Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0212-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оптимизация на бизнес процесите в Арома АД чрез въвеждане на стандартите ISO 22716 и BRC и системите за управление CRM и WM
Бенефициент: Арома АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да повиши на конкурентоспособността и ефективността на Арома АД чрез въвеждане на системите за управление на работата с клиенти (CRM системи) и система за управление на складовите запаси като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти с висока добавена стойност и качество съответстващо на добри производствени практики в козметичната индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007 и BRC Category 7 (Chemicals - Cosmetics), Product Group 1, конкурентоспособни на международния пазар.
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик за разработка и внедряване на CRM (Customer Relationship Management) и система за управление на складовите запаси в ERP системата Microsoft Dynamics AX, вече функционираща в Арома АД
Дейност 2 Внедряване на системата за управление на работата с клиенти (CRM)
Дейност 3 Внедряване на системата за управление на складовите запаси
Дейност 4 Избор на доставчик на консултантски услуги за разработване и внедряване на добри производствени практики в козметичната индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007
Дейност 5 Разработване и внедряване на добри производствени практики в козметичната индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007 от избрания съгласно изискванията на ПМС 55/2007 консултант.
Дейност 6 Избор на консултант за разработване и внедряване на Система за управление на основата на BRC Category 7 (Chemicals - Cosmetics), Product Group 1
Дейност 7 Разработване и внедряване на Система за управление на основата на BRC Category 7 (Chemicals - Cosmetics), Product Group 1
Избор на доставчик на Ръчни мобилни терминали с вграден баркод четец и докинг станции
Дейност 9 Доставка на Ръчни мобилни терминали с вграден баркод четец и докинг станции
Дейност 10 Удостоверяване на внедряването на системи за управление - CRM (Customer Relationship Management).
Дейност 11 Удостоверяване на внедряването на система за управление на складовите запаси
Дейност 12 Избор на сертифицираща организация за сертификация на Арома АД в съответствие с BRC Category 7 (Chemicals - Cosmetics), Product Group 1, обхват на сертификация - Manufacture of toiletries, cosmetics and personal care products
Дейност 13 Сертификация на Арома АД в съответствие с BRC Category 7 (Chemicals - Cosmetics), Product Group 1, обхват на сертификация - Manufacture of toiletries, cosmetics and personal care products
Дейност 14 Избор на сертифицираща организация за сертификация на Арома АД в съответствие с добри производствени практики в козметичната индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007
Дейност 15 Сертификация на Арома АД в съответствие с добрите производствени практики в козметичната индустрия, съгласно изискванията на стандарта ISO 22716:2007
Дейност 16 Мерки за публичност и информираност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 983 BGN
Общ бюджет: 212 759 BGN
БФП: 159 569 BGN
Общо изплатени средства: 159 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 569 BGN
2015 0 BGN
159 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 634 BGN
2015 0 BGN
135 634 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 935 BGN
2015 0 BGN
23 935 BGN
Финансиране от бенефициента 57 662 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Приходи от продажби
Индикатор 5 Индикатор 2: Печалба
Индикатор 6 Индикатор 3: Приходи от износ
Индикатор 7 брутни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз