Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изследване на фамилия сервоклапани с „директно дигитално сервозадвижване – ДДСЗ”
Бенефициент: "Бъдещност" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 20.07.2012
Дата на приключване: 20.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда изследването на фамилия сервоклапани с „директно дигитално сервозадвижване – ДДСЗ” от най-ново поколение.Ще бъде извършен синтез на концептуални решения за фамилия директно дигитално управлявани клапани; синтез на перспективни схемни решения на системата за задвижване на плунжера; създаване на модели със средствата и методите на виртуалното инженерство и избор на оптимално решение за фамилия директно дигитално управлявани клапани; проектиране на фамилия директно дигитално управлявани клапани и създаване на функционално действащи модели посредством използване на прототипни технологии; изпитвания на функционално действащите модели, въвеждане на корекции и технологична адаптация на конструкцията за условията на масово производство.
Дейности: Дейност 1 Синтез на концептуални решения за фамилия директно дигитално управлявани клапани
Дейност 2 Синтез на кинематика и решения на системата за задвижване на плунжера
Дейност 3 Създаване на модели със средствата и методите на виртуалното инженерство и избор на оптимално решение за фамилия директно дигитално управлявани клапани
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Проектиране на фамилия директно дигитално управлявани клапани и създаване на функционално действащи модели посредством използване на прототипни технологии.
Дейност 5. Изпитвания на функционално действащите модели, въвеждане на корекции и технологична адаптация на конструкцията. Осигуряване на безопасни условия на работа на системата и анализ на риска. /Сумата по тази дейност е намалена с 44лв., защото иначе превишава заложения бюджет/
Дейност 6 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 713 BGN
Общ бюджет: 160 763 BGN
БФП: 112 570 BGN
Общо изплатени средства: 112 570 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 483 BGN
2015 80 087 BGN
112 570 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 611 BGN
2015 68 074 BGN
95 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 873 BGN
2015 12 013 BGN
16 886 BGN
Финансиране от бенефициента 69 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 Създаден концептуален модел на фамилията ДДЗ
Индикатор 5 Синтезирана кинематика и решения на системата за задвижване на плунжера.
Индикатор 6 Създадени модели със средствата и методите на виртуалното инженерство и избрано оптимално решение за фамилия директно дигитално управлявани клапани.
Индикатор 7 Изследвана фамилия директно дигитално управлявани клапани и създадени функционално действащи модели посредством използване на експериментални технологии.
Индикатор 8 Проведени изпитвания на функционално действащите модели, въвеждане на корекции и технологична адаптация на конструкцията.
Индикатор 9 Осигуряване на безопасни условия на работа на системата и анализ на риска.
Индикатор 10 Осъществено успешно координиране и управление на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз