Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0012-C0001
Номер на проект: ESF-2115-01-07002
Наименование: "Опит, гъвкавост, капацитет"
Бенефициент: А Дейта Про ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2012
Начална дата: 21.05.2012
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проект „Опит, Гъвкавост, Капацитет“ цели прилагането на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в АИИ Дейта Процесинг ООД, въвеждайки гъвкави форми на заетост, обучения и социални придобивки. Цели се гарантирането на устойчива заетост на служителите над 55 години, използвайки техния дългогодишен опит и специфични професионални компетентности за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители компанията.
Дейности: Вътрешна подготовка Дейността предвижда сформирането и организацията на екипа за управление на проекта. Това включва, провеждането на работни срещи за разяснение на правата и задълженията, както и съгласуването на план-графика. Като част от тази дейност, се предвижда и изпращането на вътрешнофирмено съобщение с подробна информация за обхвата, целите и продължителността на проекта. Провеждането на вътрешна подготовка ще осигури координация на действията на участниците в проекта, както и информираност на всички служители в компанията.
Организиране на пресконференция за старта на проекта Дейността предвижда, наемането на изпълнител, който да организира информационно събитие за местните и национални медии – за старта на проекта. Дейността е част от мерките за осигуряване на визуализация и публичност на проекта. В рамките на събитието ще се оповести, че проектс се съ-финансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС, логото на ЕСФ и на ОП РЧР.
Осигуряване на допълнителни възнаграждения за лицата, преминали на гъвкаво работно време. Дейността включва изплащането на допълнителни месечни възнаграждения за служителите в категорията, младежи до 29 г., както и родителите, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст, за преминаването им на гъвкаво работно време. Финансовите възнаграждения ще се изплащат в продължение на 19 месеца, като с това се цели подпомагане на месечния им доход и задържането им на плаващо работно време, което от своя страна ще увеличи гъвкавостта на служителите в АИИ Дейта Процесинг ООД, както и гъвкавостта на пазара на труда в България. Стойността на месечното допълнително възнаграждение се равнява на 117.90 лева (100 + 17.90 лева), с включени осигурителни вноски за сметка на работодателя по КТ и КСО
Избор на изпълнител за обучение на лицата, над 55 г., за обучители. В рамките на дейността ще се съберат оферти и ще се избере обучаваща организация или обучаваща институция, която да проведе обучение, на двамата служители с предмет: Обучение за обучители Процедурата за избор на подизпълнител ще се извърши по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. Офертите ще бъдат оценени и класирани от вътрешнофирмена комисия, с председател, ръководителя на проекта – Даря Иванова
Обучение на лицата, над 55 г., за обучители В рамките на тази дейност, се включва провеждането на обучение за обучители, (придобиване на умения за обучение на група), на служителите над 55-годишна възраст. Обучението ще бъде извършено от избраната обучаваща организация или обучаваща институция. Предвижда се обучението да бъде завършено в рамките на един месец, като продължителността на курса да бъде 45 учебни часа. Основна предпоставка за изпълнение на тази дейност е стремежа на компанията да гарантира устойчива заетост на лицата над 55-годишна възраст в АИИ Дейта Процесинг ООД и да използва техния дългогодишен професионален опит за обучение на останалите служители в компанията, чрез предаване на техните знания и умения. По този начин ще се реализира принципа за обучение през целия живот.
Подготовка за провеждане на обучения на работното място Предвижда се да бъдат подготвени учебните групи, да бъде изготвен план-график по дни и часове за провеждането на всяко едно от обученията. Също така, се предвижда и изпращане на вътрешнофирмено съобщение за огласяване стартирането на обученията на работното място и осигуряване на информираност и прозрачност на всички дейности и решения. Като част от тази дейност се предвижда и провеждането на информационна среща за всички участници в обученията на работното място, с цел комуникиране на изготвения график и поставените цели, както и комуникиране на ценностите и хоризонталните принципи на проекта
Провеждане на обучения на работното място от обучените за обучители В рамките на дейността се планира провеждането на обучения, въз основа на идентифицирани нужди в следните две направления: 1. Умения за редактиране - придобиване на знания за особеностите на редакторската работа и изграждане на умения за редактиране; 2. Умения за абстрактиране и изготвянето на резюмета - придобиване на знания за особеностите на абстрактирането и изграждане на умения за изготвяне на резюмета на текстове на английски език Предвижда се обучение на работното място да преминат общо 60 човека като 30 от тях ще преминат курс по Умения за редактиране, а другите 30 – обучение по Умения за абстрактиране и изготвянето на резюмета. Обученията ще се проведат изцяло от двамата служители на над 55-годишна възраст, които са преминали курс по Придобиване на умения за обучение на група. Всеки един от обучителите ще отговоря за 6 групи, състоящи се от по 5-ма обучаващи се служители. Обучение Брой обучаващи се в 1-на група Брой групи Общ брой обучаващи се Умения за редактиране 5 6 30 Умения за абстрактиране и изготвянето на резюмета 5 6 30 Общата продължителност на всяко едно от обученията е 45 учебни часа, което ще отнеме 6 проектни месеца, но се предвижда включването на 7-ми, резервен, месец, за случаите на извънредни, непредвидени обстоятелства. След приключването на курсовете, всеки от служителите ще получи сертификат, удостоверяващ успешно преминато обучение по една от двете дисциплини. Повишаването на квалификацията на служителите в тези две направления е от решаващо значение за компанията и ще допринесе за осигуряване на качествени журналистически продукти, подобряване на ефективността на служителите, развитие на техните журналистически и редакторски умения, на английски език и осигуряване на по-високо ниво на производителност. Предвид специфичния характер на тези дейности, бе идентифицирана нуждата от провеждането на обучения, които съчетават 20 учебни часа теория, и 25 учебни часа - практика.
Избор на изпълнител за доставка на масажен стол В рамките на дейността ще се съберат оферти и ще се избере доставчик, който да достави и монтира масажен стол, тип кресло, в залата за почивка. Процедурата за избор на подизпълнител ще се извърши по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. Офертите ще бъдат оценени и класирани от вътрешнофирмена комисия, с председател, ръководителя на проекта – Даря Иванова
Доставка и монтаж на масажен стол В рамките на тази дейност се предвижда закупуването, доставката и монтажът на масажен стол, който да бъде разположен в залата за отдих и почивка, в собствената сграда на АИИ Дейта Процесинг ООД. Тази дейност е насочена към осигуряването на социални придобивки за служителите на АИИ Дейта Процесинг ООД, и в частност, към обособяването на място за отдих и почивка на служителите. В съответствие с приоритетна ос номер 2, област на интервенция 2.3, на ОП РЧР, подобряването на условията на труд на работното място, е една от стратегическите цели на оперативната програма. Осигуряването на масажен стол в залата за отдих, който е подходящ за масажна терапия на кръста и гръбначния стълб на служителите, след продължителна работа с компютър, значително ще подобри условията на труд на работното място, в съответствие с нормите и изискванията за законодателството по безопасност и здраве при работа. Още повече, възможността на служителите да отпочинат, разполагайки се в масажно кресло, ще повиши мотивацията за здравословен и безопасен труд. Това ще спомогне за привеждането на условията на труд в компанията, в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар. Чрез осигуряването на масажен стол, за нуждите на служителите, в дългосрочен план, се цели намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Това от своя страна, ще намали значително професионалните рискове в АИИ Дейта Процесинг ООД. Не на последно място, закупуването на масажно кресло ще подобри работната среда, което ще повиши ефикасността и ефективността на труда.
Избор на изпълнител за доставка на градинска шатра В рамките на дейността ще се съберат оферти и ще се избере доставчик, който да достави градинска шатра в двора на фирмената сграда, обособен за отдих и почивка на служителите Процедурата за избор на подизпълнител ще се извърши по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. Офертите ще бъдат оценени и класирани от вътрешнофирмена комисия, с председател, ръководителя на проекта – Даря Иванова
Доставка и монтаж на градинска шатра В рамките на тази дейност се предвижда закупуването, доставката и монтажът на градинска шатра, тип беседка, която да бъде разположена в задния двор, на собствената сграда на АИИ Дейта Процесинг ООД, с цел обособяване на зона за отдих и почивка. Планира се шатрата да има възможност за разглабяне и сгъване. Изработена от метал, дърво или аламуний. Устойчива на различни климатични условия. Дейността е част от мерките по осигуряване на социални придобивки за служителите на АИИ Дейта Процесинг ООД, под формата на създаване на място за отдих и почивка, дворното пространство е част от собствената сграда на компанията и редовно се използва от служителите на компанията. Осигуряването на шатра, тип беседка, ще послужи като навес за служителите, както през летните, така и през зимните месеци. В съответствие с приоритетна ос номер 2, област на интервенция 2.3, на ОП РЧР, подобряването на условията на труд на работното място, Осигуряването на външна зона за отдих и почивка ще подобри работната среда. Наличието на шатра, тип беседка, в дворната зона за отдих ще позволи провеждането на мероприятия по подобряване на условията на труд, в.т.ч събирания на служителите, развлечения, отдих и почивка през цялата година. Това ще спомогне за привеждането на условията на труд в компанията, в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.
Избор на изпълнител за доставка на комплекти градински маси с пейки В рамките на дейността ще се съберат оферти и ще се избере доставчик, който да достави масите и пейките в двора на фирмената сграда, обособен за отдих и почивка на служителите Процедурата за избор на подизпълнител ще се извърши по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. Офертите ще бъдат оценени и класирани от вътрешнофирмена комисия, с председател, ръководителя на проекта – Даря Иванова
Доставка и монтаж на комплекти градински маси с пейки В рамките на тази дейност се предвижда закупуването, доставката и монтажа на 2 комплекта маси с пейки, които да бъдат разположена в задния двор, на собствената сграда на АИИ Дейта Процесинг ООД, с цел обособяване на зона за отдих и почивка. Дейността е част от мерките по осигуряване на социални придобивки за служителите на АИИ Дейта Процесинг ООД, под формата на създаване на място за отдих и почивка. Дворното пространство е част от собствената сграда на компанията и редовно се използва от служителите на компанията. Масите и пейките ще осигурят места за отдих, почивка и хранене. Още повече, тяхното наличие ще бъде предпоставка за провеждането на повече събития, насочени към подобряването на работната среда. В съответствие с приоритетна ос номер 2, област на интервенция 2.3, на ОП РЧР, подобряването на условията на труд на работното място, Осигуряването на външна зона за отдих и почивка ще подобри работната среда. Наличието на маси и пейки, в дворната зона за отдих ще позволи провеждането на мероприятия по подобряване на условията на труд, в.т.ч събирания на служителите, развлечения, отдих, почивка и хранене. Това ще спомогне за привеждането на условията на труд в компанията, в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар.
Организиране на пресконференция за завършването на проекта Дейността предвижда, наемането на изпълнител, който да организира на информационно събитие за местните и национални медии за приключването на проекта. Дейността е част от мерките за осигуряване на визуализация и публичност на проекта. В рамките на събитието ще се оповести, че проекта се съ-финансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС, логото на ЕСФ и на ОП РЧР.
Въвеждане на гъвкаво работно време Въвеждане на гъвкаво работно време
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПИ АР ПОЙНТ ЕООД
ЕТ СОЛАРИС - Н ИВАНКА САВОВА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 924 BGN
Общ бюджет: 84 615 BGN
БФП: 84 615 BGN
Общо изплатени средства: 84 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 298 BGN
2014 64 318 BGN
2015 0 BGN
84 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 253 BGN
2014 54 670 BGN
2015 0 BGN
71 923 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 045 BGN
2014 9 648 BGN
2015 0 BGN
12 692 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 4 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 5 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 6 Брой лица обучени за обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз