Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0282-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-02001
Наименование: Подобряване на условията и безопасността на труда в "МЕЛА" ООД
Бенефициент: "МЕЛА" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подобряване условията на труд във фирмата при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Изпълнението на заложените дейности цели адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при по-добро регламентиране и нормиране на труда и поддържане на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, базиран на измерване факторите на работната среда Изготвянето на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще се базира на измервания от страна на лицензирани лаборатории на следните фактори на работната среда: шум, вибрации, осветление, микроклимат, прах, токсични агенти, контрол на съпр. на заземители, контрол на импеданса Zs, ефективност на вентилационни системи, вкл. изготвяне на 9 бр. сертификати, свързани с 9-тте вида измервания. Провеждането на измерванията ще бъде организирано от външния изпълнител чрез включване на лицензирани лаборатории в работата по отчитане факторите на работната среда. Въз основа на получените данни от проведените измервания, както и на цялостната документация на фирмата, свързана с прилагане на изискванията на ЗЗБУТ, ще се пристъпи към разработване на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност. Документът ще бъде структуриран в следните обособени части: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на прилагането и усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в предприятието. Ще бъдат описани методите и средствата, които ще се използват за отчитане и повишаване на трудовата дейност на служителите в „МЕЛА” ООД; IV. Заключение. Анализът ще бъде разработен в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. Основната цел на този документ е подпомагане на работодателя при осигуряване на здравословни условия на труд, чрез безопасна и удовлетворяваща работна среда и здрав, активен и производителен служител и работник, способен и мотивиран за извършване на ежедневната си работа, получаващ удовлетворение от труда и развиващ се в своята професионална област. Направеният анализ ще даде възможност да се оптимизира организацията на трудовата дейност, ще подпомогне повишаване на знанията на работещите в областта на безопасността на труда. Чрез констатациите му ще бъде обоснована необходимостта от модернизиране на работното оборудване и осигуряване на лични предпазни средства с подобрени защитни свойства, отговарящи на съвременните изисквания и стандарти за по-безопасен труд.
2. Въвеждане на международния стандарт OHSAS 18001:2007 в „Мела“ ООД чрез разработване и внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) и извършване на сертификационен одит Разработването и внедряването на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) ще се извърши от Изпълнителя в четири основни етапа: Етап 1 – Провеждане на диагностичен одит, с цел извършване на анализ на състоянието и определяне на организацията на трудовата дейност в „Мела“ ООД. Етап 2 – Разработване на документацията на СУЗБУТ Етапът цели да създаде документираните правила на системата - Наръчник по ЗБУТ, процедури, инструкции и формуляри, други. Етап 3 – Внедряване на СУЗБУТ в практиката на „Мела“ ООД. В този етап документираната СУЗБУТ се одобрява официално от Висшето ръководство на „Мела“ ООД, след което се разпространява до всички засегнати организационни звена и лица, извършват се планирани обучения на персонала по използването, прилагането и поддържането на системата. Това е етапът на фина настройка на системата след нейното въвеждане в практиката. Ако се налага се извършват съответните корекции. Етап 4 – Провеждане на вътрешен одит на СУЗБУТ относно нейното прилагане във всички организационни звена и на всички работни места в „Мела“ ООД В този етап се провеждат целенасочени вътрешни одити (проверки) по структурни звена и по работни места/площадки като одиторите целят да проверят съответствието на разработената и въведена система с изискванията на стандарта и със заложените правила и практики за прилагане. Резултатите от проведените вътрешни одити се документират и докладват. Ако са налични констатации за несъответствия, одиторите подпомагат звената и служителите да определят подходящи за характера на несъответствията коригиращи действия. Резултатите от извършените коригиращи действия се проверяват повторно за ефективност и ефикасност, след което одиторите съвместно с Висшето ръководство определят готовността на СУЗБУТ за външна независима сертификация. Сертификационният одит ще се извърши на два етапа: На 1 Етап на одита ще се оцени общата готовност за сертификация. Този одит ще се проведе на площадката на фирмата. Етап 2 на сертификационния одит ще се осъществи на базата на получените резултати от провеждането на Етап 1. По време на одита одиторът/одиторският екип ще направят проверка на изпълнението на всички изисквания на Правилата и стандарта с цел оценка на системата за управление. Одиторите ще запишат всичките си наблюдения. Ако по време на одита се установят отклонения от изискванията на Правилата и стандарта, фирма „МЕЛА” ООД ще бъде информира за това и ще се съгласуват последващи действия. В случай, че се установят значими недостатъци на системата за управление ще се взема решение за последващите действия (прекратяване на одита, извършване на последващо посещение), което ще се съгласува с органа по сертификация. При нормално протичане на одита водещият одитор ще представи наблюденията си от одита по време на закриващата среща. Одиторският екип ще обобщи наблюденията си и ще документира препоръката си в писмен доклад, който ще бъде предоставен на органа по сертификация и на фирма „МЕЛА” ООД. Ползите от Системите за управление на ЗБУТ се обосновават с: • Намаляване на риска от професионални заболявания и трудови злополуки и на свързаните с тях финансови и трудови загуби; • По-ефективно и по-ефикасно управление на елементите на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на една обща система от взаимносвързани процеси; • Подобряване на фирмения имидж чрез повишаването на конкуренто-способността и качеството на труда, чийто елемент са условията на труда; • Повишаване на ангажираността и мотивираността на служителите; • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания; • Повишаване на доверието от страна на партньорите; • Подобряване на оценката на финансовия и застрахователния риск от кредитни и застрахователни институции.
2. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Дейността е в изпълнение на Наредба № 3/2001 г. и съответства на Програмата за планираните мерки за намаляване на риска през 2012 г., изготвена от СТМ на „МЕЛА” ООД . Предвижда се доставка на следните ЛПС и консумативи: Антифони външни Ползваните към момента външни антифони не отговарят на изискванията на законодателството на ЕС по отношение на шума. Нямат маркировка, указваща средното (SNR) ниво на защита, не са комфортни при по-дълго носене. Предвидените за закупуване външни антифони притежават сертификат за произход, отговарят на изискванията на стандарт EN 352 за предпазване на слуха, както и осигуряват отличен комфорт при носене. Полумаски със сменяеми филтри Ползваните към момента полумаски и филтри са с увеличено съпротивление на въздушната струя и са некомфортни при носене. Предвидените за закупуване нови полумаски и двойка филтри намаляват дихателното съпротивление, осигуряват по- добра видимост и закрепване; защитават от газове, пари и твърди частици. Притежават СЕ маркировка и стандарт EN 140 и 136. Сменяеми филтри + капачета за полумаските – консуматив Респиратори FFP2 На ползваните към момента не е означен клас на защита. Те не отговарят на ЕN 149:2000. Предвидените за закупуване нови респиратори отговарят на клас на защита FFP2, EN 149 за дървесен прах. Снабдени са с едностранен клапан и лицево уплътнение. Отговарят на ЕN 149:2001. Очила закрит тип Ползваните към момента не отговорят на стандарта EN 166:2001. Предвидените за закупуване отговарят на ЕN 166:2001, CE маркировка. Снабдени са с прозрачни лещи. Обувки със защитно бомбе и анатомично ходило Не се ползват към момента. Предвидените за закупуване притежават CE маркировка и EN ISO 20345:2007. Произведени са без метални части, имат композитно бомбе и са изключително олекотени. Снабдени са с анотомична подметка и са подходящи за правостояща работна поза. Ръкавици механо устойчиви Ползват се ръкавци с неясен производител, обикновена комбинация от плат и кожа. Предвидените за закупуване отговарят на стандарт EN 388:2003 за защита от механични рискове и имат CE маркировка. Гащеризон/куртка и панталон при работа с въртящи машини Използва се традиционно работно облекло Предвидените за закупуване отговарят на изискванията за защита при движещи се части и елементи EN 510. Работен комбинизон за защита от химични агенти в работната среда Не се ползват към момента. Предвидените за закупуване са произведени от дишащ материал, осигуряват комфорт при носене и защита от пръски от течни бои. Притежават СЕ маркировка и стандарт EN 166.
4. Mодернизация на аспирационна система в „МЕЛА” ООД Аспирационните системи са неотменна част от цялостната екипировка на машиния парк в дървообработващата и мебелна промишленост. Те са част от вътрешнозаводския транспорт и служат за засмукване чрез въздушен поток на частиците, получени при обработката на мебелните детайли. Основните съставни части на аспирационните системи са:  прахоуловители на отделните машини  колена  шибър  тръбопроводи  тройници  вентилатор  филтър. Чрез въздушния поток, който вентилаторът създава дървестните частици се улавят и траспортират до филтъра, в който се отделят от въздуха. Предприятието „МЕЛА” ООД разполага със следното основно технологично оборудване, включено в локални аспирационни системи: 1 Банциг F600 2 Струг за дърво ''Стомана'' ЦЛ 1201 3 Щрайхмус ПП 061 4 Абрихт ДЦБ 510 5 Циркуляр с каретка ''Altendorf'' F 45 2008 6 Циркуляр с каретка ''Holzher'' 7 Фреза ''Nikmann'' T10028 8 Фреза ''Kolle'' 9 Фреза ''Silistra'' 10025 10 Форматно-разкрояващ циркуляр ''Holzma'' 11 Дървообработващ център ''Homag'' 12 Многошпинделна бормашина ''Gras'' 13 Кантираща машина-праволинейна ''Holzher'' 14 Циркуляр за ламинати 15 Постформинг 16 Циркуляр супортен ''Maggi Bic 800'' 17 Циркуляр с каретка ''Holzkraft'' 18 Циркуляр с каретка ''Altendorf'' 1994 19 Лентов шлайф хоризонтален ''Bauerle'' 20 Лентов шлайф вертикален ''Wegoma'' 21 Валова шлайфмашина ''Viet''. Със самостоятелни аспирации са поз. № 10, 11 и 19. По 2 бр. машини в система са № 5 и 6, № 20 и 21. По 3 бр. машини в система № 2, 3 и 4, № 16,17 и 18. По 4 бр. машини в система № 1, 7, 8 и 9, № 13, 14 и 15. На съществуващите 21 бр. машини с аспирационни системи няма монтирани подвижножалузийни решетки /ПЖР/. Проектът предвижда доставка и монтаж на такива решетки, с което ще се постигнат следните положителни ефекти: - улавяне на праха още при неговия източник, т.е. машината от където се образува и извеждането му извън работното помещение; - намаляване на запрашеността на въздуха в работната среда и от тук и намаляване вероятността от развитие на заболявания на дихателната система - хронични бронхити, ринити, алергични заболявания. Машините в технологичния поток много рядко работят едновременно. След монтажа на ПЖР, тези машини които не работят, ще са със затворени ПЖР. Въздушния поток на работещите машини ще се увеличи и това ще доведе до значително намаляване на запрашеността в работните помещения. Аспирациите на отделните машини ще работят само при включени машини, а това ще доведе до намаляване разхода за ел.енергия. • Работниците няма да включват и изключват аспирациите ръчно, с което ще се намали и рискът от трудови злополуки.
2. Провеждане на модулни обучения на заетите лица, съгласно ЗЗБУТ, вкл. за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, и по хоризонталните политики на ЕС Дейността ще бъде изпълнена като поредица от тематични обучения, групирани в отделни модули. Ще бъдат обучени 33 работника (двама от които са и членове на Комитета по условията на труд), които ще работят на машините в цеховете, предвидени за модернизация на аспирационната им система и за които ще бъдат доставени облекло и лични предпазни средства. В обученията ще участват и трима служители на администрацията на фирмата: изпълнителният директор, началникът на производствената дейност, (който изпълнява и функциите на орган по безопасност на труда), както и 1 член на Комитета по условията на труд в предприятието. Общият брой обучаеми лица е 36. Всички те ще преминат курс от 50 учебни часа обучения, групирани в тематични модули. Програмата на обученията ще бъде изпълнена по график, разработен от Външния изпълнител и утвърден от работодателя, в рамките на 10 посещения на обучаващата организация. След преминаване на пълния курс от обучения на участниците ще бъдат връчени сертификати. Фирмата изпълнител ще подготви и раздаде на обучаемите лица материали със съдържанието на модулите, които ще обхванат широк аспект от теми:  специфики на хоризонталните принципи на ЕС и възможности за прилагане в дейността на „МЕЛА” ООД;  обучения на заетите лица за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии в контекста на: - Рамкова директива 89/391/ЕИО относно задълженията на работодателите да предприемат мерки за гарантиране безопасността и здравето на служителите на работното им място; - Директива 89/656/ЕИО за използване на лични предпазни средства; - Конвенция 148 на Международната организация на труда – Работна среда (замърсяване на въздуха, шум и вибрации); - Директиви 89/655/ЕИО и 89/656/ЕИО относно изискванията за подходящото работно оборудване и лични предпазни средства, както и необходимостта те да бъдат съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работника и да съответстват на мярка на работника след необходимото приспособяване; - Стандрат EN 1005: Безопасност на машините. Извършване на физическа работа от човек относно мускулно-скелетните рискове, свързани с работните задачи и начини за снижаването им; - Наредба № 3/ 2001г. за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място, правила за използване на ЛПС, ползи и вреди за здравето; - Наредба № 6 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесината; - Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Програмата на обучението ще бъда насочена към теми, които допринасят за осъвременяване на работния процес. То ще се извършва в съответствие с установените нужди на работодателя и неговите служители и ще бъде насочено към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване. Изпълнението на тази дейност ще осигури спазване на редица нормативни изисквания и удовлетворяване потребността на работниците от информиране и повишаване на собствената компетентност по отношение на безопасността при работа, включително с ново работно оборудване и технологии.
6. Информация и публичност В хода на изпълнение на проекта „МЕЛА” ООД ще оповестява приноса на Общността като: - организира 2 информационни събития за представители на заинтересованите страни и местните медии – при старта и завършването на дейностите по проекта; - постави банер в залите, където се провеждат информационни и обучителни събития; - постави постоянни обяснителни табели в сградата на предприятието; - постави стикери на закупеното оборудване; - изготви документи, публикации и рекламни материали – диплянки (в началния етап на изпълнение на проекта) и брошури (при приключване на дейностите по проекта), с необходимите лога, символи и послания върху тях. Дейностите за информация и публичност са в изпълнение на задължителните изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006, както и предписанията на Ръководството по схемата „Безопасен труд” по отношение на дейности за информиране и публичност (Приложение З към насоките за кандидатстване) за оповестяване приноса на Общността при реализация на проекта.
7. Организация и управление на проекта Екипът за организация и управление ще отговаря за изпълнението на дейностите, предвидени в проекта, в съответствие с клаузите и срока на договора с Агенция по заетостта за предоставяне на безмездна финансова помощ. Отговорност на всички членове на екипа ще бъде гарантиране изпълнението на разпоредбите на Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г., Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/05.07.2006 г., както и на Постановление № 62/21.03.2007 г. на Министерския съвет и Постановление № 180/27.07.2007 г. на Министерския съвет, относно допустимостта на извършваните разходи, както и съответствието на тези разходи с изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване по настоящата схема за финансиране. Ръководителят, счетоводителят и коориднаторът ще организират съвместно изпълнението на всички дейности, предвидени в проекта, като с помощта на юридически съветник от щата на фирмата, ще следят за спазване изискванията на ПМС №55/12.03.2007 г. при избор на изпълнители и сключване на договори с тях за реализация на проекта като цяло. Счетоводителят на проекта ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство и по начин, по който разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка. За целта ще бъде открита и поддържана отделна банкова сметка на фирмата само за нуждите на проекта. С това ще се гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните системи на предприятието. Изготвените Счетоводни отчети ще съдържат данни за натрупаните лихви върху средствата, изплатени от Договарящия орган. Счетоводителят ще гарантира, че данните, посочени в отчетните доклади по проекта (междинни и заключителен), отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията. Ръководителят на проекта, подпомаган от координатора, ще изготвя междинните и заключителния доклади, съгласно образеца от Ръководството на бенефициента за изпълнение на договори по процедура BG 051 PO 001-2.3.02. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада ще се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. Междинните доклади ще се представят заедно с всяко искане за междинно плащане. Заключителният доклад ще бъде изпратен до два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Ръководителят и координаторът ще следят за изпълнение на всички проектни дейности в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и по време на информационни събития и обучения, ще бъде оповестявано, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез ОП „РЧР”. Екипът също така, ще организира срещите и ще води кореспонденцията между фирма „МЕЛА” ООД в качеството й на бенефициент и представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки и инспекции в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на ЕО за защита на финансовите интереси на ЕО срещу измами и други нарушения на приложимото национално законодателство. Членовете на екипа ще оказват съдействие на тези органи да проверяват, посредством проучване на документацията или проверки на място, изпълнението на проекта, както и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 872 BGN
Общ бюджет: 103 528 BGN
БФП: 103 528 BGN
Общо изплатени средства: 103 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 374 BGN
2013 0 BGN
2014 81 153 BGN
2015 0 BGN
103 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 018 BGN
2013 0 BGN
2014 68 980 BGN
2015 0 BGN
87 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 356 BGN
2013 0 BGN
2014 12 173 BGN
2015 0 BGN
15 529 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз