Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0005-C0001
Номер на проект: 10-25-5
Наименование: Обмен на опит и добри практики в управлението на човешките ресурси между община Кричим, България и община Арадипоу, Кипър
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 01.06.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Кричим
Описание
Описание на проекта: Трансфер и прилагане на добри практики при управление на човешките ресурси, чрез изработка на нормативни и други вътрешни документи, обучение и създаване на постоянно действащ механизъм за обмен на опит и идеи.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта Постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се постигне чрез: - Изготвяне на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности; - Организиране на първа работна среща, както и 10 регулярни; - Създаване на механизъм за логистика и координация; - Създаване на процедури за работа на сформирания екип; - Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедури по НВМОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми, и др.; - Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнието на дейностите по заложените график и бюджет; - Проследяване изпълнението на заложените индикатори; - Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2 – Извършване на проучване и разработване на комплексен анализ за прилаганите практики по управлението на човешките ресурси в община Кричим, съпоставени с прилагани практики в други държави-членки на ЕС Дейността ще включи: - Извършване на проучвания за заснемане на съществуващото положение в управлението на човешките ресурси, чрез анкети и интервюта за настоящите прилагани практики в община Кричим; - Извършване на проучване и систематизиране на прилагани практики по УЧР в други страни-членки на ЕС; - Изготвяне на комплексен анализ и обобщен доклад с изводи и препоръки на проучените практики в УЧР по подобряване на условията за професионална реализация, осигуряване на равенство между половете, атестиране, мотивация, съществуване на компетентностни модели и управление на конфликти; - Провеждане на Кръгла маса в община Кричим за запознаване на целевите групи с резултатите от проучванията и анализа и провеждане на дискусия.
Дейност 3 – Идентифициране и трансфер на ползвани добри практики в община Арадипоу в сферата на управление на човешките ресурси, както и в областта на управление на обученията, провеждане на дистанционни обучения, използването на речници на компетенц Дейността включва: - Петдневно работно посещение в община Арадипоу на екип от 5 представители от община Кричим и двама експерти, от страна на избрания изпълнител, в областта на УЧР; - Петдневно работно посещение на екип от 3 представители от община Арадипоу и двама експерти, от страна на избрания изпълнител, в областта на УЧР в община Кричим; - Идентифициране на добри практики в УЧР, както и в изброените области, ползвани от община Арадипоу; - Анализиране на индентифицираните добри практики и възможностите за трансферирането им в община Кричим; - Създаване на модел за реципиране, адаптиране и внедряване на идентифицираните добри практики от община Арадипоу в община Кричим; - Провеждане на обучение на служителите в община Кричим с цел повишаване на професионалните умения свързани с трансферираните добри практики; - Провеждане на тридневна Конференция в град Пловдив, България за дискусия, обобщаване на анализираните теми, представяне на идентифицираните добри практики и изготвения модел за реципирането, адаптирането и внедряването им в община Кричим с участието на 60 представители на двете общински администрации – 20 от община Арадипоу и 40 от община Кричим.
Дейност 4 – Съвместно разработване на ръководство за УЧР, съдържащо конкретни практики и организиране на обучения за тяхното практическо прилагане с цел повишаване на административния капацитет на община Кричим Дейността ще включи: - Организиране на едноседмични обучителни посещения на представители от двете общини, както следва: -5 представители на община Кричим и 3 експерти, представители на избрания изпълнител в община Арадипоу; -5 представители на община Арадипоу и 3 експерти, представители на избрания изпълнител в община Кричим. - Разработване на ръководство за УЧР за нуждите на община Кричим, съдържащо конкретни практики, включващо политики и указания за работа, методологии и вътрешни правила за идентифицираните и трансферирани практики в процеса по управление на ЧР; - Провеждане двумодулно обучение, теоретично и практическо, на тема „Управление на конфликти в работата на общинските администрации и екипи” с участието на 60 представители от Община Кричим в това число администрация, представители на общинския съвет и кмет.
Дейност 5 – Създаване на съвместен Консултативен център за обмяна на опит, мониторинг върху процесите, тенденциите и прилаганите иновативни подходи в сферата на управлението на човешките ресурси между Община Кричим и Община Арадипоу Дейността ще включи: - Разработване на Устройствен и функционален статут за работа на Центъра; - Провеждане на първа съвместна работна среща за приемане на Устройствения и функционален статут за работа и краткосрочна програма.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: - Откриване на проекта с конференция с представители от двете страни за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - Изработване банери и рекламни материали; - Организиране на финална конференция за закриване на проекта и популяризиране на резултатите; - Публикуване на съобщения в печатни и електронни медии; - Публикуване на информация на интернет страницата на община Кричим за прогреса на проекта.
Дейност 7 – Провеждане на одит за изпълнението на проекта Дейността ще включи: - Удостоверяване, че проектът е постигнал специфичните си цели; - Изработване на одитен план; - Изработване на междинен одитен доклад; - Изработване на годишен доклад; - Изработване на окончателен одитен доклад.
Партньори
Партньори:
Община Арадипоу
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 302 072 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи на екипа
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой процедури по НВМОП по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой изготвени и предадени междинни технически доклади по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой изготвен и предаден годишен технически доклад
Индикатор 5 По Дейност 1 - Изготвен и предаден окончателен технически доклад
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проучени съществуващи механизми в посочените области в община Кричим
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой анкетни проучвания
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой провеени интервюта
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой систематизирани практики
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой участници в кръглата маса
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой проучени добри практики по проекта
Индикатор 12 По дейност 3 - Брой работни посещения
Индикатор 13 По Дейност 1 - Брой проведено обучение
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой обсъдени възможности по проекта
Индикатор 15 По Дейност 3 - Дискусия
Индикатор 16 По Дейност 3 - Брой анализ и доклад за приложимостта на идентифицираните добри практики по проекта
Индикатор 17 По Дейност 3 - Брой разработени процеси за трансфер по проекта
Индикатор 18 По Дейност 3 - Брой участници в тридневната конференция
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой участници в обучителните посещения
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой наръчник и ръководство
Индикатор 21 По Дейност 4 - Брой разработена процедура за въвеждане на вътрешни нормативни документи
Индикатор 22 По Дейност 4 - Бр. обучени
Индикатор 23 По Дейност 4 - Брой издадени удостоверения
Индикатор 24 По Дейност 5 - Брой изпратени покани по проекта
Индикатор 25 По Дейност 5 - Брой участници в работа група
Индикатор 26 По Дейност 5 - Брой изготвени механизми за обмен на информация по проекта
Индикатор 27 По Дейност 5 - Брой изготвени и приети правила за обмен на информация
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой конференции
Индикатор 29 По Дейност 6 - Брой отразявания в медиите на изпълнението на проекта
Индикатор 30 По Дейност 6 - Брой публикации
Индикатор 31 По Дейност 6 - Брой рекламни материали по проекта
Индикатор 32 По Дейност 6 - Брой информационни материали по проекта
Индикатор 33 По Дейност 7 - Брой одитен план по проекта
Индикатор 34 По Дейност 7 - Брой междинен одитен доклад по проекта
Индикатор 35 По Дейност 7 - Брой годишен доклад по проекта
Индикатор 36 По Дейност 7 - Брой окончателен одитен доклад по проекта
Индикатор 37 По Дейност 2 - Брой анализ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз