Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0362-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02001
Наименование: Безопасен труд - мотивирани заети лица
Бенефициент: "Пристанище Бургас" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение кореспондира напълно с общата цел на настоящата схема, а именно подобряване на условията на труд в „Пристанище Бургас” ЕАД при спазване на нормативите и изисквания на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта-подготовка и изпълнение Дейността е подготвителна и ще се изпълнява през първия месец. Ще бъдат сключени договори с всеки член на екипа по проекта. Членовете на екипа са: Ръководител проект, Счетоводител, Координатор, които са отговорни за реализиране на проектните дейности през целия 12 месечен период на изпълнение. В екипа е включен Експерт, тръжни процедури /юрисконсулт/, с цел правилното прилагане на правилата ПМС №55/ 12.03.2007 за избор на изпълнители на услуги или доставки и успешното сключване на съответните договори за изпълнение на доставка или услуга. Дейността на Екипа ще е съобразена с разписаните правила в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема „Безопасен труд”. Целия екип е отговорен за администрирането на проекта – организиране и ръководство на проектните дейности, водене на точна и ясна документация, както и ясни и точни счетоводни отчети относно изпълнението. Изготвяне на междинни и финални отчети за отчитане на постигнатите цели и верифициране на направените разходи, осигуряване на информираност и публичност, прозрачност и равнопоставеност и др. Екипът ще осъществява своята дейност в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД в обособен за целите на проекта офис.
Дейност 2: Управление и организация на проектните дейности, вътрешен мониторинг, отчетност-подготовка Управлението на проекта е отговорност на екипа на проекта. Ръководителят на проекта следи за цялостното реализиране на проектните дейности: организиране и ръководство на дейностите по проекта, участва в комисиите по провеждане на процедурите за избор на изпълнители, анализира и обобщава информацията за напредъка по проекта в различните му етапи за изготвяне на междинни и финални отчети, осигуряване на публичност и прозрачност и др. Счетоводителят изготвя всички счетоводни отчети, съвместно с ръководителя на проекта, ще бъдат отговорни за финансовия мениджмънт. Цялата административна дейност ще бъде извършвана от координатора на проекта съвместно с ръководителя на проекта. Експерта, тръжни процедури ще отговаря за подготовката на тръжните документи и тяхното съгласуване с договарящия орган АЗ чрез ДРСЗ, за провеждане на процедурите съгласно правилата на ПМС 55 и сключване на договори с избрани изпълнители. Цялата документация ще се класифицира и съхранява в офиса на проекта и ще бъде на разположение при поискване за проверка.
Дейност 3: Информиране и публичност -подготовка За популяризиране на дейностите по проекта, целите и източниците на финансиране ще бъдат изготвени и раздавани на бенефициентите /заети лица в Пристанище Бургас/ и на партньорски фирми и организации диплянки. На видни места в административните и административно –стопанските сгради ще бъдат поставени плакати за информация. Ще се изработят две информационни табели, които ще бъдат поставени на места където могат да се информират не само служителите и работниците а и всички външни посетители на порта. Прес-съобщения с информация за хода на проектните дейности ще бъдат публикувани в местната преса при стартиране на проекта, във връзка с напредъка по проекта и при финализирането му с цел отчитане на постигнатите цели. Предвидени са 2 прес-конференция /при стартиране и при приключване на проекта/ за презентиране на поставените цели и отчитане на резултатите от проектните дейности и добрите практики в процеса на реализация. На доставеното оборудване в рамките на инвестиционната подкрепа ще бъдат поставени стикери с логото на ЕСФ. Ще бъдат изработени 775 американени торби за бенефициентите по проекта, с щампован текст информиращ за финансовата помощ на ЕФС за реализиране на конкретния проект. В централното фоайе ще бъде поставен дисплей с плакат и диплянки за информиране на клиентите и чуждестранните партньори при посещения.
Дейност 4-Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.4.1.Подготовка: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител.Сключване на договор. Прилагането в практиката на резултатите от анализа на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност, ще спомогне за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, ще се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания. Чрез рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси, ще се постигнат условия за значително подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в дружеството. Анализът ще послужи и за оценяване, влиянието върху БЗР при извършване на вътрешни промени, включващи увеличение или намаляване на персонала за определени дейности, въвеждане на нови производствени процеси и/или усъвършенстване на съществуващи, преструктуриране на вътрешно-фирмените звена, използваните материали и др. Информацията от анализа по-добре ще обоснове, вземането на конкретни решения за промяна в организацията на трудовата дейност, а при необходимост и за обучение на засегнатите персонални групи работници и служители. В проекта е предвидено „Анализа на състоянието и проектирането на организация на трудовата дейност” да се извърши от изпълнител изран по правилата на ПМС №55. Предпочетен е външен изпълнител от гледна точка прилагане на обективна оценка на настоящото състояние на организация на трудовата дейност във фирмата, на база липса на вътрешно-фирмена предубеденост по отношение на организацията и налична експертиза в извършването на подобен род анализи. В техническото задание за избор на изпълнител изготвено по проекта, ще са заложени най-малко изискванията посочени в Ръководство на бенефициента по настоящата схема. Като изисквания ще бъдат включени оглед на типовите работни места, проверка и анализ на настоящите оценки на риска по работни места за всяка длъжност.
Дейност 5-Осигуряване на висококочествени ЛПС и работно облекло.5.1.Подготовка,провеждане на открит избор,избор на доставчик,сключване на договор Към настоящия момент в Пристанище Бургас ЕАД се изпълняват всички изисквания на нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, които регламентират минималните изисквания към ЛПС и раб.облекло. Поради спецификата да дейностите извършвани в порта, тяхното разпределение на голяма територия, трисменния режим на работа, работа на открито и изпълняването на дейности с висок риск от злополуки в проекта е заложено доставка на същите с по-добри качество от настоящите такива. Доставка на ЛПС и работно облекло ще се извърши в съответствие с план-графика на дейностите по проекта и след съгласуване на график за доставка по договор с избрания изпълнител. Всички описани в бюджета специални работни облекла, ЛПС и работно облекло са от по-висок, ценови и качествен клас, от доставяните до момента, което ще допринесе за мотивирането на персонала, подобряването на здравния му статус и повишаване производителността на труда. Подобрените качествени показатели на ЛПС средства и облекла ще повишат сигурността и безопасността на използващите ги работници (например чрез наличие на достатъчно широки светлоотразителните ленти по облеклата се подобрява видимостта и намаляване но риска от злополуки). Значително по-дълго време ще се запазват и експлоатационните им качества.
Дейност 6-Разработване и внедряване на BS OHSAS 18001:2007.6.1.Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител.Сключване на договор. Разработването и внедряването на СУЗБУТ ще се осъществи чрез избор на изпълнител по правилата на ПМС №55/12.03.2007. В процеса на обсъждане на проектната идея се стигна до общото становище, че избор на изпълнител предлагащ консултантски услуги в областта е по-правилно от гледна точка на детайлно познаване на специфичния методологичен инструментариум са разработване и внедряване на СУ. Системата за управление на безопасността и здравето при работа в каквато и да е организация съдържа пет главни сектора: Политика, Организация, Планиране и внедряване, Оценка и Действия за подобряване.
Дейност 7-Сертифициране на СЗБУТ BS OHSAS 18001:2007.7.1.Подготовка и провеждане на процедура,избор на изпълнител,сключване на договор. OHSAS 18001 е разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват здравословността и безопасността на условията на труд. OHSAS 18001 е разработена, така че да бъде съвместима с ISO 9001 и ISO 14001 и да позволява лесна интеграция. Спазването на правните и регулаторните изисквания във всяка държава и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на OHSAS 18001. Сертификацията по OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на всяка компания за безопасна работна среда и защита на работниците и служителите от трудови злополуки. Предимствата от получения сертификат ще подпомагат и подобрят управлението и контрола на трудовото здраве и безопасност във фирмата. Успешното сертифициране ще допринесе за спазването на законовите задължения за безопасност на труда и трудово здраве от всички участници в трудовите процеси в организацията логично и последователно; ще се повиши културата на безопасен труд в организацията. Ще се намаляват разходите по злополуки и ще се подобри ефикасността на труда, и не на последно място ще се подобри репутацията на организацията. Необходимостта в Пристанище Бургас ЕАД от въвеждане на СУБЗУТ ще е убедително доказателство за настоящите и бъдещи партньори в това, че са въведени и се спазват строги правила по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, тъй като в известна част от основните дейности участват и заетите лица във фирми работещи на площадките на пристанище Бургас или съпровождат различни видове товари внос за или износ от България. Процеса на сертифициране ще се извърши в два етапа: Етап 1 – Преодит, който ще включва преглед на документацията и определяне готовността за сертификационен одит и осигуряване на обратна връзка с екипа в пристанище Бургас. Етап 2 - Сертификационен одит, където се определя съответствието на организация и процедури с OHSAS 18001. Когато този стадий е успешен, се връчва сертификат за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Дейността ще бъде реализира чрез избор на изпълнител с експертиза в областта на контролните и сертификационни одити.
Дейност 8: Климатизиране на кранови кабини и работни помещения.8.1.Подготовка,провеждане на процедура избор на доставчик,сключване на договор. През 2011г. по договор с акредитиран орган за контрол от вида С, от „Лот –Консулт” ЕООД, са направени измервания на параметрите на работната среда в „Пристанище Бургас” ЕАД. По параметъра работна среда и микроклимат са констатирани несъответствия с изискванията на БДС 14776 – 87 в 41 точки. В масовия случай се касае за работни места в електрически кранове; кошотоварачни машини; кабини до пресипки на захранващи шнекове към гумено-лентова транспортна система на 24 корабно място; работни помещения към отоплителни централи, химическа лаборатория, инсталация за пречистване на сантинни води, ГСМ „Запад” и помещения на сектор „Автотранспорт”, като температурите през летния сезон са около и над 31°С. Тези условия на труд, значително намаляват работоспособността на работещите, водят до понижаване на вниманието и повишаване на предпоставките за допускане на инциденти и злополуки. От друга страна, съгласно, чл. 18, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване (Обн., ДВ, бр.88 от 1999г.), работодателя е задължен да предприеме мерки за недопускане превишаване на установените норми за производствен микроклимат. На горните основания и след обсъждане в Комитета по условия на труд и консултация със синдикатите, като добра практика в „Пристанище Бургас” се наложи оборудването на работните кабини на електрическите кранове с климатици, като към момента 4 бр. са снабдени с климатици. Средствата от схемата „Безопасен труд”, ще помогнат в значителна степен, за по-бързото привеждане на работните места в съответствие с националното законодателство и за подобряване на условията на труд.
Дейност 9: Финално отчитане на проектните дейности-изготвяне на фин.техн. и фин.отчети В хода на цялостно изпълнение на проекта, Пристанище Бургас се ангажира да осигурява пълен достъп (както по време на изпълнението на проекта, така и след неговото приключване) на представители на Договарящия орган и/или Управляващия орган, и/или други одитиращи институции до цялата необходима информация и документация, както и до сградата и помещенията, в които ще бъдат инсталирани и монтирани ДМА предвидени за доставка във връзка с осъществяването на текущия мониторинг на проектните дейности. Пристанище Бургас ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта. В хода на изпълнение и при приключването на дейностите по проекта ще бъдат изготвени и представени на ДО чрез неговите регионални структури, междинни и финални технически и финансови отчети (съгласно образците, приложени към Ръководство на бенефициента по процедурата) относно постигнати резултати и направените разходи. Отчетите ще посочват постигането на резултатите и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори, както и ще показват реалното постигане на заложените очаквани резултати. Освен това, отчетите ще съдържат и информация относно евентуалните проблеми, възникнали по време на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат преодолени. Допълнително, ако в хода на изпълнение на проекта от Пристанище Бургас бъдат изискани други доклади или допълнителна информация относно напредъка по проекта, такива ще се предоставят в указаните срокове.
Дейност 2: Управление и организация на проектните дейности, вътрешен мониторинг,отчетност-изпълнение Управлението на проекта е отговорност на екипа на проекта. Ръководителят на проекта следи за цялостното реализиране на проектните дейности: организиране и ръководство на дейностите по проекта, участва в комисиите по провеждане на процедурите за избор на изпълнители, анализира и обобщава информацията за напредъка по проекта в различните му етапи за изготвяне на междинни и финални отчети, осигуряване на публичност и прозрачност и др. Счетоводителят изготвя всички счетоводни отчети, съвместно с ръководителя на проекта, ще бъдат отговорни за финансовия мениджмънт. Цялата административна дейност ще бъде извършвана от координатора на проекта съвместно с ръководителя на проекта. Експерта, тръжни процедури ще отговаря за подготовката на тръжните документи и тяхното съгласуване с договарящия орган АЗ чрез ДРСЗ, за провеждане на процедурите съгласно правилата на ПМС 55 и сключване на договори с избрани изпълнители. Цялата документация ще се класифицира и съхранява в офиса на проекта и ще бъде на разположение при поискване за проверка.
Дейност 3: Информиране и публичност-подготовка и изпълнение За популяризиране на дейностите по проекта, целите и източниците на финансиране ще бъдат изготвени и раздавани на бенефициентите /заети лица в Пристанище Бургас/ и на партньорски фирми и организации диплянки. На видни места в административните и административно –стопанските сгради ще бъдат поставени плакати за информация. Ще се изработят две информационни табели, които ще бъдат поставени на места където могат да се информират не само служителите и работниците а и всички външни посетители на порта. Прес-съобщения с информация за хода на проектните дейности ще бъдат публикувани в местната преса при стартиране на проекта, във връзка с напредъка по проекта и при финализирането му с цел отчитане на постигнатите цели. Предвидени са 2 прес-конференция /при стартиране и при приключване на проекта/ за презентиране на поставените цели и отчитане на резултатите от проектните дейности и добрите практики в процеса на реализация. На доставеното оборудване в рамките на инвестиционната подкрепа ще бъдат поставени стикери с логото на ЕСФ. Ще бъдат изработени 775 американени торби за бенефициентите по проекта, с щампован текст информиращ за финансовата помощ на ЕФС за реализиране на конкретния проект. В централното фоайе ще бъде поставен дисплей с плакат и диплянки за информиране на клиентите и чуждестранните партньори при посещения.
Дейност 3: Информиране и публичност-подготовка За популяризиране на дейностите по проекта, целите и източниците на финансиране ще бъдат изготвени и раздавани на бенефициентите /заети лица в Пристанище Бургас/ и на партньорски фирми и организации диплянки. На видни места в административните и административно –стопанските сгради ще бъдат поставени плакати за информация. Ще се изработят две информационни табели, които ще бъдат поставени на места където могат да се информират не само служителите и работниците а и всички външни посетители на порта. Прес-съобщения с информация за хода на проектните дейности ще бъдат публикувани в местната преса при стартиране на проекта, във връзка с напредъка по проекта и при финализирането му с цел отчитане на постигнатите цели. Предвидени са 2 прес-конференция /при стартиране и при приключване на проекта/ за презентиране на поставените цели и отчитане на резултатите от проектните дейности и добрите практики в процеса на реализация. На доставеното оборудване в рамките на инвестиционната подкрепа ще бъдат поставени стикери с логото на ЕСФ. Ще бъдат изработени 775 американени торби за бенефициентите по проекта, с щампован текст информиращ за финансовата помощ на ЕФС за реализиране на конкретния проект. В централното фоайе ще бъде поставен дисплей с плакат и диплянки за информиране на клиентите и чуждестранните партньори при посещения.
Дейност 3: Информиране и публичност - изпълнение За популяризиране на дейностите по проекта, целите и източниците на финансиране ще бъдат изготвени и раздавани на бенефициентите /заети лица в Пристанище Бургас/ и на партньорски фирми и организации диплянки. На видни места в административните и административно –стопанските сгради ще бъдат поставени плакати за информация. Ще се изработят две информационни табели, които ще бъдат поставени на места където могат да се информират не само служителите и работниците а и всички външни посетители на порта. Прес-съобщения с информация за хода на проектните дейности ще бъдат публикувани в местната преса при стартиране на проекта, във връзка с напредъка по проекта и при финализирането му с цел отчитане на постигнатите цели. Предвидени са 2 прес-конференция /при стартиране и при приключване на проекта/ за презентиране на поставените цели и отчитане на резултатите от проектните дейности и добрите практики в процеса на реализация. На доставеното оборудване в рамките на инвестиционната подкрепа ще бъдат поставени стикери с логото на ЕСФ. Ще бъдат изработени 775 американени торби за бенефициентите по проекта, с щампован текст информиращ за финансовата помощ на ЕФС за реализиране на конкретния проект. В централното фоайе ще бъде поставен дисплей с плакат и диплянки за информиране на клиентите и чуждестранните партньори при посещения.
Дейност 4-Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.4.2- Изпълнение: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Прилагането в практиката на резултатите от анализа на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност, ще спомогне за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, ще се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания. Чрез рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси, ще се постигнат условия за значително подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в дружеството. Анализът ще послужи и за оценяване, влиянието върху БЗР при извършване на вътрешни промени, включващи увеличение или намаляване на персонала за определени дейности, въвеждане на нови производствени процеси и/или усъвършенстване на съществуващи, преструктуриране на вътрешно-фирмените звена, използваните материали и др. Информацията от анализа по-добре ще обоснове, вземането на конкретни решения за промяна в организацията на трудовата дейност, а при необходимост и за обучение на засегнатите персонални групи работници и служители. В проекта е предвидено „Анализа на състоянието и проектирането на организация на трудовата дейност” да се извърши от изпълнител изран по правилата на ПМС №55. Предпочетен е външен изпълнител от гледна точка прилагане на обективна оценка на настоящото състояние на организация на трудовата дейност във фирмата, на база липса на вътрешно-фирмена предубеденост по отношение на организацията и налична експертиза в извършването на подобен род анализи. В техническото задание за избор на изпълнител изготвено по проекта, ще са заложени най-малко изискванията посочени в Ръководство на бенефициента по настоящата схема. Като изисквания ще бъдат включени оглед на типовите работни места, проверка и анализ на настоящите оценки на риска по работни места за всяка длъжност.
Дейност 5-Осигуряване на висококочествени ЛПС и работно облекло.5.2.Изпълнение на доставка на ЛПС и работно облекло Към настоящия момент в Пристанище Бургас ЕАД се изпълняват всички изисквания на нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, които регламентират минималните изисквания към ЛПС и раб.облекло. Поради спецификата да дейностите извършвани в порта, тяхното разпределение на голяма територия, трисменния режим на работа, работа на открито и изпълняването на дейности с висок риск от злополуки в проекта е заложено доставка на същите с по-добри качество от настоящите такива. Доставка на ЛПС и работно облекло ще се извърши в съответствие с план-графика на дейностите по проекта и след съгласуване на график за доставка по договор с избрания изпълнител. Всички описани в бюджета специални работни облекла, ЛПС и работно облекло са от по-висок, ценови и качествен клас, от доставяните до момента, което ще допринесе за мотивирането на персонала, подобряването на здравния му статус и повишаване производителността на труда. Подобрените качествени показатели на ЛПС средства и облекла ще повишат сигурността и безопасността на използващите ги работници (например чрез наличие на достатъчно широки светлоотразителните ленти по облеклата се подобрява видимостта и намаляване но риска от злополуки). Значително по-дълго време ще се запазват и експлоатационните им качества.
Дейност 6-Разработване и внедряване на BS OHSAS 18001:2007.6.2.Изпълнение на разработване и внедряване на BS OHSAS 18000:2007 Разработването и внедряването на СУЗБУТ ще се осъществи чрез избор на изпълнител по правилата на ПМС №55/12.03.2007. В процеса на обсъждане на проектната идея се стигна до общото становище, че избор на изпълнител предлагащ консултантски услуги в областта е по-правилно от гледна точка на детайлно познаване на специфичния методологичен инструментариум са разработване и внедряване на СУ. Системата за управление на безопасността и здравето при работа в каквато и да е организация съдържа пет главни сектора: Политика, Организация, Планиране и внедряване, Оценка и Действия за подобряване.
Дейност 7-Сертифициране на СЗБУТ BS OHSAS 18001:2007.7.2.Изпълнение извършване на контролен одит, сертификация OHSAS 18001 е разширена спецификация за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват здравословността и безопасността на условията на труд. OHSAS 18001 е разработена, така че да бъде съвместима с ISO 9001 и ISO 14001 и да позволява лесна интеграция. Спазването на правните и регулаторните изисквания във всяка държава и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на OHSAS 18001. Сертификацията по OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на всяка компания за безопасна работна среда и защита на работниците и служителите от трудови злополуки. Предимствата от получения сертификат ще подпомагат и подобрят управлението и контрола на трудовото здраве и безопасност във фирмата. Успешното сертифициране ще допринесе за спазването на законовите задължения за безопасност на труда и трудово здраве от всички участници в трудовите процеси в организацията логично и последователно; ще се повиши културата на безопасен труд в организацията. Ще се намаляват разходите по злополуки и ще се подобри ефикасността на труда, и не на последно място ще се подобри репутацията на организацията. Необходимостта в Пристанище Бургас ЕАД от въвеждане на СУБЗУТ ще е убедително доказателство за настоящите и бъдещи партньори в това, че са въведени и се спазват строги правила по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, тъй като в известна част от основните дейности участват и заетите лица във фирми работещи на площадките на пристанище Бургас или съпровождат различни видове товари внос за или износ от България. Процеса на сертифициране ще се извърши в два етапа: Етап 1 – Преодит, който ще включва преглед на документацията и определяне готовността за сертификационен одит и осигуряване на обратна връзка с екипа в пристанище Бургас. Етап 2 - Сертификационен одит, където се определя съответствието на организация и процедури с OHSAS 18001. Когато този стадий е успешен, се връчва сертификат за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Дейността ще бъде реализира чрез избор на изпълнител с експертиза в областта на контролните и сертификационни одити.
Дейност 8:Климатизиране на кранови кабини и работни помещения 8.2.Изпълнение на доставка и монтаж на климатици. През 2011г. по договор с акредитиран орган за контрол от вида С, от „Лот –Консулт” ЕООД, са направени измервания на параметрите на работната среда в „Пристанище Бургас” ЕАД. По параметъра работна среда и микроклимат са констатирани несъответствия с изискванията на БДС 14776 – 87 в 41 точки. В масовия случай се касае за работни места в електрически кранове; кошотоварачни машини; кабини до пресипки на захранващи шнекове към гумено-лентова транспортна система на 24 корабно място; работни помещения към отоплителни централи, химическа лаборатория, инсталация за пречистване на сантинни води, ГСМ „Запад” и помещения на сектор „Автотранспорт”, като температурите през летния сезон са около и над 31°С. Тези условия на труд, значително намаляват работоспособността на работещите, водят до понижаване на вниманието и повишаване на предпоставките за допускане на инциденти и злополуки. От друга страна, съгласно, чл. 18, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване (Обн., ДВ, бр.88 от 1999г.), работодателя е задължен да предприеме мерки за недопускане превишаване на установените норми за производствен микроклимат. На горните основания и след обсъждане в Комитета по условия на труд и консултация със синдикатите, като добра практика в „Пристанище Бургас” се наложи оборудването на работните кабини на електрическите кранове с климатици, като към момента 4 бр. са снабдени с климатици. Средствата от схемата „Безопасен труд”, ще помогнат в значителна степен, за по-бързото привеждане на работните места в съответствие с националното законодателство и за подобряване на условията на труд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 232 900 BGN
Общ бюджет: 108 493 BGN
БФП: 86 252 BGN
Общо изплатени средства: 86 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 031 BGN
2013 0 BGN
2014 49 219 BGN
2015 0 BGN
86 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 476 BGN
2013 0 BGN
2014 41 836 BGN
2015 0 BGN
73 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 555 BGN
2013 0 BGN
2014 7 383 BGN
2015 0 BGN
12 938 BGN
Финансиране от бенефициента 26 227 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз