Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0014-C0001
Номер на проект: ESF-1107-06-16002
Наименование: Мотивация, професионална квалификация, заетост
Бенефициент: Сдружение "Дружество за разпространение на знание - Смолян"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 21.03.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Да се обединят усилията на заинтересованите страни на местно равнище в Общините Смолян и Баните, включително на структурите на гражданското общество, за мотивация и подкрепа на лицата от целевата група.
Дейности: Провеждане на информационни кампании. Разработване на рекламно-информационни материали Провеждане на три информационни кампании чрез: - Провеждане на две пресконференции в началото и в края на проекта с поканени регионални и национални медии - вестници, радиа и телевизии; - Изготвяне и публикуване на 4 платени публикации в медиите; - Разпространяване на информационни и рекламни материали чрез партньорската мрежа, институциите, доброволци - 300 бр. брошури; 200 бр. рекламни тениски; 100бр. тефтери с визуализация; Мултимедийна презентация на CD 100бр. с визуализация; - Визуализация на проекта – 6 табели /1информационна табела пред офиса на проекта и 5 пред офисите на фирмите - партньори/
Разработване на методология за идентифициране и мотивиране на обезкуражените и неактивни лица При изпълнението на дейността двама Експерт анализатори ще разработят и ще приложат адекватна методология за идентификацията на обезкуражените и неактивни лица на възраст над 15 години. На тази база ще се проведе анкетиране от двама оперативни асистенти по проекта сред представителите на целевата група, с цел наблюдение, събиране на информация и изготвяне на анализ на характеристиките за обезкуражените и неактивни лица за тяхното идентифициране. Анализът на Експертите ще послужи за определяне на потребностите на целевата група, за предприемане мерки за мотивирането на лицата за участие в проекта и разработване на адаптирани програми за ключови компетенции.
Мотивационно обучение за обезкуражените лица за регистрация в Дирекции „Бюро по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост. Мотивационно обучение за обезкуражени лица от Смолян и Баните за регистрация в Дирекцията „Бюро по труда”. Обучението се извършва от оторизирани посредници в бюрото за включване на обезкуражените лица в програми за обучение по проекта и осигуряване на заетост в фирмите-партньори.
Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми и провеждане на обучение по ключови компетенции На основата на изготвения анализ на целевата група се възлага да се разработят програми по ключови компетенции, съобразно нуждите и желанията на целевата група. Провеждане на пет обучения за общо 64 участника с хорариум по 30 уч.часа по адаптирани програми за придобиване на ключовите компетенции, определени съгласно Европейската квалификационна рамка - 3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите; 5.Умение за учене; 6.Обществени и граждански компетентности. Предвиждаме 56 лица обучавани по ключови компетенции да получат и професионално обучение по три професии.
Провеждане на професионално обучение Провеждане на професионално обучение от външен изпълнител - лицензирана от НАПОО организация по професиите: 1.„Помощник в строителството” код 5820801 - Първа квалификационна степен с хорариум 300 уч.часа, издадено свидетелство за успешно завършили обучение лица. Включени в обучение 30лица , в.т. ч. една група от 16 лица, с място на провеждане гр.Смолян и една от 14 лица с място на провеждане с.Баните. 2.„Камериер” код 8110301 - Първа квалификационна степен с хорариум 300 уч.часа, издадено свидетелство за успешно завършили обучение лица. Включени в обучение една група от 14 лица с място на провеждане гр.Смолян 3.„Продавач-консултант” код 3410201 - втора квалификационна степен, с хорариум 300 уч.часа, удостоверение 3/37 на МОН за успешно завършили обучение лица. Включени в обучение една група от 14 лица с място на провеждане гр.Смолян Изпълнителят се задължава да осигури всички необходими изисквания за провеждане на качествено обучение - квалифициран лекторски екип според изискванията на ДОИ, подходяща материално-техническа база за провеждане на обучение по теория и практика, необходимите материали и консумативи и работно облекло на обучаваните. Да издаде в срок до 5 работни дни необходимите документи за квалификация. Изпълнителя представя пред Възложителя присъствени форми с цел проследяване на участието на бенефициентите и изплащане на стипендии на обучаваните в размер на 8,00лв., както и дължимите суми за пътни разходи на пътуващите до място на обучение.
Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение Стажуване за три месеца на 52 от общо обучени 56 лица по професиите: 1.„Помощник в строителството” - „МИНЕРАЛ” ЕООД с.Баните – 14 лица - „ДЮЛГЕР”ООД гр.Смолян – 8 лица - „ЕСТЕЯ” ЕООД гр. Смолян – 6 лица 2. „Продавач - консултант” - „ ЧЕЧОСАН” ООД гр.Смолян – 12 лица 3. „Камериер” - „Д и К”ООД гр. Смолян – 12 лица По време на стажуването се изплащат възнаграждения в размер на 270,00лв. и се начисляват осигуровки съгласно КСО.
Управление на проекта, мониторинг и контрол За управлението се осигурява екип за управление с ясно разпределени функции и отговорности. Сключват се договори с експертите и оперативните асистенти и приема отчетите за извършената работа. Екипът организира и провежда търгове за избор на изпълнители съгласно ПМС55. Сключва договори с одобрените изпълнители. Извършва мониторинг при изпълнение на договорените дейности. Застрахова лицата, включени в професионалното обучение. Изплаща стипендии по време на провежданите обучения. Провеждат се месечни срещи на екипа за обсъждане на проблеми и вземане решение. Периодично се провеждат работни срещи на партньорите. Изготвят се междинни и окончателен отчети пред донора; Извършнва се периодична проверка и преглед на документацията. Разходите по проекта се извършват съобразно изискванията, води се и се съхранява необходимата финансово - счетоводна документация по съответен ред.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 098 BGN
Общ бюджет: 136 365 BGN
БФП: 136 365 BGN
Общо изплатени средства: 136 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 420 BGN
2013 107 934 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 157 BGN
2013 91 744 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 263 BGN
2013 16 190 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 453 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз