72 225 BGN
БФП: 57 722 BGN
Общо изплатени средства: 57 720 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 000 BGN
2013 45 720 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 720 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 200 BGN
2013 38 862 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 800 BGN
2013 6 858 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 658 BGN
Финансиране от бенефициента 15 133 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз