Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1198-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на ресурсите в „Раломекс” АД
Бенефициент: "РАЛОМЕКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Завет
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване конкурентоспособността на „Раломекс” АД на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1 – Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 – Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Дейност 3 – Оценка на оферти и сключване на договор за доставка
Дейност 4 – Доставка и внедряване на специализиран софтуер и хардуер за въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система)
Дейност 5 - Издаване на протокол за функционирането на ERP системата
Дейност 6 – Откриване на нови работни места
Дейност 7 – Разпространение на информация
Дейност 8 – Приключване на проекта
Дейност 9: К онсултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Проджекта ООД
Дружество по ЗЗД "СМ Алайънс"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 805 BGN
Общ бюджет: 86 221 BGN
БФП: 64 666 BGN
Общо изплатени средства: 64 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 666 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 966 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 966 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 700 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 700 BGN
Финансиране от бенефициента 28 935 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформиран екип (Дейност 1 Иницииране и мобилизиране на проекта)
Индикатор 6 Индикатор 2: Подготвени и предоставени тръжни документи на потенциални доставчици (Дейност 2 Подготовка и предоставяне на тръжни документи)
Индикатор 7 Индикатор 3: Сключени договори за доставка (Дейност 3 Оценка на оферти и сключване на договор за доставка)
Индикатор 8 Индикатор 7: Повишаване на производителността в „Раломекс” АД (Дейност 4 Доставка и внедряване на специализиран софтуер и хардуер за въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система)
Индикатор 9 Индикатор 8: Намаляване на разходите за материали
Индикатор 10 Индикатор 9: Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 11 Индикатор 10: Увеличаване на капацитета за производство
Индикатор 12 Индикатор 11: Увеличаване на дела на износа
Индикатор 13 Индикатор 12: Публикации в медии (Дейност 7 Разпространение на информация)
Индикатор 14 Индикатор 13: Информационни табели (Дейност 7 Разпространение на информация)
Индикатор 15 Индикатор 14: Реализирани проекти в „Раломекс” АД в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (Дейност 8 Приключване на проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз