Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0549-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряването на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001 в дейността на Демакс Ди Пи Ай АД
Бенефициент: "Демакс Ди Пи Ай" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентноспособността и увеличаване на пазарния дял на Демакс Ди Пи Ай АД чрез ефективно внедряване на система за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001
Дейности: Дейност 1 - Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ПМС 55/2007 г.
Дейност 1: 1.1. Подготовка на процедурите за избор на изпълнител; 1.2 Предварителен контрол върху документациите за избор на изпълнител; 1.3. Обявяване на процедурите за избор на изпълнител и събиране на оферти
Дейност 1: 1.4. Разглеждане, оценка и класиране на офертите; 1.5 Предварителен контрол на изготвения протокол от оценка на офертите и издаденото решение за избор на изпълнител
Дейност 1: 1.6 Предварителен контрол на преди подписване на договор с избрания изпълнител;1.7 Сключване на договорите с избраните изпълнители
Подготовка за изпълнение на дейност 2 - Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001
Изпълнение на дейност 2 - Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001
Подготовка за изпълнение на дейност 3 - Закупуване и въвеждане в експлоатация на цветна ролна дигитална печатна машина (ДМА) необходима за постигане съответствие с въвеждането на системата за управление на околната среда съгласно изискванията на ст
Изпълнение на дейност 3 - Закупуване и въвеждане в експлоатация на цветна ролна дигитална печатна машина (ДМА) необходима за постигане съответствие с въвеждането на системата за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN
Подготовка за изпълнение на дейност 4 - Сертифициране на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001
Изпълнение на дейност 4 - Сертифициране на система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 14001
Дейност 5 - Публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 147 BGN
Общ бюджет: 850 925 BGN
БФП: 390 745 BGN
Общо изплатени средства: 390 745 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 390 745 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
390 745 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 332 133 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
332 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 612 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 612 BGN
Финансиране от бенефициента 460 655 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Индикатор 1: тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007
Индикатор 4 Индикатор 2: Сключени договори с изпълнители след процедури за избор
Индикатор 5 Индикатор 3: Внедрена система за управление на околната среда, съгласно стандарт БДС ЕN ISO 14001
Индикатор 6 Индикатор 4: Закупена и въведена в експлоатация цветна ролна дигитална машина
Индикатор 7 Индикатор 5: Сертифицирана система за управление на околната среда, съгласно стандарт БДС ЕN ISO 14001
Индикатор 8 нови инвестиции в резултат на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз