Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0491-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на Дида-70 СД
Бенефициент: "ДИДА-70 - ВЪЛЧЕВ, ВЪЛЧЕВА И СИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на Дида-70 СД
Дейности: Дейност 1. Инвестиционна дейност
Дейност 2. Консултантски услуги 2.2. Визуализация на проекта
Дейност 2. Консултантски услуги 2.3. Одит на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 750 BGN
Общ бюджет: 200 159 BGN
БФП: 140 110 BGN
Общо изплатени средства: 140 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 110 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 094 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 017 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 017 BGN
Финансиране от бенефициента 62 037 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Закупени машини (ДМА)
Индикатор 8 Закупен софтуер (ДНМА)
Индикатор 9 Ползвана консултантска услуга
Индикатор 10 Изготвена визуализация
Индикатор 11 Повишаване на производителността
Индикатор 12 Намаляване на разходите за ремонт
Индикатор 13 Намаляване производствените разходите
Индикатор 14 Нарастване на дела на износа в общия обем на приходите
Индикатор 15 Нарастване на нетните приходи от продажби
Индикатор 16 Нарастване на приходите от износ
Индикатор 17 Въведени нови технологи/продукти
Индикатор 18 разширяване на пазарния дял на ръчни хидравлични помпи с разпределител и без разпределител на вутрешния пазар
Индикатор 19 извършен одит на проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз