Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0742-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Затвърждаване възходящото развитие и позиции на ,,МАРС АРМОР” ООД като успешен производител на международния пазар
Бенефициент: "Марс Армор" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да утвърди конкурентните позиции на „Марс Армор” ООД и да осигури устойчиво и възходящо развитие на компанията като водещ производител на средства за индивидуална балистична защита с високо качество чрез повишаване ефективността на производството, систематизиране и оптимизиране на управлението на всички основни ресурси и процеси в дейността на фирмата. С проекта фирмата ще интензифицира цялостната работа на фирмата, като модернизира и осигури спазването на технологичния ред за работа, гарантира установените норми за устойчиво качество и отчетност на продукцията и осигури необходимата база за вземане на адекватни, обосновани и прецизни решения в реално време на място и онлайн от ръководството. Успешното изпълнение на проекта ще има пряк положителен ефект върху организацията и управлението на цялостната дейност на фирмата, върху качеството на крайната продукция и върху разширяването на позициите на фирмата на световния пазар.
Дейности: I.Предварителни дейности - Съставяне на екип по проекта
II. Tръжна процедура за доставчик/ доставчици на хардуер и ERP система
III. Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер за ERP
IV. Разработване и внедряване на ERP система
V. Визуализационни дейности
VI. Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 245 BGN
Общ бюджет: 372 374 BGN
БФП: 279 281 BGN
Общо изплатени средства: 279 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 279 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 279 281 BGN
2015 0 BGN
279 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 237 388 BGN
2015 0 BGN
237 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 892 BGN
2015 0 BGN
41 892 BGN
Финансиране от бенефициента 94 082 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Длъжностни характеристики и заповеди за назначаване на екипа по проекта (Дейност I. Подготвителни дейности - Съставяне на екип по проекта)
Индикатор 6 Индикатор 2: Подготвенo тръжнo досие (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 7 Индикатор 3: Публикувана обява (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 8 Индикатор 4: Получени оферти (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 9 Индикатор 5: Сключени договори (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на хардуер и ERP система)
Индикатор 10 Индикатор 6: Подписани приемо-предавателни протоколи (Дейност III. Разработване и внедряване на ERP система Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер за ERP; Дейност IV: Разработване и внедряване на ERP система)
Индикатор 11 Индикатор 7: Обучени служители (Дейност IV: Разработване и внедряване на ERP система)
Индикатор 12 Индикатор 8: Сключени договори/ фактури (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 13 Индикатор 9: Поставени табели и стикери (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 14 Индикатор 10: Приемопредавателни протоколи (Дейност V. Информационни дейности)
Индикатор 15 Индикатор 11: Подадени отчети ( Дейност VII. Отчитане)
Индикатор 16 Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 17 Индикатор 6: Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой).
Индикатор 18 Индикатор 7: Реализирани нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз