Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0746-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Минчев Ауто ООД чрез внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите
Бенефициент: "Минчев Ауто" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Крайната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на компанията както на вътрешен, така и на външен пазар. Проектът ще повиши продуктивността на дружеството, ще оптимизира всички работни процеси и ще създаде възможност за навременно и точно вземане на управленски решения. Оптимизиране на управлението на ресурсите на компанията ще има положителен ефект върху качеството и бързината на предоставяните услуги, което ще даде предимство на компанията пред нейните конкуренти. Това ще създаде основа за постигане на стабилност във възходящото развитие на фирмата и потенциал както за затвърждаване на вече постигнатите позиции на национално ниво чрез все по-голямо увеличаване на пазарния дял, така и за разширяване на дейността на компанията чрез навлизане на румънския пазар. Целите на настоящия проект са логично продължение на бизнес стратегията на Минчев Ауто ООД за модернизиране и оптимизиране на дейността (виж т.4.3).
Дейности: Дейност 1 – Формиране на екипа на проекта
Дейност 2 - Избор на изпълнител/и за доставка на хардуерно оборудване, на самата ERP система
Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване, за ERP система и на ERP система
Дейност 4. Визуализация на проекта
Дейност 5: Управление на проекта
Дейност 6: Консултантски услуги по изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНОВАСИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 385 BGN
Общ бюджет: 99 974 BGN
БФП: 74 980 BGN
Общо изплатени средства: 74 980 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 980 BGN
2015 0 BGN
74 980 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 733 BGN
2015 0 BGN
63 733 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 247 BGN
2015 0 BGN
11 247 BGN
Финансиране от бенефициента 42 795 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури (Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 6 Индикатор 2: Сключени договори (Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 7 Индикатор 3: Подписани приемо-предавателни протоколи (Дейност 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер за ERP и внедряване на ERP система
Индикатор 8 Индикатор 4: Обучени служители (Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер за ERP и внедряване на ERP система)
Индикатор 9 Индикатор 5: Сключени договори/ фактури (Дейност 4. Дейности по визуализация)
Индикатор 10 Индикатор 6: Поставени табели и стикери (Дейност 4. Дейности по визуализация)
Индикатор 11 Индикатор 7: Подадени отчети ( Дейност 5. Управление на проекта)
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия
Индикатор 13 Индикатор : Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой).
Индикатор 14 Индикатор 7: Продажба на автомобили
Индикатор 15 Индикатор 8: Продадени нормочаса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз