Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0263-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02002
Наименование: Осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства, и изграждане на газова отоплителна система в ремонтна база с цел обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите в "Хидрострой" АД гр. Варна
Бенефициент: "Хидрострой" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 03.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: -спазването на действащото законодателство на Република България и европейските норми в тази област; -набелязване и постигане на цели по основните си дейности в направление здраве и безопасност; -създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност; -непрекъснато подобряване на система за управление и подобряване на условията на труд в дружеството.
Дейности: 1. Подготвителни дейности по проекта При одобрение на проектното предложение и след подписване на договора с ДО ще се проведат работни срещи, за да се обсъдят основни етапи и ангажименти по изпълнението на проекта, както и да се уточнят разпределените отговорности в екипа. Ще се стартират 3 процедури за избор на изпълнители - 2 процедури за избор на изпълнител съгласно НВМОП (1 за доставка на работно/специално облекло и лични предпазни средсва, и 1 за изпълнител за анализиране на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност ) и една по ПМС 55 за изграждане на газова инстаялация в ремонтна база.
2. Промотиране на проекта Осигуряване на публичност по проекта – подготовка и поставяне на 2 табели; публикуване на информация за проекта в Интернет страницата на дружеството; отпечатване и разпространение на брошури;
3. Провеждане на процедура и избор на изпълнител за: 1.Анализиране на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност; 2.Доставка на работно /специално облекло и лични предпазни средства; 3.Изграждане на газо Ще проведе процедура по НВМОП за: 1. Анализиране на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност; 2. Избор на фирма за извършване на доставка на работно /специално облекло и лични предпазни средства; Ще проведе процедура за избор на изпълнител за Изграждане на газова инсталация за отопление на ремонтна база съгласно условията на чл.12, ал. 2 от ПМС 55.
4. Анализ на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност. „Хидрострой” АД е приело политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За постигането на тази политика „Хидрострой” АД: спазва действащото законодателство на република България в тази област; • се ангажира да предприема небходимите действия за предотвратяванена наранявания и заболявания; • обръща внимание на индивидуалните потребности на персонала и останалите лица на територията на дружеството; • набелязва и постига цели по основните си дейности в направление здраве и безопасност; • създава работна обстановка, осигуряваща спокойствие и сигурност; • се стреми към непрекъснато подобряване на своята система за управление и подобряване на условията на труд в дружеството. Организацията на работния процес се следи и координира от технически ръководители с оглед подобряване на този процес. За добрата организация на работния процес съдейства и наличието на оценки на риска за здравето на служителите. В рамките на изпълняваните процеси, служители установяват и поддържат прилагането на безопасни практики на работа, при които се минимизират и премахват рисковете за самите служители, подизпълнителите, клиентите и обществото като цяло. Въпреки добре изградената структура на дружеството относно работния процес и предвид непрекъснато нарастващите изисквания и предизвикателства, както от външни, така и от вътрешни фактори, в т.ч. и от нормативни разпоредби, е необходимо да се извърши задълбочен анализиз на текущото му състояние, да се установят вероятни пропуски или евентуални заплахи за нарушаване на нормалния му ход, и да се проектира оптимизирането организацията на цялостната трудова дейност на „Хидрострой“ АД. Събиране и анализ на информация за добри практика при проектирането на работния процес от други местни и чужди фирми.
5. Осигуряване работно/специално облекло и лични предпазни средства съгласно изискванията за опазване на здравето и безопасни условия на труд на работещите в „Хидрострой” АД На основение Кодекса на труда, Наредба №7 и Наредба №3 от 2001 г. нормативно са въведени минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при използването на работно оборудване.За безопастност и опазване здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното място съгласно заповед на изпълнителният директор на „Хидрострой“ АД ежегодно (или в зависимост от срока на износване) се утвърждава списък на длъжностите, които ползват работно и специално облекло, както и вида и наименованието на личните предпазни средства. Съгласно утвърденият списък работното и специалното облекло и личните предпазни средства се осигуряват на работещите в зависимост от трудовите им задължения в „Хидрострой“ АД. Съгласно трудовите им задължения следните категории работници имат право на рааботно/специално облекло и лични предпазни средства: • Технически ръководител; • Шофьори; • Машинисти; • Заварчици, монтажници; • Монтьори; •Работници СМР-пътни и тротоарни настилки; • Работници асвалтови настилки; • Работници на асвалтова фреза; • Работещи на емулсатор; • Монтажник външни ВиК мрежи • Енергетик, ел. монтьор; • Работници- храсторези, моторни триони; • Работещи на асвалтова база; • Други работници, които не са включени в горните изброени групи Предвид износването на работното и специалното облекло, както и на личните предпазни средства същите следва да бъдат подменяни след срока, за който е определено, че същите могат да бъдат използвани от работещите по предназначение. Поради превентивният характер за здравето и сигурността на работещите, „Хидрострой“ АД съблюдава за стриктното спазване на сроковете, след които работното/служебното облекло стават негодни (не са достатъчно защитни или предпазни предвид износването) и следва да осигури закупуването на нови, по-модерни, по-защитни и опазващи здравето на работещите облекло и предпазни средства.
6. Изграждане на газова инсталация за отопление на ремонтна база. „Хидрострой“ АД ще проведе процедура за избор на фирма за изграждане на газова инсталация за отопление на ремонтната база което ще подобри условия на труд на служителите и ще допринесе за по-добряване на здравния им статус.
7. Приключване и отчитане на проекта След приключване на проектните дейности ще бъде изготвен финален технически и финансов отчет. Екипът на проекта ще бъде ангажиран с предоставя на изискваната от ДО информация. Извършване на одит по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 874 BGN
Общ бюджет: 207 071 BGN
БФП: 165 657 BGN
Общо изплатени средства: 165 647 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 899 BGN
2013 131 748 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 647 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 814 BGN
2013 111 985 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 085 BGN
2013 19 762 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 847 BGN
Финансиране от бенефициента 42 375 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз