Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0325-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на “ФИЛ-КО” ЕООД чрез разширяване на дейността и обновяване на производството
Бенефициент: „ФИЛ-КО” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на “ФИЛ-КО” ЕООД чрез разширяване на дейността и обновяване на производството
Дейности: Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 2 - Избор на доставчик за ДМА
Дейност 3- Доставка, монтаж и експлоатационни проби на предвидите по проекта ДМА
Дейност 4 - Мерки за публичност и информираност
Дейност 5 - Одит на проекта
Дейност 6 Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Дейност 7 визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 570 BGN
Общ бюджет: 529 930 BGN
БФП: 317 948 BGN
Общо изплатени средства: 317 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 317 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 317 940 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 270 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 270 249 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
270 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 691 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 691 BGN
Финансиране от бенефициента 213 063 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Закупени нови машини и оборудване
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури.
Индикатор 10 Изработени информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз