Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0114-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативно решение за бекъп (създаване на резервни копия) и възстановяване на данни
Бенефициент: "ЕВОЛИНК" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативно решение за бекъп (създаване на резервни копия) и възстановяване на данни
Дейности: 1.Подготвителни дейности
1.1.Сформиране на екип по проекта
2.Доставка и инсталиране сървърите и платформата
2.1. Подготовка на детайлни технически спецификации
2.2. Разработване на тръжна документация и назначаване на оценителна комисия. Одобрение от ИАНМСП
2.3. Публикуване на обява за тръжната процедура в национален ежедневник, на страницата на ИАНМСП и на страницата на Еволинк АД
2.4.Оценка на получените оферти
2.5. Информиране на кандидатите
2.6. Сключване на договор с избрания доставчик
2.7. Доставка на оборудването
2.8.Инсталиране на платформата и провеждане на тестове
3.Заключителни дейности
4.Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИМЕСА ОДИТ
"МДМЛ" АД
БРАНД СПИРИТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 992 468 BGN
Общ бюджет: 3 203 748 BGN
БФП: 1 922 249 BGN
Общо изплатени средства: 1 922 249 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 922 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 922 249 BGN
2015 0 BGN
1 922 249 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 633 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 633 911 BGN
2015 0 BGN
1 633 911 BGN
В т.ч. Национално финансиране 288 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 288 337 BGN
2015 0 BGN
288 337 BGN
Финансиране от бенефициента 1 328 312 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта.
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура за избор на доставчик/ци
Индикатор 10 Доставена специализирана сървърна система за съхранение на данни
Индикатор 11 Доставена и въведена в експлоатация платформа за съхранение и възстановяване на данни
Индикатор 12 Изготвен технически и финансов отчет.
Индикатор 13 Изготвен одиторски доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз