Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0062-C0001
Номер на проект: ESF-1107-07-12002
Наименование: От обучение към заетост
Бенефициент: "ПОЛЯНИЦА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: • Насърчаване включването в обучение на лица от уязвимите групи от Община Търговище за последващо включване в заетост с помощта на заинтересованите страни на местно равнище: структурите на гражданското общество - Партньор 1 - НПО за идентифициране на групите с участието на местната власт в лицето на кметове и кметски наместници, мотивация и подбор от ДБТ - Търговище и подкрепа на лицата от целевата група от страна на Работодателите – Партньори по проекта, осигуряващи заетост. • Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда от Община Търговище някой от които са с компактно ромско население, чрез включването им в обучение с цел последващата заетост по завършената специалност при работодателите – Партньори по проекта. • Повишаване конкурентоспособността на маргинализираните лица и подобряване уменията на ниско квалифицираните работници чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация за съ
Дейности: 1. Организация, управление и вътрешен мониторинг Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. В края на всеки месец, всеки член на екипа и лекторите ще се отчитат пред ръководителя на проекта.
2. Публичност и визуализация Повишаване сензитивността и привличане вниманието на гражданското общество. Популяризиране средствата на ЕС.Предвиждаме медийната кампания да се провежда през целия период на реализиране на проекта. Проекта ще стартира с начална пресконференция за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Предвиждаме 4 публикации в местните медии, за отразяване напредъка по проекта. Ще се осъществят 2 информационни срещи от партньор 1 и Водещата организация за фокусиране и идентифициране на целевата група. Ще се разработят, издадат и разпространят 750 брошури, които ще съдържат кратка информация за същността на проекта, направеното изследване, резултатите от него. Ще се изработи и постави визуализационна табела, която да информира гражданите за финансиращата организация и изпълнителя на проекта. Като заключителни действия за визуализация ще проведем заключителна конференция, на която ще поканим широк кръг представители на институции, НПО, граждани, медии и бенефициенти.
3.Идентифициране на обезкуражените лица сред маргинализираните общности Ще се разработи методика за идентифициране, включваща и разработени документи за обратна връзка. По време на изпълнението на дейността ще се проведат 2 информационни срещи в Общинският център – гр. Търговище. Първата ще се осъществи преди фокусиране на целевата група, а следващата за представяне на резултатите, след идентифицирането на фокус - групите. на труда. Със съдействието на кметовете, ще се направи разяснителна кампания по места, а при обиколката ще се фиксират конкретните бенефициенти, които ще се разпределят във фокус групи за включване в подбор и мотивационно обучение от ДБТ. След анализиране на попълнените от бенефициентите документи ще се изработи анализ на изследваната група и обособяване на фокус – групи от различните маргинализирани лица.
4.Мотивационно обучение Идентифицираните лица от НПО /80бр./ ще се включат в мотивационно обучение, организирано и проведено от ДБТ Търговище. Провеждането на мотивационно обучение на обезкуражените лица за регистрация в Дирекции „Бюро по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост, както и извършването на подбор за включване в обучението, според образователното равнище ще се извършва от служители в Дирекция „Бюро по труда” Търговище. След провеждане на мотивационното обучение, ДБТ ще издаде служебна бележка за извършената дейност, която ще се съхранява в досието на проекта.
5.Посреднически Услуги Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали мотивационно обучение, но не включени в обучителен курс. Основната роля при предлагането на посредническите услуги ще е на ДБТ, но Кандидатът и Партньор 1 ще извършват комуникацията между бенефициентите и ДБТ.
6.Адаптиране на учебни програми изработване на графици по различните обучения Адаптиране на учебни програми, според изискванията на Работодателите – партньори по проекта по специалностите: ПК „Основни и довършителни работи в строителството” – 1 квалификационна степен; „Пътища, магистрали и съоръжения” – 1 квалификационна степен, „Армировка и бетон” – 2 квалификационна степен. И КК „Дигитални компетенции”. Изработване на графици по дни и часове по различните обучения Адаптирани 3 учебни програми по ПК и 1 по КК
7. Обезпечаване с материали и консумативи Предвиждаме да се проведат процедури по ПМС 55 за избор на изпълнител на Доставка на материали, необходими за провеждане на практическото занятие, и на консумативи за провеждане на теоретичните занятия по ПК и КК. Предвиждаме закупуване и на консумативи за администриране на проекта, както и работно облекло за практическите занятия по време на обучението
8.Обучения по Професионална квалификация Обучения по : oсновни и довършителни работи в строителството” – 1 квалификационна степен; „Пътища, магистрали и съоръжения” – 1 квалификационна степен, „Армировка и бетон” – 2 квалификационна степен.
9. КК „Дигитална компетентност” Включване в КК „Дигитална компетентност” на успешно завършилите обучение по Професионална квалификация. Акцент за привличане на бенефициентите още при идентифициране на групите ще е обучението по „Дигитални компетенции” /КК/ Предвиждането на обучение по тази компетенция е иновативен момент при разработването на проекта. Това е интересно съвременно решение за привличане на маргинализираните групи. Ще се провеждат 6 курса по 10 лица по „дигитална компетентност” с хорариум 46 часа
10. Стажуване Стажуване на успешно завършилите Професионална квалификация при работодатели, декларирали нуждата от такива. Осигуряване на стажуване на 60 лица, преминали успешно обучение по ПК и КК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 924 BGN
Общ бюджет: 167 913 BGN
БФП: 167 913 BGN
Общо изплатени средства: 167 882 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 862 BGN
2013 59 747 BGN
2014 55 274 BGN
2015 0 BGN
167 882 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 933 BGN
2013 50 785 BGN
2014 46 983 BGN
2015 0 BGN
142 700 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 929 BGN
2013 8 962 BGN
2014 8 291 BGN
2015 0 BGN
25 182 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 6 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз