Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Насърчаване иновативната дейност в Елком –МД ООД, чрез подкрепа за разработване и изпитване на опитен образец на „Модулна трансформаторна подстанция”
Бенефициент: "Елком МД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване и изпитване на опитен образец „Модулна трансформаторна подстанция”. Ще бъде разработен нов иновативен за националния пазар продукт; Създаден опитен образец на иновативен продукт - „Модулна трансформаторна подстанция”; Осъществени изпитания в специализирана лаборатория на създадения опитен образец; Придобити права за индустриална собственост – полезен модел върху иновативен продукт „Модулна трансформаторна подстанция”.
Дейности: Управление на проекта Разходи за възнагаждения
Дейност 1 Разработване на строителна конструкция на опитен образец на „Модулна трансформаторна подстанция”
Дейност 2 Разработване конструкцията на електрическата схема на иновативния продукт
Дейност 3 Отливане на експериментален образец по установената технология и параметри в специализираното предприятие под контрола на експерта на конструкциите.
Дейност 4 Монтаж на конструираното електрическо съоръжение в отлятата бетонова конструкция
Дейност 5 Провеждане на изпитания в акредитиран европейска лаборатория за годност на продукта в съответствие с съгласно IEC 62271-202 – клауза 6
дейност 6 Придобиване на права по индустриална собственост върху иновативен продукт Модулна трансформаторна подстанция”
Визуализация и публичност
Консултантски услуги по изготвяне на ПП.
Държавна такса за полезен модел
Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност
Разходи за амортизация на собствено оборудване
Разходи за наем на сгради и помещения за срока на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 923 BGN
Общ бюджет: 109 395 BGN
БФП: 51 728 BGN
Общо изплатени средства: 51 728 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 488 BGN
2014 22 240 BGN
2015 0 BGN
51 728 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 065 BGN
2014 18 904 BGN
2015 0 BGN
43 969 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 423 BGN
2014 3 336 BGN
2015 0 BGN
7 759 BGN
Финансиране от бенефициента 57 907 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Брой проекти в подкрепа на НИРД изпълнени от фирмата
Индикатор 6 Брой създадени опитни образци
Индикатор 7 Брой извършени изпитания на опитни образци
Индикатор 8 Брой придобити права на интелектуална собственост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз