Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0032-C0001
Номер на проект: К-26-А-27/21.02.2013
Наименование: Инвестиции за разширяване на дейността на ''АЛКОМЕТ'' АД и опазване околната среда
Бенефициент: "АЛКОМЕТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда оборудване по Компонент 1 а) на газова пещ за хомогенизиране чрез термообработка на алуминиеви заготовки 45 т., по Компонент 1 б) на филтърна система за валцовъчни масла и по Компонент 2 смяна на нагревната система на 2 бр. електросъпротивителни пещи
Дейности: Дейност 1 – Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 2 – Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 3 – Дейности за визуализация
Дейност 4 – Одит на проектните дейности
Дейност 5 – Техническо и финансово отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 806 726 BGN
Общ бюджет: 4 113 741 BGN
БФП: 2 056 871 BGN
Общо изплатени средства: 2 056 871 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 056 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 056 871 BGN
2015 0 BGN
2 056 871 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 748 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 748 340 BGN
2015 0 BGN
1 748 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 308 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 308 531 BGN
2015 0 BGN
308 531 BGN
Финансиране от бенефициента 3 806 726 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Изготвен комплект тръжна документация
Индикатор 6 Индикатор 2: Изпълнена процедура за избор на доставчици на ДМА и сключени договори с изпълнители
Индикатор 7 Индикатор 3: Брой закупени и доставени ДМА
Индикатор 8 Индикатор 4: Изпълнени процедури за избор на доставчици на услуги
Индикатор 9 Индикатор 5: Брой средства за визуализация
Индикатор 10 Индикатор 6: Работно задание за проверка на разходите
Индикатор 11 Индикатор 8: Изготвен доклад за фактически констатации
Индикатор 12 Индикатор 8: Съставен финансов и технически отчет
Индикатор 13 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой) 5.3. нови услуги (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз