Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0010-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-10-108
Наименование: Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Врачански Балкан"
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Врачански Балкан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 18.06.2012
Начална дата: 17.07.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Дейности: Дейност 1: Дейности за опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания 1.1 Устойчиво управление и стопанска продуктивност на тревни местообитания - Приоритетни за проекта са четири типа местообитания: • 6210* Полуестествени сухи тревни съобщества и храсталаци с техния фациес върху варовикови субстрати (Festuco-Brometea); • 6510 Низинни сенокосни ливади; • 6240 Субпанонски степни тревни съобщества; • 6520 Планински сенокосни ливади. При осъществяване на дейността ще бъдат реализирани следните основни стъпки: Провеждане на предварителни проучвания; Провеждане на пълни фитоценологични проучвания; Почистване и привеждане на целевите пасища в благоприятно екологично състояние; Изграждане на временен заслон за коне; Доставка и първоначален монтаж на електропастири; Прилагане на схеми за изпасване на целеви пасища; Ревизия на фитоценозите и стойностите на индикаторите с цел отчитане на динамиката на видовия състав и актуализация на схемата на изпасване; Сравнителен анализ на стойностите на индикаторите и установяване на оптимална схема на изпасване, като част от модела за устойчиво управление на хабитатите
Дейност 14: Мерки за публичност 1. Провеждане на две пресконференции. 2. Организиране на дванадесет официални церемонии за първи копки и откриване на строителни обекти. 3. Отпечатване на три вида рекламни брошури в тираж по 500 бр. 4. Поставяне на шест билборда на строителни обекти 5. Постоянни на шест обяснителни табели 6. Изработка на информационни стикери 7. Организиране на четири платени излъчвания и осем платени публикации. 8. Изработка на промоционални материали. 9. Изработка на пет филма за основните дейности
Дейност 6: Биологични и екологични проучвания, консултации и експертна помощ пряко свързани и необходими за реализацията на изброените по-горе дейности Провеждане на предварителни проучвания за устойчиво управление на тревни местообитания; Провеждане на предварителни проучвания за състоянието на популацията на планинския кеклик; Провеждане на предварителни проучвания за състоянието на популацията на европейски лалугер;
Дейност 10: Изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и видове Проекта предвижда изграждането на три наблюдателни кули върху терени горски територии – държавна собственост на ключови места от територията на парка. Кулите за наблюдение ще представляват стоманена кула с височина, спрямо дървостоя в региона (определена в техн. проект) за монтаж на комуникационната система за наблюдение. Върху наблюдателните кули ще се монтират автоматичните модули за наблюдение, всяка от които да може да покрива около 200 км2 в зависимост от терена. Системата ще се използва и за опазване популациите и целевите видове предмет на проекта и на биологичното разнообразие като цяло. Чрез системата ще бъдат извършвани наблюдения на развитието и динамиката на популациите на лешоядните видове птици, дневните грабливи птици, планинския кеклик и реколонизацията на лалугера. Едновременно с това системата ще дава възможност за охрана на резултатите от проекта – разселени видове, материално-техническа база и др. Ще бъде извършвано и наблюдение на популации на други целеви видове животни, фитосанитарно състояние на горските екосистеми, както и ранно и бързо откриване на горски пожари, предаване на информацията за пожара и прогнозиране на развитието на пожарната обстановка на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.
Дейност 11: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) 1. Подмяна на експозиции, обзавеждане и оборудване на Природозащитен център "НАТУРА" – гр. Враца; 2. Разработване на образователни програмни пакети и видео материали за биоразнообразието в ПП „Врачански Балкан” за нуждите на посетителските центрове и Младежки еколагер; 3. Организиране и провеждане на традиционни специални събития свързани с биоразнообразието; 4. Разработване на печатни и рекламни материали; 5. Разработване и поддръжка на интенет, CD, ГИС и софтуер базирани продукти; 6. Развитие на доброволческа мрежа.
Дейност 4: Опазване и поддържане популациите на дневни грабливи птици – Египетски лешояд (Neophron percnopterus) В рамките на дейността ще бъде извършено следното: Разработване на хабитатен модел; Подхранване и охрана на гнездата; Обезопасяване на високоволтови електропреносни съоръжения
Дейност 2: Възстановяване и поддържане на популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner) При осъществяване на дейността ще бъдат реализирани следните основни стъпки: Извършване на камерални и теренни проучвания; Провеждане на наблюдения през брачния период и събиране на яйца; Люпене и отглеждане на малките; Изграждане на волиери за основно стадо и разселване; Създаване и отглеждане на основно стадо; Разселване, подхранване и охрана
Дейност 12: Планиране на управлението 1. Изготвяне на програма за управление на дейностите с отпадъци на територията на парка; 2. Изготвяне на устройствени схеми/ПУП - ПРЗ за урбанизираните територии; 3. Разработване на интегриран проект за борба с ерозията; 4. Проследяване на динамиката на замърсяване на речните води и разработване на програма за отстраняването им
Дейност 13: Одит на проекта В рамките на дейността ще бъде извършван текущ одит на проекта съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване и Насоките за извършване на текущ одит на ОПОС.
Дейност 5: Възстановяване на местообитания на нарушени терени Ще бъдат възстановени природни местообитания, чрез извършване рекултивация на нарушени терени (табани) в следствие на открита минна дейност – рудник Плакалница, земл. с. Згориград, община Враца. Местообитанието, което граничи с територията на табаните и което ще бъде възстановено е 6240 Субпанонски степни тревни съобщества. Терените представляват част от обособена «Зона за техническа и биологическа рекултивация» в Плана за управление на парка и са на територията на ПП «Врачански Балкан». За рекултивацията ще бъда изготвен специален проект. Ще бъдат осъществени следните дейности: Стабилизиране на най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна, армирана геомрежа; Приготвяне и внасяне на хидропосев; Стабилизиране на съществуващите площадки и по-малките наклони чрез направа на малки тераски с плетчета; Укрепване на основата на кариерните склонове чрез поставяне на габиони и каменни прагове; Почвоподготовка и засаждане на местна растителност (контейнери)
Дейност 7: Реконструкция на съществуваща посетителска инфраструктура – центрове, пунктове, маршрути, кътове, зони и др. Редизайн и ремонт на образователни, интерпретативни и др. маршрути. Дейностите ще включват почистване на трасето и промяна на дизайн на архитектурни елементи, подмяна на парапети и др. на следните маршрути: Туристически маршрути „Лакатнишки скали”;Врачански екопътека;Горска пътека на проказките;Наследствена пътека "Вратцата";Познавателен маршрут „Карст и биологично разнообразие”;Познавателен маршрут „Планинарство за начинаещи”; Исторически маршрут „По стъпките на Ботевата чета”. Редизайн и ремонт на кътове за отдих; Редизайн и ремонт на информационни табла за главните и второстепенни подходи; Ремонт на Посетителски център "НАТУРА" – Враца
Дейност 3: Възстановяване на популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus) В рамките на дейността ще бъде извършено следното: Улавяне на животни за разселване; Разселване на уловените животни; Дейности по опазване и подпомагане на популацията
Дейност 9: Доставка на модулна пречиствателна станция на МЦ „Горски дом” Ще бъде доставено индивидуално модулно пречиствателно съоръжение За Многофункционален център „Горски дом” и осигурена възможност за демонстрация на неговото използване.
Дейност 8: Изграждане на нова посетителска инфраструктура Изграждане на образователни, интерпретативни и др. маршрути. В рамките на дейността ще бъде извършено трасиране и поставяне на архитектурни елементи на следните маршрути: •Изграждане на Екопътека "Белите скали" – с. Лютиброд; Разработен проект – с. Лютиброд – Ритлите – Погледец – Черепишки манастир – Шишманово кале – с. Лютиброд. •Изграждане на туристически и вело маршрут «Старо село – Свражен»; Ще бъде използван част от туристически маршрут. •Изграждане на посетителска инфраструктура за наблюдение на белоглав лешояд - Д. Озирово; Ще бъде изграден туристически маршрут от с. Д. Озирово и пункт за наблюдение на лешоядите. Изграждане на информационни пунктове; Изграждане на туристически заслони; Поставяне на информационни табла с табели на ключови места; Маркиране на терен границите на парка; Реконструкция на Младежки интерпретационен еколагер; Изграждане на Посетителски центрове с контролни пунктове
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 533 938 BGN
Общ бюджет: 3 166 860 BGN
БФП: 3 166 860 BGN
Общо изплатени средства: 3 166 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 166 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 906 788 BGN
2013 383 378 BGN
2014 485 043 BGN
2015 1 391 652 BGN
3 166 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 691 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 770 769 BGN
2013 325 871 BGN
2014 412 286 BGN
2015 1 182 904 BGN
2 691 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 475 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 018 BGN
2013 57 507 BGN
2014 72 756 BGN
2015 208 748 BGN
475 029 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 Видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз