Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Индустиални научни изследвания на тоналност , определяне интензитета на факторите за медийно въздействие и съставяне на индекси на медийната репутация
Бенефициент: А Дейта Про ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 20.07.2012
Дата на приключване: 20.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е провеждането на индустриални научни изследвания за обективизация на индексирането на тоналност, определяне интензитета на факторите за медийно въздействие и съставяне на индекс(и) на медийнната репутацията. Ще бъдат дефинирани количествените и качествени фактори, определящи силата на медийното въздействие върху възприятията на аудиторията; определени посоката и интензитетът на влияние на тези фактори; ще се съставят технологии, чрез които да се гарантира безпристрастното индексиране на зависими от субективни фактори мета-данни; ще се състави алгоритъм за съставяне на индекс на медийното въздействие чрез анализ на стотици хиляди статии в обща база от данни и комбиниране на количествени и качествени фактори с доказани тегла на въздействие; ще се разработят скали за съпоставка и измерване на индекса по отрасли.
Дейности: Управление на проекта Разходи за възнаграждения
ДЕЙНОСТ 1 Провеждане на емпирично социологическо изследване на факторите на читаемост
ДЕЙНОСТ 2 Създаване на технология за индексиране на параметрите на публикации и обективно индексиране на отношението
ДЕЙНОСТ 3 Създаване на база от данни с индексирани статии по различни теми и визуализация на непретеглен индекс
ДЕЙНОСТ 4 – Провеждане на емпирично социологическо изследване за определяне тежестите на въздействие на подбраните фактори
ДЕЙНОСТ 5 - Подготовка и попълване на заявка за получаване на защитен документ за индустриална собственост в България
ДЕЙНОСТ 6- Подготовка и попълване на заявка за получаване на защитен документ за индустриална собственост в чужбина
ДЕЙНОСТ 7 Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Прагматика ООД
АЙВИ ЛЕКС ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 318 BGN
Общ бюджет: 761 795 BGN
БФП: 457 077 BGN
Общо изплатени средства: 457 077 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 457 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 176 093 BGN
2014 201 811 BGN
2015 79 173 BGN
457 077 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 388 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 679 BGN
2014 171 539 BGN
2015 67 297 BGN
388 515 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 414 BGN
2014 30 272 BGN
2015 11 876 BGN
68 562 BGN
Финансиране от бенефициента 330 212 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Проведени индустриални научни изследвания
Индикатор 6 Брой създадени бази от данни с индексирани материали, предмет на изследване
Индикатор 7 Брой създадени иновативни продукти
Индикатор 8 Брой създадени нови технологии
Индикатор 9 Сформиран екип по проекта.
Индикатор 10 Сключени договори с доставчици на социологически проучвания
Индикатор 11 Подадени заявления за защита на индустриална собственост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз