Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0224-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-10001
Наименование: "Оптимизиране организацията на трудовия процес и посигане на висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд в Ломско пиво АД"
Бенефициент: ЛОМСКО ПИВО АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Постигане на високи стандарти на безопасност и здраве при работа, чрез подобряване на условията на труд, усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и параметрите на работната среда в "Ломско пиво" АД.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на цялостната организация на трудовата дейност в Ломско Пиво АД За да се реализира тази дейност ще бъдат реализирани следните подетапи: 1) Дейности по оценка – с научно проверени и доказани в практиката методи ще бъде извършена пълна диагностика и оценка на настоящото състояние на организацията на трудовата дейност в Ломско пиво АД. Диагностиката ще бъде проведена чрез допитване (тестово и чрез интервю) до мениджмънта и до всички служители на предприятието, и пряко наблюдение на настоящите трудови процеси. Ще бъде събрано максимално количество информация за да бъдат оценени както трудовите процеси в предприятието, така и индивидуалните капацитет и особености на отделните звена и служители. 2) Аналитични дейности - на този етап ще бъде анализирана събраната информация от диагностиката и оценката на състоянието на организацията на трудовата дейност. Освен обработка и анализ на тези данни, ще бъде направен и подробен анализ на документацията и съществуващата нормативна уредба в предприятието. Съвместно с мениджмънта на ще бъде направен и SWOT анализ на организацията на трудовата дейност. Ще бъдат анализирани силните и слабите страни, възможностите и пречките за оптимизиране на трудовата дейност. 3.) Дейности по планиране – на този етап на база проведения анализ ще се планират необходимите действия за решаване на набелязаните проблеми и за подобряване на организацията на трудовата дейност и условията на труд. Ще бъде проведено стратегическо планиране на организацията, ще бъдат изготвени краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за оптимизиране на организацията на работа и повишаване на безопасността на труда. 4.) Проектиране на нова по-ефективна организация на трудовата дейност. – ще бъде проектирана нова по- оптимална структура, ще бъде проектирана и регламентирана нова по-оптимална организация на трудовата дейност. Ще бъде обновена и подобрена нормативната уредба на предприятието. На база направения анализ ще бъде изготвени нови или адаптирани съществуващите правилници, длъжностни характеристики и др, документи регламентиращи трудовата дейност.
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Две са основните предпоставки, обуславящи тази дейност а именно: - производствените мощности и условията за експлоатацията им представляват източник на опасност, заплашващ или увреждащ здравето и живота на работниците и служителите; налице са предписания от службата по трудова медицина за конкретни рискове на отделните работни места и утвърден списък за необходимите по вид предпазни средства. - използваните в момента защитни средства като цяло са морално и технически остарели, последното им обновяване е през 2009г. Съгласно обстоен анализ, ръководството на Ломско пиво АД, отчитайки недоброто състояние и намалените наличности в склада на ЛПС и СРО, използвани в дружеството на база техническата характеристика на личните предпазни средства;- коефициента им на ефективност срещу риска; направения анализ и оценка на самия риск, срещу който иска да се противодейства, смята за необходима подмяната на използваните лични предпазни средства със съвременни такива. В тази връзка и основните дейности по проекта са доставка и разпределение на лични предпазни средства по длъжности и работни места, както и доставка и разпределение на специално работно облекло за служителите по одобрен списък от ръководството и СТМ. Избора на средствата,които ще бъдат закупени е въз основа на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, въз основа на извършената оценка на риска от службата по трудова медицина. Всички лични предпазни средства са за конкретни работни места и отговарят на конкретните предписания от службата по трудова медицина.
Реконструкция на вентилационна система във ферментационните и депозитни помещения в пивоварната Текущото състояние на вентилационната система във тези отделения, се характеризира с нарушена капацитетна възможност за обмяна на въздуха, чрез която се постига нормативно определената концентрация на въглероден диоксид. Това се дължи на дългогодишната употреба на вентилаторите и вентилационната система. От многократното замерване на лицензирани лаборатории се установява, че при недостигане на въздухообмена в някои случаи, концентрацията на въглероден диоксид е над допустимите стойности. С оглед постигане на желаната концентрация на въглероден диоксид в цитираните по-горе отделения за производство на пиво и безопасността на работещите в тях е необходимо модернизиране на настоящата вентилационна система. За целта на тази модернизация и подобряване на условията на труд ще бъде закупена и внедрена към вентилационната система нова климатична клетка, отговаряща на най-съвременните технологични и екологични изисквания и изисквания за безопасност. Повече информация за характеристиките на климатичното оборудване, което ще бъде закупено вижте приложената техническата спецификация.
4. Обучение на служителите за безопасна експлоатация на обновената вентилационна система. Обучението ще бъде проведено на 30 служители които работят и посещават по служебни причини ферментационните и депозитни отделения на предприятието. Внедряването на нова климатична система в тези отделения ще промени условията на труд и непознаването на изискванията за ЗБУТ и технологичните изисквания за експлоатация на системата, ще изложат на риск тези работници и служители. За целта квалифицирани експерти от Ломско пиво запознати с опит в областта на ЗБУТ и в експлоатацията на климатични системи ще обучат тези лица. В обучението ще са включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес чрез съобразяване спецификата на нововъведеното оборудване. Обучението ще бъде разделено на два модула. Първият е Здравословни и безопасни условия на труд - 30 учебни часа, като темите, които са включена са: - Основни нормативни актове, регламентиращи въпросите на здравословни и безопасни условия на труд. - Основни из¬исꬬвания и пра¬ви¬ла за безопас¬на работа на работното място - ферментационни и депозитни помещения. Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията. - Причини за възникване на трудови зл¬по¬лу¬ки и начи¬ни за пре¬д¬отвратяването им. Оказване на долекарска помощ - Специфични пожарни опасности и пр¬¬¬ти¬впожарни мерки. Изисквания за проти¬впожарна ох¬рବна. - Правилно реагиране при природни бед¬ствия, аварии и пожари. Основни начини, средства и уреди за га¬се¬не на пожари и ликвидиране на аварии. Безопасна работа със средствата за про¬тиво¬пожарна защита. - Идентифициране на вредностите в зависимост от професията, и начини за измерването им. Вредности и професионални заболявания. Вторият модул е Общи сведения, принцип на работа и експлоатация на вентилационна климатична инсталация - 30 учебни часа. Включените теми са: .Общи сведения за вентилационните и климатичните инсталации. - Енерговъзстановяващи блокове – принцип на работа - . Експлоатация на вентилационна климатична система, безопасност при работа - Възможни дефекти и реакция при неизправни съоръжения - Профилактика на вентилационна климатична инсталация - Принципни схеми на вентилационната климатична инсталация - Техническо обслужване на вентилационна климатична инсталация За по ефективно и ефикасно обучение , което не пречи на работния процес, обучаемите ще бъдат разпределени в 5 групи от 6 човека, като практическите занимания ще бъдат на работните им места, а теоретичните - в специална зала за обучения на територията на завода.
5. Разработване и стандартизиране на система за управление на здравето и безопасността при работа. В резултат на внедряването на нова климатична инсталация ще се подобрят чувствително условията на труд в предприятието. За да се използват максимално предимствата от внедряването на новото оборудване и за да се гарантира високото ниво на безопасност на труда, ще се разработи и внедри система за управление на здравето и безопасността при работа. След внедряването на тази система, тя ще бъде сертифицирана по международен стандарт OHSAS 18001:2007. По този начин ще се гарантира безопасността и здравето на работещите в новите подобрени в резултат на новото оборудване условия на труд. Тази дейност, ще се реализира на два етапа , чрез две основни групи дейности:  Първия подетап на тази дейност e свързан с Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа. Той ще бъде реализиран от външна консултантска фирма, чрез следните основни дейности: - ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО на ЗБУТ в резултат на внедреното оборудване. - РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ - ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ  Втория подетап на тази дейност e свързан с сертифициране на внедрената Система за за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001:2007. Той ще бъде реализиран от външна сертифицираща организация, чрез следните основни дейности: Първоначален сертификационен одит - Същински сертификационен одит - Регистрация и издаване на сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007
6. Одит на изпълнението на проекта За да се подпомогне екипа по управление на проекта в финализирането и отчитането на дейностите по проекта, ще се извърши одит на разходите и реализираните дейности. Одита ще даде оценка на целесъобразността на направените разходи и на ефикасността на проектните дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Каммартон България" ЕООД
"Клима-98"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 910 BGN
Общ бюджет: 187 184 BGN
БФП: 187 184 BGN
Общо изплатени средства: 186 183 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 782 BGN
2013 100 673 BGN
2014 45 727 BGN
2015 0 BGN
186 183 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 815 BGN
2013 85 572 BGN
2014 38 868 BGN
2015 0 BGN
158 255 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 967 BGN
2013 15 101 BGN
2014 6 859 BGN
2015 0 BGN
27 927 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз