Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0910-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане цялостна управленска интегрирана информационна система (ERP и MOM)
Бенефициент: "Самел-90" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проeкта е повишаване конкурентоспособността и развитие на националните и международните пазарни позиции на „Самел-90”АД чрез подобряване на организацията и управлението на бизнес процесите и производствената дейност, вземане на правилни информирани стратегически, тактически и оперативни решения, елиминиране на неефективните бизнес дейности, оптимизиране на производствените процеси и разходи, развитие на нови конкурентни предимства.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Определяне в заповед на ръководител и екип за изпълнение на проекта и възлагане на задачи, отговорности и срокове за изпълнение.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Избор на доставчик за визуализация на проекта и възлагане на поръчка за изпълнение.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Избор на доставчик на ДНА – права за ползване/лицензи—мин.25 бр.на цялостна информационна интегрирана система за управление на ресурсите и производството (ERP+MOM); специализиран софтуер -лиценз (1бр.)и права за
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Избор на доставчик на ДМА- хардуерен сървър, непрекъсваемо захранване, мобилни бар-код четящи устройства и сключване на договор/и.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Закупуване, доставка и инсталация на ДМА- хардуерен сървър, непрекъсваемо захранване, мобилни бар-код четящи устройства: -инсталация на специализирания софтуер на система за управление на базата данни на сърв
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Изготвяне на междинен технически и финансов отчет
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на цялостната информационна интегрирана система за управление на ресурсите и производството (ERP+MOM) с интеграция на действуващите системи за управление, връзка с
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Визуализация на проекта
Дейност 10:Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 850 BGN
Общ бюджет: 188 847 BGN
БФП: 141 635 BGN
Общо изплатени средства: 141 635 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 141 635 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 635 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 120 390 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 390 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 245 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 245 BGN
Финансиране от бенефициента 48 950 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 4 Индикатор 5: Намаляване на времето за приемане, обработка и потвърждаване на поръчките с до 20%.
Индикатор 5 Индикатор 6: Намаляване на времето за изпълнение на производствените поръчки с 15%
Индикатор 6 Индикатор 7: Намаляване на себестойността на продукцията с до 10%;.
Индикатор 7 Индикатор 7: Намяляване на рекламациите и гаранционните ремонти с до 10%..
Индикатор 8 Индикатор 8: Намаление на брака с до 5%;
Индикатор 9 Индикатор 1: Успешно проведена процедура за избор на доставчик на ДНА (Цялостна интегрирана информационна система за управление на ресурсите и производството (ERP +MOM) с въвеждане на данни от мобилни бар-код устройствая и софтуер за система за управле
Индикатор 10 Индикатор 2: Успешен избор на доставчик на ДМА (хардуерен сървър, непрекъсваемо захранващо устройство UPS, мобилни бар-код устройства)
Индикатор 11 Индикатор 3: Успешен избор на доставчик за визуализация на проекта
Индикатор 12 Индикатор 4: Доставен хардуерен сървър.
Индикатор 13 Индикатор 5: Доставен UPS (непрекъсваемо захранване)
Индикатор 14 Индикатор 6: Доставени мобилни устройства със скенер за бар-код
Индикатор 15 Индикатор7: Доставен и въведен в екплоатация ДНА - Цялостна интегрирана информационна система за управление на ресурсите и производството (ERP +MOM) с въвеждане на данни от мобилни бар-код устройства
Индикатор 16 Индикатор8: Доставен и въведен в екплоатация ДНА- Специализиран софтуер за система за управление на базата данни
Индикатор 17 Индикатор 9: Закупуване и доставка на средства за визуализация - информационна табела
Индикатор 18 Индикатор 10 : Ръководство за функциониране на въведена ERP+МОМ система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз