Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0202-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12004
Наименование: Подобряване на условията на труд в "Арсенал" АД
Бенефициент: "Арсенал" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в „Арсенал” АД в съответствие с нормативната уредба за безопасност и здраве при работа
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на усъвършенстване на организацията на труда "Арсенал" АД е крупен производител на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, капсули, барути, пиротехнически изделия, ловни и спортни оръжия и боеприпаси за тях, твърдосплавни пластини и инструменти, универсални фрезови машини, металорежещи машини с ЦПУ, отливки, щамповки и др. Дейността на предприятието е структурирана в отделни заводи със специфична структура и специфична дейност, обхващаща цикъл от общото производство. Въпреки сложността и крупния обем на производството в предприятието е създадена нужната организация на труда: • налични са всички необходими вътрешни актове на дружеството според изискванията на трудовото законодателство касаещи организацията на работа като Колективен трудов договор, Правилник за вътрешния трудов ред и Вътрешните правила за организация на работната заплата, което гарантират нормалното протичане на работните процеси в дружеството; • извършва се постоянен мониторинг на организацията на трудовата дейност и протичането на производствените процеси в дружеството; • действа схема за планиране и организиране на поставените производствените задачи и отчитане на резултатите от труда; • осъществява се строг контрол върху прилагане на изискванията на нормативните документи свързани с трудовото законодателство и вътрешните нормативни актове на дружеството. Основно внимание се обръща на условията на труд и осигуряването на безопасност и здраве при работа. На всички работещи се провежда начален, ежедневен, периодичен, инструктаж на работното място, а при необходимост се провежда и извънреден инструктаж. Предприятието е със специален пропускателен режим. В Арсенал АД е направена оценка на риска за всяко работно място. Направени са следните видове оценка на риска: • Оценка на риска на работно място • Оценка на риска при работа с опасни химични мещества • Оценка на риска при работа с канцерогенни и мутагенни химични вещества • Оценка на риска при ръчно вдигане на тежести С направената оценка на риска са запознати Комитетите по условия на труд по заводи, а работещите са запознати и обучени с видовете опасности, въздействието им върху човешкото здраве , степента на риск и мерките за намаляване на риска. Въз основа на направената оценка на риска е внедрена Програма/ мерки / за намаляване на риска, утвърдена от Изпълнителния директор на предприятието. В същия момент поради значителната сложност и разнообразие на производството и налагащата се честа промяна на производствените задачи се забелязва известно забавяне в необходимата промяна на работното оборудване и пренастройване на машинния парк, организацията на труда и навременната актуализация на безопасните условия на труд. Това прави необходимо извършването на цялостен анализ на състоянието и изготвянето на проект за усъвършенстване организацията на труда предимно в областта на безопасността и здравето при работа. Анализът на състоянието включва следните етапи: 1. Установяване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес в него. На този етап ще се установи до каква степен се прилага действащото законодателство в предприятието. Ще се идентифицира, определи опасностите и рисковете и произтичащите от тях последствия за организацията на труда и здравето и безопасността при работа. Ще се определи дали: • действащите мерките и мероприятията за защита са адекватни на ситуацията и дали не водят до нови опасности и рискове. • мерките и мероприятията за защита могат да бъдат планирани и осъществени. 2. Анализ на силните и слабите страни в организацията на труда Ще се извършват: • Анализ на опасностите и рисковете • Анализ на организацията на труда и съответствие с нормативната база • Анализ на разработените оценки на рисковете • Експертна оценка на условията на труд Ще се направи SWOT анализ на организацията и условията на труд. На база на анализа и изводите от него ще бъде разработен проект за усъвършенстване на отделни елементи от организацията на трудовата дейност – свързаните с безопасните условия на труд.
Дейност 2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Дейността включва: 1. Закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло. 2. Раздаването им на работещи в предприятието по утвърдения списък. От извършения от Службата по трудова медицина на „Арсенал” АД обобщен анализ на оценката на риска (приложение към Декларация 2) следва: Дейносттите които извършват значителна част от работниците в предприятието са свързани с: пряк контакт с различни химични опасни агенти под формата на газ, аерозоли, пари; контакт с различни видове прах, източници на топлина, вибрации, електриески ток, шум. Тези условия на труд могат да доведат до различни по характер увреждания на здравето на работещите. За да бъдат предпазени е необходимо личните предпазни средства и специалното работно облекло да отговарят на определени характеристики за защита от вредното въздействие на работната среда върху здравето на работещите. Използваните в „Арсенал” АД лични предпазни средства и специално работно облекло за не малък брой работни места не покриват напълно необходимите характеристики според съответните вредности: - Щитовете на електрозаварчиците не са осъвременени и има голям риск от засягане на зрението на работещите. Необходими са шитове с автоматично затъмняване с което ще се избегне риска от засягане на зрението. - Използваните работни костюми, ръкавици и обувки също не предпазват в достатъчна степен работещите, изложени на термична опасност. За работещите в производствата с такава опасност са необходими съвременни работни костюми, топлозащитни ръкавици и обувки.. - Използваните лични предпазни средства в леярското производство и свързаните с това производство дейности също не намаляват напълно риска за здравето на работещите. Необходими са по модерни и съвременни лични предпазни средства, които да намалят риска до минимум при тези работещи. - В някои от производствата маските на работещите, изложени на различни по вид опасни химични агенти, намаляват до известна степен риска от контакт с тези химични агенти, но са твърде неудобни за използване и не запазват лицето от вредностите, защото са полулицеви и често работещите се оплакват от неудобството да бъдат използвани от тях. Съвременните средства са целолицеви маски, с които се избягва това неудобство и се осигурява запазване на лицето от вредното въздействие на химичните агенти . - На работни места, при които е удачно използването на полулицеви маски, използваните досега модели не намаляват напълно риска от някои химични елементи. На пазара се предлагат полулицеви маски със сменяеми филтри с качествено по добра характеристика за защита на дихателните пътища. - Работниците които извършват дейности, свързани с опасност от вибрации, работят с кожени ръкавици, които не предпазват работещите от тази опасност. Необходимо е използването на антивибрационни ръкавици, с които ще се сведе до минимум риска от вибрации. - При работещите, изложени на поражение от електрически ток личните предпазни средства не покриват напълно необходимостта за предпазване от този вид опасност. Необходими са диелектрични ръкавици и боти , осигуряващи намаляване до минимум на риска от поражения. На база на горния анализ и изводи е изготвен списък на необходимите за закупуване нови лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно обелекло (СРО), съдържащ професия/длъжност, наименование и вид на ЛПС/СРО – отговарящ на изискванията по-горе, брой работещи и брой ЛПС/СРО (приложен). В списъкът са включени 876 работещи по 27 професии/длъжности, подбрани на база горния анализ.
Дейност 3. Закупуване на вентилатори и въвеждане в експлоатация на аспирационна система Дейността включва: 1. Закупуването на вентилатори и комплектоващи елементи. 2. Монтаж и пускане в експлоатация на аспирационна система От извършения от Службата по трудова медицина на „Арсенал” АД обобщен анализ на оценката на риска (приложение към Декларация 2) следва: В работното помещение „Химически участък” се извършва химическа обработка на механични детайли - байцване на стоманени, медни и месингови детайли в разтвори на химически агенти, поставени в открити, метални вани. Работещите в помещението са пряко изложени на вредни условия на труд, установени с извършени замервания на параметрите на работната среда и направена Оценка на риска (има отправено предписание на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора). Съществуващата аспирационна уредба не функционира, липсва общообменна вентилация. Необходимата мярка за намаляване на риска е пускане в действие на на ефективна аспирационна система за отвеждане на отровните изпарения от работната среда.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 221 520 BGN
Общ бюджет: 211 364 BGN
БФП: 169 091 BGN
Общо изплатени средства: 169 072 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 443 BGN
2013 133 629 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 072 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 127 BGN
2013 113 585 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 316 BGN
2013 20 044 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 361 BGN
Финансиране от бенефициента 44 304 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз