Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0014-C0001
Номер на проект: ESF-2115-03-13001
Наименование: "Ключът за успеха на фирмата е в ръцете на служителите й"
Бенефициент: "ЕКОСТРОЙ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2012
Начална дата: 21.05.2012
Дата на приключване: 21.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез, въвеждането на различни гъвкави форми на заетост и предоставяне на вътрешнофирмени обучения на служителите да се повишат техните знания и умения, което ще доведе до значително повишаване на конкурентоспособността и производителността на труда на едно от големите предприятия в страната.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа и провеждане на пресконференция. В рамките на настоящата дейност ще бъде сформиран екипа за управление на проекта, ще се проведе първата среща, на която ще бъде разгледан графика за изпълнение на проекта и ще се разпределят ролите и отговорностите. Ще бъде подготвена и проведена пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, дейностите по него, заложените цели и очаквани резултати.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнител. Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат изцяло съобразени с ПМС 55 и изискванията на Управляващия орган. За всяка от петте процедури за избор на изпълнители ще бъде публикувана покана, съобразно изискванията на ПМС 55 и Ръководството на бенефициента. Към провеждане на процедурите ще се пристъпи едва след получаване на одобрение от Управляващия орган. Проведената процедура, заедно с всички оферти и документите по оценяване на кандидатите ще бъдат изпратени на Управляващия орган.
Дейност 3: Провеждане на анкета, избор на служители, включване в гъвкави форми на заетост и изготвяне на планове за обучение и кариерно развитие. Ще бъде проведена анкета сред служителите на кандидата, за да бъдат определени желаещите за включване в гъвкави форми на заетост – 66 служители и за изготвяне на планове за обучение и кариерно развитие на 146 заети лица в рамките на „Екострой” АД. На всички служители ще бъде даден равен достъп както до информация за предстоящите събития по проекта, така и за възможностите за включване в него. С желаещите служители ще бъдат проведени срещи и с тях ще бъдат сключени анекси към трудовите им договори, съобразно заявените от тях желания.
Дейност 4: Сключване на договори, провеждане на срещи с избраните изпълнители и изготвяне на информационни материали. Към сключване на договори с избраните изпълнители ще се пристъпи след получаване на одобрение за проведените тръжни процедури от страна на Управляващия орган. След подписване на договорите ще бъдат организирани срещи с избраните изпълнители и ще бъдат изготвени и разпространени информационните материали по проекта.
Дейност 5: Извършване на ремонтните работи по стаите за отдих на служителите. В периода между петият и дванайстия проектен месец ще бъде извършен ремонт на стаите за отдих на персонала от избрания за целта изпълнител. Ще се ремонтират 136 м2 от административната сграда към промишлено предприятие, собственост на "Екострой" АД, намираща се на адрес ул."Калиакра" № 93 в гр. Добрич. Ще бъдат ремонтирани две помещения за почивка и две бани и тоалетни. Процесът ще бъде стриктно мониториран от кандидата, за да се гарантира спазване на заложените срокове и постигане на максимално качество.
Дейност 6: Провеждане на обучение по презентационни умения на избраните за обучители служители. През пети и шести проектен месец ще бъде проведено обучение по презентационни умения на двамата избрани за обучители служители. Обучението ще бъде е продължителност 45 учебни часа.
Дейност 7: Сформиране на групи за вътрешнофирмено обучение и изготвяне на графици. В рамките на петия проектен месец, екипа за работа по проекта ще разпредели желаещите да се включат във вътрешнофирмените обучения по групи и ще определи детайлен план – график за всяко обучение и всяка група, съдържащ конкретните дни и часове.
Дейност 8: Провеждане на вътрешнофирмените обучения В рамките на настоящата дейност ще се проведат трите вътрешнофирмени обучения, заложени по проекта. Всяко едно от тях ще бъде проведено на работното място с откъсване от работния процес.
Дейност 9: Закупуване и доставка на заложеното по проекта оборудване. Към закупуване и доставка на заложеното по проекта оборудване ще се пристъпи след като не бъдат открити значителни отклонения в заложените срокове по дейност 5.
Дейност 10: Приключване на вътрешнофирмените обучения и събиране на обратна връзка. В края на вътрешнофирмените обучения ще бъде раздадена анкета за удовлетвореност от всяко конкретно обучение в няколко насоки: качество на учебното съдържание, качество на преподаване, доколко адекватно са подбрани темите в съответствие с нуждите на служителите, начини на провеждане на обученията и други.
В Дейност 11: Приключване на ремонтните работи и приемане на обектите. В рамките на единадесети и дванайсти проектен месец избраните изпълнители ще приключат ремонтните работи по помещенията за почивка на персонала и обектите ще бъдат приети от кандидата.
Дейност 12: Мониторинг, контрол и отчетност на цялостната дейност по проекта. Мониторинга и контрола обхваща цялостната дейност по проекта – от провеждане на процедурите за избор на подизпълнители, през качеството на реализираните основни дейности и дейностите по информиране и публичност, до оценката на ефекта и анализа на постигнатите резултати. Под контрол в рамките на заложената дейност разбираме както вътрешния, така и съдействието на Водещата организация за провеждане на външен контрол от страна на структурите на Възложителя. В този аспект, за осигуряване на максимална прозрачност, ще наблегнем върху коректното отчитане на проекта в технически и финансов аспект. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за всички страни от изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта.
Дейност 13: Оценка на изпълнението, анализ на ефективността и провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности. Последният месец от план- графика е предвиден за оценка на изпълнението и анализ на ефективността, които ще се базират на събраната от вътрешния мониторинг информация през целия период на проекта. Ще бъде проведена заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 862 BGN
Общ бюджет: 156 115 BGN
БФП: 156 115 BGN
Общо изплатени средства: 153 546 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 435 BGN
2014 138 111 BGN
2015 0 BGN
153 546 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 120 BGN
2014 117 394 BGN
2015 0 BGN
130 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 315 BGN
2014 20 717 BGN
2015 0 BGN
23 032 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз