Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0366-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация и разширяване на дейността на ''МАТ'' ООД гр. Разград
Бенефициент: "МАТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация и разширяване на дейността на „МАТ“ ООД, гр. Разград
Дейности: дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване /провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на дейност 1.1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване /доставка на ДМА
Дейност 2 - Визуализация на проектните дейности
Дейност 3: Одит на проекта
Дейност 4. Консултантски услуги за изработване на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 759 269 BGN
Общ бюджет: 1 072 083 BGN
БФП: 745 097 BGN
Общо изплатени средства: 745 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 745 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 745 097 BGN
2015 0 BGN
745 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 633 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 633 333 BGN
2015 0 BGN
633 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 111 765 BGN
2015 0 BGN
111 765 BGN
Финансиране от бенефициента 333 204 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нов продукт
Индикатор 8 реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 9 Проведени процедури за избор на доставчици на машините
Индикатор 10 Закупени и доставени нови машини и оборудване
Индикатор 11 Осигурена визуализация на проекта - поставени стикери на закупеното оборудване и обозначителни табели на входа на производствените бази
Индикатор 12 Извършен одит на изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз