Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0038-C0001
Номер на проект: ESF-1107-09-08001
Наименование: Вземи живота си в свои ръце-квалификация и интеграция на пазара на труда на безработни лица в слабо развити райони
Бенефициент: "Никанор" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и интеграцията на уязвими, неактивни и обезкуражени лица на пазара на труда в Кърджали и Джебел чрез повишаване на мотивацията им за трудова заетост, придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация, подобряване на уменията им и насърчаване за последващо включване в заетост.
Дейности: 1. Сформиране на екипа за управление и изпълнение на проекта. В началото на проекта кандидатът и партньорите ще проведат серия от срещи за сформиране на екипа и разпределение на ролите между водещата организация и партньорите по проекта. Ще бъдат ясно разпределени отговорностите на членовете на екипа и ще бъде създадена ясна система за изпълнение на проекта, за идентифициране на риска и за прозрачно управление на средствата. Ще бъде разработена система за мониторинг на резултатите. По време на изпълнението на проекта ще се провеждат редовни срещи както между членовете на екипа, така и между „Никанор” ООД и партньорите по проекта с цел планиране на бъдещите дейности, отчитане на напредъка, идентифициране и преодоляване на рискови ситуации и проблеми и управление на финансовите средства.
2. Провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки По време на изпълнението на проекта кандидатът ще организира процедури по възлагане на обществени поръчки на външни изпълнители. Стриктно ще бъдат следвани разпоредбите в НВМОП и ПМС 55. По време на изпълнението на дейността ще се следва планът заложен в т. 5.1.2 на проектното предложение
3. Идентифициране на обезкуражените лица, които ще бъдат включени в проекта Ще бъде разработена конкретната методология, по която ще бъде извършвано идентифицирането. Сред водещите критерии ще бъдат минимално изискуемото за професията образователно ниво, мотивацията на кандидатите за обучения и придобиване на квалификация, желанието им за работа и възможността им да се включат в обучения и стаж. Идентифицирането ще бъде направено от двама експерт-анализатори и в сътрудничество с Дирекциите „Бюро по труда” в Кърджали и Момчилград и техните филиали. Ще бъдат идентифицирани 20 бенефициента от Кърджали и региона и 30 – от Джебел и региона.
4. Провеждане на мотивационно обучение за идентифицираните обезкуражени лица Кандидатът ще подготви списък на идентифицираните 50 бенефициента, които трябва да преминат мотивационно обучение и ще организира срещи с Дирекции „Бюро по труда” – Кърджали и Момчилград и техните филиали за изготвяне на график за провеждане на обученията. Самите обучения ще бъдат извършени от служителите на съответните дирекции „Бюро по труда”, съгласно приетите държавни стандарти и методики.
5. Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация „Шивач”, специалност „Шивачество”, 1-ва СПК и в Ключова компетентност 5 Умение за учене – „Умения за работа в екип” Обучаване и повишаване на квалификацията на 50 уязвими лица от Кърджали, Джебел и района, включени в проекта
6. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали през мотивационно обучение ”Никанор” ООД ще се свърже с Дирекции „Бюро по труда” – Кърджали и Момчилград, филиал Джебел за предоставяне на посреднически услуги за осигуряване на стаж на лицата, завършили успешно мотивационното обучение. Това ще даде възможност на уязвимите лица да се интегрират на пазара на труда, а оттам и на тяхното последващо включване в различни форми на заетост и повишаване на икономическата им активност.
8. Информиране и публичност на проекта С цел осигуряване на максимална публичност на целите, дейностите, постигнатите резултати и финансовата подкрепа на ЕСФ и ОП „Развитие на човешките ресурси” през целия период на изпълнението ще бъде разпространявана регулярна информация за напредъка.
7. Провеждане на производствен стаж на успешно завършилите курса на обучение Практическият стаж по шивачество ще бъде проведен във фирмите – работодатели, които да партньори по настоящия проект - ТЕКСТИЛ-ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ КВ ЕООД и Флаш Текстил ООД съгласно подписаните с тях споразумения и декларации за осигуряване на възможност за стаж. Успешно завършилите курса на обучение и придобили професия „Шивач”, 1-ва СПК ще бъдат включени в 3-месечен стаж в една от фирмите работодатели-партньори по проекта и ще получават възнаграждения за всеки реално отработен трудов ден. Бенефициентите от Кърджали и региона ще бъдат на стаж във фирма ТЕКСТИЛ-ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ КВ ЕООД , а тези от Джебел и региона – във Флаш текстил ООД. Със стажантите ще бъдат подписани трудови договори съгласно Кодекса на труда. ”Никанор” ООД ще контролира процеса на стажуване. Включването на успешно завършилите курса на обучение безработни лица ще им даде възможност да придобият реални трудови навици и ще спомогне за интеграцията им на пазара на труда.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 046 BGN
Общ бюджет: 132 388 BGN
БФП: 132 388 BGN
Общо изплатени средства: 132 388 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 609 BGN
2013 53 838 BGN
2014 46 941 BGN
2015 0 BGN
132 388 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 868 BGN
2013 45 762 BGN
2014 39 899 BGN
2015 0 BGN
112 530 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 741 BGN
2013 8 076 BGN
2014 7 041 BGN
2015 0 BGN
19 858 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз