Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0357-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на Тексбридж Телеком Сървисиз ЕООД чрез технологично обновяване
Бенефициент: "ТЕКСБРИДЖ ТЕЛЕКОМ СЪРВИСИЗ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 11.07.2012
Дата на приключване: 11.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на Тексбридж Телеком Сървисиз ЕООД чрез технологично обновяване
Дейности: Дейност 1 - Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител/и за дейностите по проекта в съответствие с ПМС 55/2007
1.1. Подготовка на процедурите за избор на изпълнител
1.2 Предварителен контрол върху документациите за избор на изпълнител
1.3. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
1.4 Предварителен контрол на изготвения протокол от оценка на офертите и издаденото решение за избор на изпълнител
1.5 Предварителен контрол преди подписване на договор с избрания изпълнител преди сключването му
1.6 Сключване на договорите с избраните изпълнители
Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА
Дейност 3 - Консултантска услуга за разработване на маркетингов анализ и стратегия, свързани с въвежданата в дружеството нова технология/процес и услуги - иновативна система за предоставяне на услуги с добавена стойност
Дейност 4 - Публичност и визуализация на проекта
Дейност 5 - Извършване на одит на проекта
Дейност 6 - Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 7 Консултантски услуги за изработване на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 936 BGN
Общ бюджет: 134 529 BGN
БФП: 94 170 BGN
Общо изплатени средства: 94 170 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 170 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 170 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 045 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 126 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 126 BGN
Финансиране от бенефициента 44 115 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Въведени нови технологии / продукти.
Индикатор 6 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007.
Индикатор 7 Сключени договори с изпълнители след проведени процедури за избор.
Индикатор 8 Закупено производствено оборудване (ДМА) .
Индикатор 9 Закупени софтуерни приложения за предоставяне на услуги от дружеството
Индикатор 10 Монтирани, тествани и пуснати в експлоатация 17 бр. ДМА - 8 бр. сървъри, 1 бр. суич, 4 бр. компютърно оборудване, нужно за работа на компютърните приложения, 4 бр. мобилни телефон
Индикатор 11 Инсталирани софтуерни приложения за предоставяне на услугите от дружеството (ДНА)
Индикатор 12 Предоставена консултантски услуги за разработване на маркетингов анализ и стратегия, свързани с новата технология/процес и услуги
Индикатор 13 Изпълнени дейности по публичност.
Индикатор 14 Извършен одит на проекта.
Индикатор 15 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз