Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0308-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез оптимизиране и разнообразяване на производствената дейност
Бенефициент: Херикс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез оптимизиране и разнообразяване на производствената дейност
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип по проекта, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност и финална оценка на изпълнението на проекта (финален отчет)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2*: Подготовка и провеждане на процедура-открит избор, определяне на изпълнител за доставка на оборудването и подписване на договор с него.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване, доставка, инсталиране и първоначално изпитване на оборудването и финализиране на договора за доставка
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
6. Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Каммартон България" ЕООД
Елит Партнер консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 222 299 BGN
Общ бюджет: 308 000 BGN
БФП: 215 600 BGN
Общо изплатени средства: 215 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 215 600 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 183 260 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 340 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 340 BGN
Финансиране от бенефициента 95 271 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Доставено, закупено, инсталирано, изпитано и заприходено по проекта оборудване (ДМА)
Индикатор 6 Индикатор 2: Увеличено количество произведен тестови модел за единица време
Индикатор 7 Индикатор 3: Намалена себестойност на единица готов продукт (тестови модел)
Индикатор 8 Индикатор 4: Намаление на броя на извършените повторно заварки в процеса на производство
Индикатор 9 Индикатор 5: Намален брой рекламации от клиенти, вследствие некачествена заварка на годишна база
Индикатор 10 Индикатор 6: Въведени нови услуги
Индикатор 11 Индикатор 7: Преструктурирани и подобрени пазарни позиции-реализация на продукцията (до 3 години след приключване изпълнението на проекта)
Индикатор 12 Индикатор 8: Увеличена брутна норма на печалба (към третата година след изпълнение на проекта, спрямо годината на изпълнение)
Индикатор 13 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз