Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0066-C0001
Номер на проект: ESF-1107-07-13001
Наименование: Шанс за включване в пазара на труда на хората с увреждания
Бенефициент: ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: • Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда в гр. Русе
Дейности: Дейност 1 Управление на проектните дейности Отговаря водещ партньор по проекта Описание и обосновка: Организационната структура за управление и изпълнение на проекта включва единна структура на управление,което включва: 1.Изграждане на координационно звено между водещият кандидат и партньора по проекта. Координационното звено ще осъществява вътрешния мониторинг, контрол и ще отчита дейността на екипа по проекта. Координационното звено се сформира на ниво „партньори ”. То одобрява отчетната документация по проекта, следи за прилагането на процедурите и постигането на планираните индикатори. Ръководител на Координационното звено ще бъде представител на водещият партньор по Ръководителят на координационното звено ще осъществява връзката със общинските и регионални структури по заетост В координационният съвет ще се включи с координатор (посочен от партньора по проекта Фондация Ятрус и технически асистент които ще подпомага изпълнението на проектните дейности със задачи възложени от ръководителя на проекта и координатора по проекта. Извън това на непълно работно време лидер партньора ще излъчи и счетоводител по проекта ,които ще извършва ежемесечните разплащания .Предвидените ресурси за издръжка на координационното звено ( управленският екип ще бъде в рамките на допустимите разходи - непреки разходи по проекта. За всяко лице работещо по проекта ще бъде представена автобиография съгласно насоките за кандидатстване.
Дейност 2 Идентификация на обезкуражени и маргинализирани лица За дейността отговаря Фондация Ятрус Те ще разработят на методология за идентифициране на обезкуражените лица, наръчници даващи възможност за обобщаване на бази данни в хода на процеса. Разработване на заключителен доклад и анализ в края на процеса на идентификация. Дейността ще завърши с идентификация на 65 души. Всъщност финансовата рамка и целите са предвидени за 60 души. Партньора счита за правилна тактика предвиждането на 5 души резерв. Обикновено в първите дни на обучени и реализация на проекта се забелязват и най-колебливите, които са склонни да се откажат доброволно от проекта
Дейност 3 Мотивиращи курсове и семинари от регионални структури на агенцията по заетост и стимулиране на обезкуражените със стипендии за присъствия на учебните занимания и практически упражнения Идентифицираните безработни ще проведат мотивиращо обучение в помещения на кандидата. Експерти от регионалните служби по заетост чрез различни методи потвърждават ангажиментите на управляващият орган и в кратки слайдове наблягат на основни моменти от проекта. Извеждането на това действие в дейност е породено от две цели : 1.Ясно търсене място на задължителното мотивиращо обучение съгласно насоките за кандидатстване. 2. Чрез механизма на стипендиите, уточняване на техните правила създаването на банкови дебитни карти - всичко това са процеси , които ангажират множество хора с водене на допълнителна информация по счетоводство ,присъствени форми, взаимоотношения с регионални органи на звената по заетост
Дейност 4 Осигуряване на подходящи материали и консумативи свързани с обучението Закупуване на чисто канцеларски стоки и консумативи; набиране ,корекция и отпечатване на специфични учебни помагала.Поради многообразието на спецификата на материалите и консумативите,те ще бъдат възложени на външна фирма.
Дейност 5 Обучение на бенефициенти Обучението е по специална програма описана в другите раздели на проектното предложение • Социални асистенти за деца • Социални асистенти за възрастни • Обучение на преките бенефициети от целевата група сус знания по по граждански компетенции ( дигитални компетенции и английски език първо ниво
Дейност 6 Практики в реални условия на социалните заведения в гр Русе Предвижда се около 80% да реализират практическо приложение на научените неща в професионалният курс за социални асистенти за деца и възрастни. Поради бъдеща промяна на минималната работна заплата от 01.09.2011.- 270лв . Тримесечните практически занимания ще бъдат заложени със новата финансова рамка
Дейност 7 Публичност по проекта Всички действия за информация и публичност, предназначени за бенефициентите, потенциалните бенефициенти и широката общественост включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще” Бенефициенти трябва отбелязват финансовия принос на Общността и да поставят логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - интернет страници, слайдове, плаки за шраибпроектор; - бюлетини, каталози, брошури, листовки; - табели, билбордове или специални знаци или стикери; - прес-съобщения, реклами; - документи за конференции и семинари и учебни материали, включително покани за семинари, програми, материали; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - щандове на изложби, панаири и т.н.; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); - в случаите на ремонт или обновяване на сгради – табела на сградата
Дейност 8 Финализиране на проекта Дейността е изведена като специална извън публичност и визуализация по проекта. Кандидата счита, че са необходими гласни медийни позитивни послания и към други хора от същата категория и от каква важност е проекта за придобиване на квалификация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 273 BGN
Общ бюджет: 173 286 BGN
БФП: 173 286 BGN
Общо изплатени средства: 172 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 555 BGN
2013 118 412 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 372 BGN
2013 100 650 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 183 BGN
2013 17 762 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 945 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз