Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0010-C0001
Номер на проект: 10-25-10
Наименование: „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”
Бенефициент: Областна администрация област Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 02.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на капацитета на служителите в областните администрации от ЮЦР.
Дейности: Дейност 0: Управление на проекта Дейността включва следните поддейности: 1. Събиране на екипа за управление на проекта За гарантиране на изпълнението на целите на проекта е създаден екип за управление преди неговото стартиране. Към проектното предложение са приложени автобиографиите на членовете на екипа. На първото събиране на членовете на екипа се приемат правила за работа и комуникация. 2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа в съответствие с правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и контрол на екипа Разпределението по длъжности е определено в приложените автобиографии. Длъжностните характеристики ще опишат подробно персоналните отговорности. 3. Изготвяне на междинни и окончателни технически доклади и финансови отчети. Отчетността е съответствие с правилата за управление на проекти, финансирани от оперативните програми.
Дейност 1. Ситуационен анализ на функциите и капацитета на държавните служители в Областните администрации при осъществяване на европейските, държавните и регионални политики, с оглед укрепване на капацитета на служителите, отговорни за реализацият Ще се извърши проучване и анализ на функциите, отговорностите и капацитета на държавните служители в Областните администрации при осъществяване на европейските, държавните и регионални политики. Ще се покажат съществуващите взаимовръзки и ще се предложат реални механизми за координация на различните нива. В реализацията ще вземат участие служители от 5-те областни админстрации, както и представители на чуждестранния партньор. Ще се съпоставят получените резултати, ще се анализират. Ще се идентифицират проблеми и слабости. Ще се извлече положителен опит. Ще се систематизират предложения за възможности за актуализация на функциите и повишаване на капацитета на държавните служители в Областните администрации.
Дейност 2. Проучване, подбор и представяне на добри практики за прилагането на български и европейски политики в областта на управлението на човешките ресуси. Обобщаване, открояване и разпространение на добрите практики. Дейността включва извършване на следните поддейности: 1. Подбор и анализ на водещи български, европейски и световни добри практики за подбор на служители и механизмите за прилагането на български и европейски политики в областта на човешките ресурси и взаимодействието с държавните органи. Подборът на практики ще се осъществи сред представените добри практики в годишните издания/ доклади/ анализи на международни организации с акцент човешките ресурси. Специално внимание ще се обърне на водещи добри практики в държавната администрация на страните от Европейския съюз. 2. Тематично и съдържателно обработване на избраните български, европейски и световни практики, подбор на прилаганите методологически документи и включване в печатното издание практикум за разпространение сред 5-те области и чуждестранния ни партньор. 3. Посещение на 15 представители от 5-те области от ЮЦР в Областна администрация в Италия за проучване на място на чуждестранен опит. Групата ще извърши 4-дневно пътуване с цел проучване на италиански добри практики и опит. Предвидени са тематични срещи с представители на италианска Областна администрация-служители и ръководители. Обобщените резултати от проучения опит ще бъдат систематизирани и оформени в доклад, който ще бъде поместен в практикума и ще бъде споделен с участниците в предвидените обучения на служителите.
Дейност 3: Повишаване на административния капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи, стажове и обмяна на опит между партньорите. Дейността включва обучение на експерти от 5-те областни администрации от ЮЦР,обмяна на опит в различни формати между самите администрации на ниво практики и научени уроци, провеждане на стажантски практики. Това е добра възможност за засилване на капацитета, обогатяване на опита и мултиплициране на резултатите. Дейността е предвидено да протече в следната последователност: І.ОБУЧЕНИЯ: 1. Разработване на специализирана учебна програма/ съдържание/ учебни материали, поддържаща библиотека и онлайн база данни към интернет страниците на Областните администрации. 1. 2 /двама/ представители от Областна администрация от Италия ще посетят 5-те Областните администрации от ЮЦР в рамките на 10 дена общо за проучване на място на българския опит и участие в обученията. 2. Организиране и провеждане на 5 еднодневни обучения за служителите във всяка от 5-те области, на които ще бъдат поканени представители от 57-те общини, пряко ангажирани с УЧР. Обученията включват: • Запознаване с нормативната база и Стратегическото планиране в областта на УЧР; • Представяне на анализа по Дейност 1, идентифициране на проблемите и коментарии предложения за начините за решаването им. • Управление на политики за ЧР, в това число и осигуряване на финансиране на проекти по програми на общността, структурни и европейски фондове и други механизми за финансириране. • Взаимодействие със всички заинтересовани страни при планиране и прилагане на политиките. • Запознаване и прилагане на добри практики и споделен опит. Представяне на опита на италианския ни партньор. 3. 10 представители от 5-те Областните администрации от ЮЦР заедно с 5-ма представители от партниращата ни Италианска Областна администрация ще извършат 4-дневно обучително посещение в Брюксел. Предвижда се да се проведат срещи с евродепутати от европейски държави, с цел запознаване с европейските политики в областта на УЧР. В Европейската комисия групата ще се запознае с представители от ЕСФ- Секцията „Транснационалност“ към Отдел B/4, създадена в рамките на ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности“. ІІ.ОБМЯНА НА ОПИТ: Организиране на двудневна работна среща за обмяна на българския опит между 5-те областни администрации от ЮЦР • Доклади от всяка от 5-те администрации от ЮЦР за споделяне на свой български опит и добри практики; • Доклад от италианския ни партньор за споделен опит и добра практика. ІІІ.СТАЖОВЕ: 1.Провеждане на стажантски практики: на български служители в италианска администрация и на италиански служители в български администрации. • Десет служители / по двама от администрация / от партньорските администрации от ЮЦР ще проведат 10-дневни стажове в администрацията на италианските ни партньори за запознаване с работата на звената по УЧР. • Петима служители от италианската ни партниреща администрация ще проведат по един десет-дневен стаж за запознаване с работата на звената по УЧР в България. 3. Обобщаване, анализ и доклад за оценка на обучението, обмяната на опит и стажовете. Формулиране на предложения за подобрение на работата. Публикуване в Практикума.
Дейност 4: Сформиране на партньорска мрежа. Изготвяне на схема-механизъм за координация между заинтересованите страни. Разработване и внедряване на специализирана информационна система за постигане на целите на проекта. По разработен формуляр-въпросник 5-те партниращи си областни администрации и партниращата ни италианска областна администрация ще предоставят данни за експертите, ангажирани с УЧР. Ще се предоставят така също данните на експертите от 57 общини на територията на областите от ЮЦР, както и експертите от 9-те провинции на италианския регион Емилия-Романя. Дейността ще се изпълни от координаторите по проекта. Ще бъде създадена интернет базирана мрежа от експерти, работещи в областта на транснационално и междурегионално сътрудничество. Първоначално ще бъдат включени експертите от партниращите администрации с тенденция за надграждане. Ще бъде проучен и адаптиран италианския опит от създадената мрежа TOOLKIT. Ще се разработи схема-механизъм за координация между заинтересованите страни. Ще се разработи и внедри специализирана информационна система, базирана на Интернет страницата на водещия партньор с линкове към Интернет-страниците на партньорите.
Дейност 5: Разработване на практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите” (двуезични, български – английски), представящи проучените добри европейски практики С цел постигане на устойчивост и мултиплициране на резултатите се планира изпълнителят, избран по реда на НВМОП, да изготви практикум: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите”; В него ще намерят място проучените добри практики, проучения опит на място в Италия, както и описан целия опит от реализацията на настоящия проект. Изданието ще бъде отпечатано и разпространено в 5-те области, както и сред партньорите ни в Италия. Предвидено е изданието да бъде комплектовано с диск, на който да бъде поместен практикума в електронен вид за по-лесно и удобно разпространяване. На предвидената двудневна работна среща между партньорите по проекта ще бъде представено изданието.
Дейност 6: Одит Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта, включващо: 1. Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта 2. Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта 3. Превантивен контрол преди извършване на разходите. 4. Изготвяне на одитен доклад
Дейност 7: Дейности по осигуряване информация и публичност Периодично ще бъде осъществявана комуникация с медиите и обществеността – съобщения в пресата и информация на интернет страниците на 5-те областни администрации, пресконференции, презентации. Проектът разглежда реализацията си като синтезирана изява на принципите за модернизация на държавната администрация. Важна за успешността на проекта е ефективната комуникация между партньорите, свързани с осъществяване на политики в областта начовешките ресурси. Ще бъдат използвани формите: съобщения в пресата и информация на интернет страниците на 5-те областни администрации. Предвижда се организиране и провеждане на по една встъпителна и заключителна конференции на партньорите по проекта. Предвидено е изработване по 1 транспарант за конференциите, плакати за 5-те областни администрации. Заложени са 2 пресконференции след големите конференции-съответно встъпителна и заключителна. Ще бъдат поканени представители на местните и националните медии, включително електронните. На пресконференциите ще бъдат представени целите на проекта, основните дейности и участници, както и постигнатите резултати и продуктите от проекта. Предвидено е създаване на поддържаща онлайн библиотека и база данни, както и анкета на Интернет страницата на Водещия партньор с линкове към 5-те Областни администрации и италианския партньор. За популяризиране и своевременно представяне на информация по текущото изпълнение на проекта се предвижда издаване на 3 информационни бюлетина. Бюлетините ще информират за текущото изпълнение на дейностите по проекта, но заедно с това, чрез обвръзката им с реализираните дейности, ще популяризират използваните европейски и световни добри практики.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 648 BGN
Общ бюджет: 259 263 BGN
БФП: 259 263 BGN
Общо изплатени средства: 259 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 423 BGN
2013 81 072 BGN
2014 46 692 BGN
2015 21 076 BGN
259 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 93 860 BGN
2013 68 911 BGN
2014 39 688 BGN
2015 17 915 BGN
220 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 564 BGN
2013 12 161 BGN
2014 7 004 BGN
2015 3 161 BGN
38 890 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 0 - Души екип
Индикатор 2 По Дейност 0 - Длъжностни характеристики
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой разработен въпросник
Индикатор 4 По Дейност 1 - Броя разработени ситуационни анализи
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой обобщен доклад
Индикатор 6 По Дейност 2 - Анкетни проучвания на експерти в 5 области и 57 общини
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой представени добри практики
Индикатор 8 По Дейност 2 - Души посетили и проучили чужд опит
Индикатор 9 По Дейност 2 - Броя отпечатано издание
Индикатор 10 По Дейност 2 - Броя областни администрации, получили материали
Индикатор 11 По Дейност 3 - Обучени служители от областните администрации и представители от общините
Индикатор 12 По Дейност 3 - Обменен опит на души
Индикатор 13 По Дейност 3 - Проучен европейски опит с посещение в Брюксел на експерти от партньорите
Индикатор 14 По Дейност 3 - Проведени стажове на български и италиански служители
Индикатор 15 По Дейност 3 - Изготвен доклад-анализ за дейността
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой Формуляр на въпросник
Индикатор 17 По Дейност 4 - Схема-механизъм разработена
Индикатор 18 По Дейност 4 - Работеща специализирана информационна система
Индикатор 19 По Дейност 5 - Печатно издание
Индикатор 20 По Дейност 6 - Одитни доклади-междинни и финален
Индикатор 21 По Дейност 7 - Конференции
Индикатор 22 По Дейност 7 - Пресконференции
Индикатор 23 По Дейност 7 - Брой Секция в Интернет-страницата на ВО
Индикатор 24 По Дейност 7 - Плаката
Индикатор 25 По Дейност 7 - Транспаранти
Индикатор 26 По Дейност 7 - Броя информационни бюлетини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз